Ph.d. i Jura

 • Udvid dine karrieremuligheder med tre års fordybelse

Vil du vide mere om den juridiske ph.d.-uddannelse?

 – så er du velkommen til informationsmøde på Juridisk Institut, Aarhus Universitet, tirsdag den 6. juni 2023

Kom og hør om mulighederne for at fordybe dig, få nogle helt særlige kvalifikationer – og en ph.d.-grad.

Hvornår: 6. juni 2023, kl. 16.00-17.00

Hvor: Juridisk Institut, Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C, lokale 1414-317.
 

Ph.d.-uddannelsen på Juridisk Institut er et lønnet, 3-årigt forskningsforløb, hvor du under frie rammer forsker i et selvvalgt emne inden for et af instituttets fagområder med tæt sparring fra erfarne forskere og skriver en ph.d.-afhandling.

Derudover underviser du studerende og deltager i kurser, seminarer og konferencer i ind- og udland. Et spændende udlandsophold er som regel også en del af forløbet, og generelt opbygger du via ph.d.-forløbet værdifulde professionelle netværk internt og eksternt.

Vi optager mellem 5-10 jurister/erhvervsjurister hvert år.

Se "Guide til ansøgningsprocessen" nedenfor.

Ph.d.-stillinger ved Juridisk Institut – Projektkatalog

Aarhus BSS Graduate School, Aarhus Universitet opslår med mellemrum – normalt to gange årligt – ledige ph.d.-stillinger. Du kan søge om ansættelse som ph.d.-studerende ved Juridisk Institut inden for alle fagområder. Nedenfor kan du se nogle forslag til mulige ph.d.-projekter. Ansøgere forventes at udforme et projekt inden for den beskrevne ramme på samme måde som ved enhver anden ph.d.-ansøgning.

Ph.d.-projekt i forvaltningsret: Retssikkerhed i den digitale forvaltning

Når forvaltningsprocessen digitaliseres og automatiseres, kan det give anledning til problemer at sikre virksomheders og borgeres retssikkerhed, fx med hensyn til overholdelse af regler om vejledningspligt, partshøring og begrundelse. Projektets formål kunne være at undersøge disse problemer nærmere, bl.a. ved at belyse emnet ud fra en række konkrete sager. En del af projektet vil være at overveje, om der er behov for ændring af bl.a. forvaltningsloven. Kontakt professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup, shm@law.au.dk, 26223330, Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet, for at høre nærmere.

Ph.d.-projekt i retssociologi: Retsanvendelse i praksis

En vigtig retssociologisk problemstiling er at undersøge, hvordan den konkrete retsanvendelse foregår i praksis. Et  retsområde hvor denne problematik er særdeles vigtig og hvor den samtidig er underbelyst er indenfor det socialretlige felt. Her kunne mulige afsæt være: enten et konkret udvalgt sagsområde: fx børnesager; eller en konkret aktør/institution: fx handicapteams eller de ny-etablerede/udflyttede ankenævn (ændres kulturen og den konkrete retsanvendelse ved en sådan organisatorisk forandring?) Projektets formål er at undersøge den konkrete retsanvendelse og hvordan retten virker i samfundet – og afdække faktorer af betydning herfor. Kontakt professor Bettina Lemann Kristiansen, blk@law.au.dk, 87165747, Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet, for at høre nærmere.

Ph.d.-projekt i retssociologi: Religion og retlig regulering

Religion indtager en anden rolle i vores samfund nu. Dette afspejles også i den retlige regulering. Religion og religiøse forhold er reguleret retligt både i lovgivningen  og i andre former for reguleringer fx regler indenfor et trossamfund. Et afsæt kunne tages i et konkret retligt tiltag, hvor religion har spillet en rolle, fx Imampakken eller tildækningsforbuddet. Et andet muligt afsæt kunne være den nye lov om Trossamfund udenfor Folkekirken. Formålet med projektet er dels at analysere grundlaget for reguleringen og hvordan den virker, men også de forskellige reguleringers samspil. Kontakt professor Bettina Lemann Kristiansen, blk@law.au.dk, 87165747, Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet, for at høre nærmere.

Generel information

Yderligere information om ph.d.-uddannelsen i jura kan findes her på siden eller fås ved henvendelse til lektor Susanne Kier, skier@law.au.dk, mobil 3166 9066, fastnet 87166179, Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet.


