FAQ

Hvilket niveau svarer en diplom- og en masteruddannelse til?

En diplomuddannelse svarer til et bachelorniveau, og en masteruddannelse svarer til et kandidatniveau. Du kan finde mere information om diplomuddannelserne og masteruddannelserne på Uddannelsesguiden. Du kan også se en oversigt over voksen-og videreuddannelsessystemet i dette skema.    

Skal man betale for efteruddannelse?

Ja, du skal betale for efteruddannelse i modsætning til dagstudierne. Betalingen dækker undervisning og eksamen. Deltagerbetalingen opkræves semestervis, og betalingsfristen vil fremgå af den fremsendte faktura og vil typisk være juni for efterårssemestret og december for forårssemestret. 

Kan man få rabat?

Der er desværre ikke mulighed for at give rabat eller anden reduktion af deltagerbetalingen.

Kan man betale i flere rater?

Deltagerbetalingen opkræves semestervis, og der er desværre ikke mulighed for at dele betalingen op i mindre rater.

Hvad skal jeg regne med af ekstraudgifter?

Der er udgifter til obligatorisk forplejning på 1000 kr. pr fag. Dertil kommer udgifter på 500-1000 kr. pr. fag for litteratur. 

 

Prisændringer pr. 1. september 2021

Med virkning fra den 1. september 2021 træder en ny studieordning i kraft på MBA-uddannelsen, hvilket betyder, at uddannelsen fremover får en anden struktur.  I forbindelse med den nye studieordning vil prisen stige (pr. 1. september 2021). Fremover vil prisen således komme til at omfatte materiale og litteratur samt forplejning i forbindelse med undervisningen. De nye priser er som følger:

Obligatoriske fag og valgfag*: 27.000 kr.

Masterprojekt inkl. metode: 52.000 kr.  

* De to valgfag, der inkluderer studieture koster 30.000 kr. ekskl. omkostninger forbundet med studieturen.

Der tages forbehold for eventuelle kommende prisstigninger.

Kan jeg få SU til efteruddannelse?

Det er ikke muligt at få SU til efteruddannelser, da det er forbeholdt dagstudierne. SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte) kan være en mulighed i visse tilfælde, men reglerne for at få SVU er ret detaljerede, så du bør undersøge dine muligheder på www.svu.dk

Er der mulighed ift. en bruttolønsordning?

Der kan være mulighed for at aftale en såkaldt bruttolønsordning med din arbejdsgiver. Vi kan desværre ikke rådgive om det, da det er en sag mellem din arbejdsgiver, SKAT etc., så vi anbefaler, at du taler med din arbejdsgiver og HR-afdeling. 

Kan man søge legater eller fonde?

Det har vi desværre ikke mulighed for at vejlede om, så vi anbefaler, at du søger i Legathåndbogen etc.

 

Hvad står ECTS-point for?

ECTS står for European Credit Transfer System. ECTS- point kan meritoverføres både nationalt og internationalt. ECTS-point er en angivelse af den tids- eller arbejdsmæssige belastning i en uddannelse. 60 ECTS-point svarer således til ét års fuldtidsstudium. 1 ECTS point svarer til en arbejdsmæssig belastning på 27 timer. En masteruddannelse er som oftest på 60 ECTS-point, men læses typisk på deltid over to år. MBA-uddannelsen er på 60 ECTS.

 

Kan jeg få merit?

Merit betyder "godskrivning af allerede beståede eksaminer". Hvis du har bestået et fag, som ligner et fag på en af vore efteruddannelser, er der mulighed for at få faget meritoverført. Det betyder, at du får faget overført uden at læse det og tage eksamen igen. Til en masteruddannelse kan du kun søge om merit for fag, der er taget på en anden masteruddannelse. Allerede beståede kandidatfag, der indgår i din adgangsgivende eksamen, kan ikke meritoverføres til en masteruddannelse. Og fag taget på et lavere niveau såsom fag på diplomuddannelser (inkl. HD-uddannelsen) kan heller ikke meritoverføres til en masteruddannelse. 

Skal man have erhvervserfaring?

Ja, du skal have minimum 3 års relevant erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse for at komme ind på MBA-uddannelsen. Du skal være opmærksom på, at du ikke optjener erhvervserfaring sideløbende med en uddannelse, heller ikke selv om denne uddannelse er på deltid. 

