Finansiering

Der er to former for finansiering:

 • Et fakultetsstipendium fra Aarhus BSS Graduate School
 • Ekstern finansiering

Det er også muligt at kombinere de to finansieringsformer nævnt ovenfor.

Hvis du modtager ekstern finansiering, skal du kunne dokumentere, at finansieringen både omfatter udgifterne til selve ph.d.-uddannelsen samt en passende indtægt til at dække dine leveomkostninger under uddannelsen.

Ph.d.-stipendier finansieret af Aarhus BSS Graduate School

Når du ansøger om en stilling som ph.d.-studerende ved Aarhus BSS Graduate School, ansøger du samtidig automatisk om et stipendium, medmindre du vedlægger dokumentation for at have opnået ekstern finansiering. Dit eksisterende uddannelsesniveau bestemmer, hvilken type stipendium du ansøger om:

 • Det treårige ph.d.-stipendium, som du indskrives på efter at have gennemført en kandidatuddannelse.
 • Det fireårige ph.d.-stipendium, som du indskrives på efter at have gennemført en bacheloruddannelse og 60 ECTS-point af en kandidatuddannelse.
 • Det femårige ph.d.-stipendium, som du indskrives på efter at have gennemført en bacheloruddannelse.

Du kan finde mere information om ph.d.-uddannelsens opbygning og de forskellige ordninger på denne side.

Finansieringen dækker både stipendium/løn såvel som udgifterne til uddannelsen (tuition fee og overhead). De forskellige ph.d.-ordninger er implementeret i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1039 af den 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden (ph.d.-bekendtgørelsen).

Finansieringen dækker ikke udgifter til rejse- og flytteomkostninger i forbindelse med ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse.

Indskrivning med ekstern finansiering

Du skal kunne fremvise dokumentation for den eksterne finansiering, inden du søger om optagelse.

Eksempler på typer af ekstern finansiering:

 1. En bevilling fra en fond, et offentligt forskningsprogram eller lignende
 2. Et såkaldt erhvervs-ph.d.-stipendium i samarbejde mellem Danmarks Innovationsfond, som er en selvstændig fond under Uddannelses- og Forskningsministeriet, og en privat virksomhed
 3. Et samarbejde mellem Aarhus BSS og din arbejdsgiver (virksomhed, institution eller lignende)
 4. Et stipendie fra en ekstern finansieringskilde
 5. Egenbetaling, hvor du selv betaler for ph.d.-studiet.

Uddannelsesomkostninger ved indskrivning med ekstern finansiering

 • Tuition fee*: 104.200,00 kr. om året i tre år
 • Overhead**: 44% af tuition fee

*Tuition fee dækker de udgifter, der er forbundet med kurser, vejledning, evaluering, bedømmelse af afhandlingen, forsvar med videre.

**Overhead dækker de indirekte omkostninger ved et ph.d.-projekt, det vil sige omkostninger, der ikke kan henføres direkte til det konkrete projekt, for eksempel husleje, varme, el, rengøring, administration, biblioteksservices med videre.

Hvis du har spørgsmål til finansieringen af din ph.d.-uddannelse, er du velkommen til at kontakte Aarhus BSS Graduate School.


Ansøgning i forbindelse med finansieringstype 1-3

Når du har styr på finansieringen af din uddannelse og er parat til at søge om optagelse, bedes du kontakte programlederen på den ph.d.-uddannelse, du er interesseret i. Hvis dit ph.d.-projekt anses for at være realiserbart, vil programlederen kontakte Aarhus BSS Graduate School med henblik på, at du får et direkte link til ansøgningssystemet. Derefter evaluerer programudvalget og ph.d.-skolelederen din ansøgning. 

Hvis du bliver optaget, vil der blive udarbejdet en samarbejdsaftale.

Ansøgning i forbindelse med finansieringstype 4-5

Der kan ansøges via ph.d.-skolens to årlige åbne ansøgningsrunder. Vær opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for finsiering (og en underskrevet erklæring, hvis der der tale om et eksternt stipendie) på ansøgningstidspunktet. Dokumentationen skal være en del af ansøgningsmaterialet.