Profil

Aarhus BSS Graduate School

Aarhus BSS Graduate School har ét overordnet regelsæt og syv stærke ph.d.-programmer. Leder af ph.d.-skolen er Prodekanen for forskning og talentudvikling på Aarhus BSS.

Ph.d.-programmer

De syv fagområder, der udbydes på Aarhus BSS Graduate School giver de ph.d.-studerende kompetencer inden for en række forskningsmetoder og et solid teoretisk fundament, som gør dem i stand til at anvende forskningsmetoder og teori i praksis, når de er færdige med deres ph.d.-uddannelse. De syv ph.d.-programmer er:

Aarhus BSS Graduate School tilbyder flere forskellige forløb inden for hvert ph.d.-program: Et 3-årigt forløb, et 4-årigt forløb og et 5-årigt forløb. Bemærk venligst, at ph.d.-programmet i Erhvervs- og samfundsvidenskab kun udbydes som et 3-årigt forløb. Hvis du vil vide mere om ansøgningsopslag og ansøgningsfrister, se venligst Aarhus BSS Graduate Schools åbne opslag.

Ph.d.-udvalget

Ph.d.-skolelederen assisteres af ph.d.-udvalget på Aarhus BSS Graduate School. Ph.d.-udvalgets medlemmer, der repræsenterer det videnskabelige personale og de ph.d.-studerende på Aarhus BSS Graduate School, vælges af og blandt disse. Ph.d.-udvalget har 14 medlemmer - syv fastansatte videnskabelige medarbejdere og syv ph.d.-studerende, der repræsenterer de syv ph.d.-programmer. Ph.d.-skolelederen deltager i udvalgets møder.

Programudvalg

Der nedsættes et programudvalg for hvert af de syv ph.d.-programmer. Programudvalgene er valgt for et år ad gangen og gældende i perioden 1. februar - 31. januar. Hjemmesiden opdateres således hvert år den 1. februar. Programudvalg består af mindst fire repræsentanter for det videnskabelige personale inden for det pågældende felt. Disse udvalg bestående af fastansat videnskabeligt personale fungerer også som indstillingsudvalg i forbindelse med indskrivning på ph.d.-uddannelsen. 

Det pågældende fagområdes repræsentant i ph.d.-udvalget på Aarhus BSS Graduate School er født medlem og leder af programudvalget. Programudvalgets øvrige medlemmer udpeges af institutlederen ved de(t) relevante institut(ter). Dog udpeges medlemmerne af programudvalget for samfundsvidenskab og erhverv af dekanen. Ved udpegningen af medlemmer til programudvalget skal det sikres, at udvalgets sammensætning afspejler den faglige bredde i programmet. Hvert enkelt programudvalg udgør det fagligt kompetente udvalg for det pågældende program. Dette indebærer, at alle væsentlige faglige spørgsmål, der behandles i ph.d.-udvalget, forinden har været forelagt det relevante programudvalg, ligesom det relevante programudvalg rådgiver ph.d.-skolelederen i alle faglige spørgsmål vedrørende ph.d.-programmet.