Skal man have minimum en bachelor/diplomuddannelse?

Ja, du skal have gennemført enten en relevant bacheloruddannelse, en relevant professionsbacheloruddannelse, en relevant diplomuddannelse gennemført som et reguleret forløb eller en relevant udenlandsk uddannelse på minimum samme niveau for at komme ind på MBA-uddannelsen.

 

Kan jeg få dispensation fra adgangskravene?

Dispensation sker altid efter en individuel faglig vurdering. Du skal dog som minimum have en uddannelse på bachelor/diplomniveau samt tilstrækkelig erhvervserfaring. Du kan henvende dig til Student Services for vejledning.   

Er MBA det samme som FMOL (Fleksibel Master i Offentlig ledelse)?

Nej, det er to forskellige masteruddannelser. MBA står for Master i Business Administration og er en erhvervsøkonomisk uddannelse. MBA-uddannelsen er primært rettet mod erhvervslivet, mens FMOL primært er rettet mod den offentlige sektor. FMOL administreres af Syddansk Universitet, og du kan læse mere om uddannelsen på deres hjemmeside eller få yderligere oplysninger ved at kontakte deres mastersekretariat.

Har I en ”mini-MBA”?

Vi opererer ikke med begrebet mini-MBA. MBA-uddannelsen er på 60 ECTS point (se afsnit ovenfor), men man behøver dog ikke at tage en hel uddannelse. Hvis man ønsker det, kan man nøjes med at tage et eller flere af valgfagene som enkeltfag.

Kan jeg læse MBA-uddannelsen online?

MBA-uddannelsen indeholder online elementer i fagene, men uddannelsen er ikke en online uddannelse, idet den foregår fysisk på Aarhus Universitet.

Hvor og hvornår foregår MBA-undervisningen?

Undervisningen foregår på Aarhus Universitet og ligger typisk fredag-lørdag. Der er fire fysiske undervisningsgange pr. fag, og der undervises kl. 9.00-18.00. Udover de fysiske undervisningsgange er der online timer svarende til en dags undervisning pr. fag.

Hvor meget tid skal jeg bruge på studiet?

Det er meget individuelt, hvor meget tid man bruger på sit studie som studerende. Det afhænger bl.a. af ens uddannelsesmæssige baggrund, ens erfaring, ens læsehastighed etc. Men generelt set skal man forvente at bruge 15-20 timer i gennemsnit pr. uge, hvis man læser 3 fag af hver 5 ECTS. Dette inkluderer læsning, undervisning og eksamen.  

Kan jeg tage MBA-uddannelsen over mere end 2 år?

MBA-uddannelsen er en deltidsuddannelse over 2 år, men uddannelsen kan strækkes på helt op til 6 år.

Hvis du vil tage uddannelsen på kortest mulig tid – 2 år – skal du starte i august måned med 1. semester og tage 15 ECTS point pr. semester (svarende til 3 fag). Men du kan også vælge at tage færre fag pr. semester, hvis du ønsker at tage uddannelsen over længere tid af forskellige årsager (arbejdspres, finansiering, privatliv etc.).

Såfremt der er ledige pladser, kan der være mulighed for at starte med MBA enkeltfag i foråret, som man så efterfølgende kan få mulighed for at meritoverføre til MBA-uddannelsen.

Du skal være opmærksom på, at hvis du starter med forårsfag, vil det på grund af rækkefølgen af fagenes udbud typisk ikke være muligt at tage uddannelsen på 2 år. Det skyldes, at de obligatoriske fag udbydes én gang om året, og at du skal have gennemført eller være tilmeldt alle obligatoriske fag for at tage faget Erhvervsøkonomisk metode og projekt. Faget Erhvervsøkonomisk metode og projekt udbydes kun om efteråret. Så hvis du starter med forårsfag, skal du enten tage uddannelsen over mere end 2 år eller tage mere end 15 ECTS i det pågældende efterårssemester for at nå det på 2 år. 

Skal fagene tages i en bestemt rækkefølge?

De obligatoriske fag udbydes én gang om året, dog udbydes der valgfag og masterprojekt og metode hvert semester. Du skal have gennemført eller være tilmeldt alle fagene for at skrive masterprojekt.  

