Forsknings-, ligestillings- og diversitetsudvalg

Medlemmer

Kommissorium

Fakultetsledelsen besluttede d. 9. oktober 2018 at nedsætte et tværgående forskningsudvalg ved fakultetet. Fakultetsledelsen besluttede d. 22. juni 2022 at udvide udvalgets kommissorium til at omfatte ligestillings-, diversitets- og inklusionsspørgsmål samt at omdøbe Aarhus BSS Forskningsudvalg til Aarhus BSS Forsknings-, ligestillings- og diversitetsudvalg.  

Formål
Formålet med at nedsætte et forsknings-, ligestillings- og diversitetsudvalg på fakultetet er at fremme de strategiske målsætninger om at øge den eksterne finansiering af fakultetets forskning, skabe større faglig synergi på tværs af fakultetets fagmiljøer, at fremme ligestilling og diversitet, samt at understøtte prodekan for forskning og talent i varetagelsen af fakultetets interesser internt på AU og ift. omverdenen. Fakultetets forsknings-, ligestillings- og diversitetsudvalg er et forum for strategiske drøftelser og tværgående erfaringsudveksling i relation til ansøgningsmuligheder, potentialer for tværgående projekter, forbehandling af høringssvar, ligestillings- og diversitetsspørgsmål, indstilling til priser, udpegninger etc.

Opgaver
Opgaverne for fakultetets forsknings, ligestillings- og diversitetsudvalg vil blandt andet omfatte:

  • Gensidig orientering, rådgivning og erfaringsudveksling omkring ansøgningsmuligheder i relation til større fonde/calls
  • Drøftelse og igangsættelse af initiativer i forhold til at styrke samarbejde på tværs omkring større forskningsansøgninger/projektidéer
  • Drøftelse og igangsættelse af initiativer i forhold til at fremme ligestilling og diversitet, herunder bl.a. at sikre transparente rekrutteringsprocesser
  • Koordinering og eventuelt initiering af formulering af store faglige satsninger/projektidéer på tværs af institutterne med henblik på en opsøgende dialog i forhold til udvalgte større private fonde
  • Rådgivning af dekanat og fakultetsledelse i forsknings, ligestillings- og diversitetsspørgsmål

Sammensætning
Dekanen nedsætter fakultetets forsknings-, ligestillings- og diversitetsudvalg og deltager i møderne efter behov. Institutlederne udpeger hvert 1 medlem, som er instituttets vice-institutleder for forskning eller en tilsvarende forskningsansvarlig ledelsesrepræsentant. Prodekan for forskning og talent er forperson for udvalget.

Mødekadence
Udvalget mødes efter behov (ca. 4-6 gange årligt). Mødeplan fastlægges for et kalenderår ad gangen.

Sekretariatsbetjening
Udvalget sekretariatsbetjenes af fakultetssekretariatet, som også er ansvarlig for koordination med og inddragelse af andre AU-interessenter.

Sekretariatsbetjening

Institutternes forskningsudvalg