4 sandheder om ph.d.-forløbet

 1. Du får et solidt boost til din karriere: En ph.d. giver dig dybdegående specialistviden og stærke metodiske, analytiske og formidlingsmæssige kompetencer, som er efterspurgt i både den offentlige og private sektor 
 2. Du får din hverdag i et inspirerende forskningsmiljø blandt nogle af Danmarks førende juridiske eksperter
 3. Indrømmet, ph.d.-lønnen kan ikke matche lønnen på fx et stort advokatfirma. Kommer du fra SU, er den til gengæld ganske udmærket.
 4. Til gengæld er din arbejdsuge i høj grad selvtilrettelagt, fleksibel og med tid til fordybelse og refleksion. 

og 4 myter vi straks kan punktere

 1. Du sidder ensomt på et kontor i tre år med meget lidt sparring med andre forskere
 2. Du bliver fagligt snæversynet
 3. Du mister føling med det virkelige liv
 4. Du har svært ved at få job igen bagefter, og tidligere kollegaer/kunder vil ikke kendes ved dig

Overvejer du en ErhvervsPhd?

Der findes én fast og én fleksibel ordning:

 1. Den ene ErhvervsPhd er lagt i faste rammer af Innovationsfonden, som er en offentlig myndighed, der bidrager økonomisk. Læs mere
 2. Den anden ordning er noget mere fleksibel og indebærer normalt, at man indskrives på deltid efter nærmere aftale mellem instituttet og en ekstern samarbejdspartner.

Det aftales med den eksterne samarbejdspartner, hvorledes arbejdstid såvel som udgifterne til løn og ph.d.-uddannelsen skal fordeles. Der kan aftales modifikationer af kravet om skifte af forskningsmiljø samt kravet til opnåelse af erfaring med undervisning i forhold til ph.d.-skolens generelle regler, men ph.d.-bekendtgørelsens krav skal altid overholdes.

Hvis du arbejder som advokatfuldmægtig, er der mulighed for at kombinere advokat- og ph.d.-uddannelsen. Det betyder, at du har mulighed for at opnå advokatbestalling efter fire år, hvor du arbejder halv tid som advokatfuldmægtig og halv tid som ph.d.-studerende. Efter fire år arbejder du på fuld tid et femte år på ph.d.-uddannelsen, således at du samlet set arbejder svarende til tre år på dit ph.d.-projekt.

Du kan læse mere om Civilstyrelsens praksis for advokatbeskikkelse her.

Hvis du vil vide mere om mulighederne for at sammensætte en kombineret uddannelse som advokat og ph.d., er du velkommen til at kontakte den ph.d.-ansvarlige.

Aktuelt har instituttet fire ErhvervsPhd-studerende:

For studerende: 3+5, 4+4 eller 5+3?

Som studerende behøver du ikke vente på, at du er blevet cand.jur. eller cand.merc.jur. med at søge ind som ph.d. Du kan faktisk starte allerede, når du har din bachelorgrad. Det kaldes ”3+5”-ordningen. Du kan også søge ind og starte under din kandidatuddannelse. Det kaldes ”4+4”-ordningen. Vælger du at starte, efter at du har fået din kandidatgrad, kommer du ind på ”5+3”-ordningen.

Fordelen ved at søge ind, mens du er studerende, er, at du bliver ansat på samme måde som andre ph.d.-studerende. Du skal stadig skrive en kandidatafhandling, men den bliver en del af din ph.d.-afhandling. Du skal også stadig følge kursusfag – så du går ikke glip af de fag, du gerne vil have.

Aktuelt har instituttet en enkelt ph.d.-studerende på 4+4-ordningen:

Lærke Assenbjerg.


Eksempler på forskellige ph.d.-forløb

Spar et år ved at kombinere advokat- og ph.d.-uddannelsen.
Udvid dine karrieremuligheder med tre års fordybelse.
"Man bliver kun mere kompetent og en bedre jurist af at lave en ph.d."

Eksempler på beskæftigelse efter endt uddannelse

"Det var først, da jeg tog ph.d.-graden, at jeg for alvor forstod den juridiske metode"
"Du får specialist viden, politisk viden og et håndværksmæssigt greb om dit juridiske område."
"Jeg arbejdede mig op gennem rækkerne. Først som adjunkt og lektor og til sidst professor, inden jeg så skiftede og blev udnævnt som landsdommer."