 

Så hvis du tager færre end tre fag i ét semester, skal du være opmærksom på, at du skal vente et år på at ”samle” de resterende fag i det semester op. Masterprojektet skal være det afsluttende fag på uddannelsen. 

Er nogle fag sværere end andre?

Det er meget individuelt, hvad man oplever som svært. Det afhænger af din uddannelsesmæssige baggrund, din erhvervserfaring osv. Men meget overordnet kan man sige, at økonomifagene kan udfordre én, hvis man ikke har en økonomisk/matematisk baggrund. I så tilfælde kan man forberede sig ved at læse grundbøger forud for faget eller overveje at tage færre end tre fag for at kunne fordybe sig.

Hvordan er eksamen på MBA-uddannelsen?

Der er flere forskellige typer eksaminer på fagene. Der er bundne hjemmeopgaver, hvor man downloader en opgave og uploader ens svar et givet antal timer senere. Der er port-folio eksaminer, hvor man løbende igennem faget skriver på en opgave. Derudover er der skriftlige stedprøver, mundtlige eksaminer samt det mundtlige forsvar af masterafhandlingen. Du er automatisk tilmeldt den første eksamen i forlængelse af faget.

Er der mulighed for at tage fag igen?

Deltagerbetalingen dækker undervisning samt eksamensforsøg. Hvis du ønsker at modtage undervisning igen, så er du nødt til at betale for faget på ny. Du har ret til tre eksamensforsøg i forbindelse med faget, men en ekstra betaling udløser ikke ekstra eksamensforsøg.

Kan jeg afmelde mig igen?

Hvis du ønsker at trække din deltagelse i studiet tilbage, skal du give os besked senest 1. august for efterårssemestret og senest 1. februar for forårssemestret. Hvis undervisningen starter inden da, skal du give os besked inden undervisningsstart. Derefter vil vi ikke have mulighed for at refundere deltagerbetalingen.

Hvor lang tid har jeg til at gøre uddannelsen færdig?

Den maksimale uddannelsestid er 6 år. Så alle fag på MBA-uddannelsen skal være bestået indenfor 6 år regnet fra studiestart.

Har I mere end én MBA?

Vi har et MBA-program.

Hvem kan udbyde en MBA?

I Danmark er der mange forskellige udbydere af MBA-uddannelser. Der er danske universiteter, udenlandske universiteter og private udbydere. Så vi anbefaler generelt, at man undersøger markedet grundigt, så man finder dét tilbud, som bedst passer til ens behov.

Hvad er en akkreditering?

Akkreditering er en metode til ekstern kvalitetssikring — et kvalitetsstempel der bevidner, at en række centralt fastsatte krav er opfyldt. 

Internationale akkrediteringer

EQUIS, AACSB og AMBA er de internationale akkrediteringsinstitutioner, der arbejder med kvalitetssystemer til vurdering, forbedring og akkreditering af business schools, der leverer uddannelse og forskning på et højt internationalt niveau. Aarhus BSS er én af Europas største og bredeste business schools, og ambitionen er at blive EQUIS-, AACSB- og AMBA-akkrediteret. Institutioner, der har opnået disse tre internationale akkrediteringer omtales som ’Triple Crown’ institutioner — en status under 100 business schools i verden har opnået.  

Akkreditering i Danmark

Kvalitetssikringen af videregående uddannelser i Danmark sker fra 1. juli 2013 efter en ny akkrediteringslov. Det er Danmarks Akkrediteringsinstitution, der varetager akkrediteringen på alle videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark.

Kan jeg tage enkeltfag?

Der er mulighed for at tage et eller flere enkeltfag. Derved kan man få en faglig opdatering og ny viden indenfor et specifikt område uden at skulle tage en hel uddannelse. Hvis man så efterfølgende ønsker at tage hele MBA-uddannelsen, er der mulighed for at søge om optagelse på den fulde uddannelse samt mulighed for at søge om merit for beståede enkeltfag. Vi udbyder både valgfag og obligatoriske fag som enkeltfag, og du kan se en oversigt her. Det er dog ikke muligt at tage Erhvervsøkonomisk metode og projekt samt masterafhandlingen som enkeltfag. Læs mere her.