Studienævn

Studienævnet er sammensat af valgte repræsentanter for de studerende og det videnskabelige personale. Det sikrer de studerendes og medarbejdernes medbestemmelse og medinddragelse på uddannelse og undervisning, og det tilgodeser samtidig det tværgående og strategiske uddannelsesarbejde på Aarhus Universitet.

Studienævnets opgave er:

  1. at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer
  2. at udarbejde forslag til studieordning og ændringer heri
  3. at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen,
  4. at godkende ansøgninger om merit, herunder forhåndsmerit, og om dispensationer, og
  5. at udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor forelægger.