Dimittenderne kan enten fortsætte deres forskningskarriere eller finde beskæftigelse i den private sektor eller i andre dele af den offentlige sektor. Mange dimittender fortsætter således deres karriere i advokatbranchen, i den offentlige myndighed eller hos domstolene.

Når man skal løse komplicerede retlige problemer, kan den specialisering og indsigt, man opnår med en ph.d.-grad, være en uvurderlig fordel.


Juridisk Institut - kort fortalt

Ph.d.-programmet

Ph.d.-programmet i jura dækker alle ph.d.-projekter, der har jura som hovedindhold. Dette omfatter alle vigtige retsdiscipliner inden for dansk ret, EU-ret og folkeret. Forskerne på Juridisk Institut er organiseret i 7 faggrupper:

 1. Privatret og civilproces    
 2. Statsforfatnings- og forvaltningsret
 3. Retslære, retssociologi og retshistorie    
 4. Skatteret
 5. EU-ret og folkeret
 6. Erhvervsret
 7. Strafferet

Alle de juridiske forskningsmiljøer i Danmark samarbejder om at tilbyde ph.d.-kurser i jura. Det er JurForsk, der er ansvarlig for dette samarbejde. Hvis du vil vide mere se: jurforsk.dk

Hvad siger vores studerende?

”En ph.d. er en fantastisk mulighed for at opnå faglig styrke og spidskompetence inden for et felt - både gennem universitetets forskeruddannelse og ved konferencer og studieophold i udlandet.” 

- Thea Johanne Raugland

”Den største motivation for mig var muligheden for fordybelse i juridiske problemstillinger og et ønske om at bidrage med ny, anvendelig viden.”     

- Bitten Wissing Kjærgaard


Guide til ansøgningsprocessen

Afklaring

 • Om dit projekt og uddannelsen
  Har du spørgsmål til uddannelsen, optagelseskriterier eller en ide til et emne, som du vil have sparring til, er du velkommen til at kontakte de ph.d.-ansvarlige. Se kontaktoplysninger under denne blå boks.
 • Om hverdagen/forholdene
  Har du spørgsmål til livet som ph.d. på instituttet, er du velkommen til at kontakte vores nuværende ph.d.’er på mail og telefon.
 • Om instituttet
  Har du spørgsmål til instituttet og ledelsen, er du velkommen til at kontakte institutleder Torsten Iversen.
 • Kom til informationsmøde
  Instituttet holder som regel et informationsmøde for de ph.d.-interesserede. Hold øje med kalenderen på law.au.dk for præcist tidspunkt.

Ansøgning

 • Din motivation
  Skriv en motiveret ansøgning (2400 tegn inkl. mellemrum) om, hvorfor du gerne vil starte ph.d.-uddannelsen.
 • Projektbeskrivelse
  Lav en projektbeskrivelse (12.000 tegn inkl. mellemrum) med:
  • Beskrivelse af emnet
  • Problemformulering og hypoteser
  • Forslag til teori og litteratur
  • Overvejelser om metode og dataindsamling
  • Forslag til en 3-årig projektplan
  • Obs: Det er en god ide at få  sparring fra en mulig vejleder på din projektbeskrivelse.
 • CV, uddannelses- og kursusbeviser
  Samles i én pdf
 • Upload af det ovenstående
  Online ansøgning åbner én måned før deadline. Klik her for at komme til ansøgningssiden.

Svar/optagelse

 • Du får svar inden for 3 måneder
  Uanset om du er optaget eller ej, får du svar ca. 3 måneder efter, du har ansøgt
 • Start 1. februar eller 1. september
  Hvis du bliver tilbudt en ph.d.-stilling, starter du 1. februar, hvis du har søgt i efteråret det foregående år eller 1. sep-tember, hvis du har søgt i foråret samme år.
  Starttidspunktet kan dog justeres efter aftale.
 • Yderligere information om forløbet
  Hvis du bliver optaget, får du herefter meget mere information om dit ph.d.-forløb, introkurser osv.

Kontakt os med dine spørgsmål!

Ph.d.-sekretær

Ph.d.-partner