De mest stillede spørgsmål om MBA-uddannelsen

Vidste du?

_______________


Hvem kan udbyde en MBA?

I Danmark er der mange forskellige udbydere af MBA-uddannelser. Der er danske universiteter, udenlandske universiteter og private udbydere. Så vi anbefaler generelt, at du undersøger markedet grundigt, så du finder dét tilbud, der passer bedst til dit behov.

Hvilket niveau svarer en diplom- og en masteruddannelse til?

En diplomuddannelse svarer til bachelorniveau, og en masteruddannelse svarer til kandidatniveau. Du kan finde mere information om diplomuddannelserne og masteruddannelserne på Uddannelsesguiden. Du kan også se en oversigt over voksen-og videreuddannelsessystemet i dette skema.    

Hvad står ECTS-point for?

ECTS står for European Credit Transfer System. ECTS- point kan meritoverføres både nationalt og internationalt. ECTS-point er en angivelse af den tids- eller arbejdsmæssige belastning i en uddannelse. 60 ECTS-point svarer således til ét års fuldtidsstudium. 1 ECTS point svarer til en arbejdsmæssig belastning på 27 timer. En masteruddannelse er som oftest på 60 ECTS-point, men læses typisk på deltid over to år. MBA-uddannelsen er på 60 ECTS.

Er MBA det samme som FMOL (Fleksibel Master i Offentlig ledelse)?

Nej, det er to forskellige masteruddannelser. MBA står for Master i Business Administration og er en erhvervsøkonomisk uddannelse. MBA-uddannelsen er primært rettet mod erhvervslivet, mens FMOL primært er rettet mod den offentlige sektor. FMOL administreres af Syddansk Universitet, og du kan læse mere om uddannelsen på deres hjemmeside eller få yderligere oplysninger ved at kontakte deres mastersekretariat.

Har I mere end én MBA?

Vi har et MBA-program.

Kan jeg læse en mini-MBA på Aarhus BSS?

Vi opererer ikke med begrebet mini-MBA. MBA-uddannelsen er på 60 ECTS point (se afsnit ovenfor), men du behøver dog ikke at tage en hel uddannelse. Hvis du ønsker det, kan du nøjes med at tage et eller flere af valgfagene som enkeltfag.


Adgangskrav til at læse en MBA

_______________


Skal jeg have erhvervserfaring for at komme ind på en MBA?

Ja, du skal have minimum 3 års relevant erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse for at komme ind på MBA-uddannelsen. Du skal være opmærksom på, at du ikke optjener erhvervserfaring sideløbende med en uddannelse, heller ikke selv om denne uddannelse er på deltid. 

Skal jeg som minimum have en bachelor/diplomuddannelse?

Ja, du skal have gennemført enten en relevant bacheloruddannelse, en relevant professionsbacheloruddannelse, en relevant diplomuddannelse gennemført som et reguleret forløb eller en relevant udenlandsk uddannelse på minimum samme niveau for at komme ind på MBA-uddannelsen.

Kan jeg få dispensation fra adgangskravene?

Dispensation sker altid efter en individuel faglig vurdering. Du skal dog som minimum have en uddannelse på bachelor/diplomniveau samt tilstrækkelig erhvervserfaring. Du kan henvende dig til Student Services for vejledning.   


Tilrettelæggelse af dit MBA-studie

_______________


Hvor meget tid skal jeg bruge på studiet?

Det er meget individuelt, hvor meget tid den enkelte bruger på sit studie. Det afhænger bl.a. af ens uddannelsesmæssige baggrund, erfaring, læsehastighed etc. Men generelt set skal du forvente at bruge 15-20 timer i gennemsnit pr. uge, hvis du læser 3 fag af hver 5 ECTS. Dette inkluderer læsning, undervisning og eksamen.  

Kan jeg tage enkeltfag?

Der er mulighed for at tage et eller flere enkeltfag. Derved kan man få en faglig opdatering og ny viden indenfor et specifikt område uden at skulle tage en hel uddannelse. Hvis man efterfølgende ønsker at tage hele MBA-uddannelsen, er der mulighed for at søge om optagelse på den fulde uddannelse samt mulighed for at søge om merit for beståede enkeltfag. Vi udbyder både valgfag og obligatoriske fag som enkeltfag, og du kan se en oversigt her. Det er dog ikke muligt at tage Erhvervsøkonomisk metode og projekt samt masterafhandlingen som enkeltfag. Læs mere her.

Kan jeg læse MBA-uddannelsen online?

MBA-uddannelsen indeholder online elementer i fagene, men uddannelsen er ikke en online uddannelse, idet den foregår fysisk på Aarhus Universitet.

Hvor lang tid har jeg til at gøre uddannelsen færdig?

Den maksimale uddannelsestid er 6 år. Så alle fag på MBA-uddannelsen skal være bestået inden for 6 år regnet fra studiestart.

Kan jeg tage MBA-uddannelsen over mere end 2 år?

MBA-uddannelsen er en deltidsuddannelse over 2 år, men uddannelsen kan strækkes helt op til 6 år.

Hvis du vil tage uddannelsen på kortest mulig tid – 2 år – skal du starte i august måned med 1. semester og tage 15 ECTS point pr. semester (svarende til 3 fag). Men du kan også vælge at tage færre fag pr. semester, hvis du ønsker at tage uddannelsen over længere tid af forskellige årsager (arbejdspres, finansiering, privatliv etc.).

Såfremt der er ledige pladser, kan der være mulighed for at starte med MBA enkeltfag i foråret, som man så efterfølgende kan få mulighed for at meritoverføre til MBA-uddannelsen.

Du skal være opmærksom på, at hvis du starter med forårsfag, vil det på grund af rækkefølgen af fagenes udbud typisk ikke være muligt at tage uddannelsen på 2 år. Det skyldes, at de obligatoriske fag udbydes én gang om året, og at du skal have gennemført eller være tilmeldt alle obligatoriske fag for at tage faget Erhvervsøkonomisk metode og projekt. Faget Erhvervsøkonomisk metode og projekt udbydes kun om efteråret. Det betyder, at hvis du starter med forårsfag, skal du enten tage uddannelsen over mere end 2 år eller tage mere end 15 ECTS i det pågældende efterårssemester for at nå det på 2 år. Masterprojektet kan ikke tages sideløbende med andre fag og er det afsluttende fag på uddannelsen. 


Betaling og økonomi når du tager en MBA

_______________


Skal jeg betale for efteruddannelse?

Ja, du skal betale for efteruddannelse i modsætning til dagstudierne. Betalingen dækker undervisning og eksamen. Deltagerbetalingen opkræves semestervis, og betalingsfristen vil fremgå af den fremsendte faktura og vil typisk være juni for efterårssemestret og december for forårssemestret. 

Kan jeg få rabat?

Der er desværre ikke mulighed for at give rabat eller anden reduktion af deltagerbetalingen. 
I vores beregner kan du se, hvor meget det vil koste, hvis du selv skal betale for en MBA eller for enkeltfag.

Kan jeg dele betalingen op i flere rater?

Deltagerbetalingen opkræves semestervis, og der er desværre ikke mulighed for at dele betalingen op i mindre rater. 

I vores beregner, kan du få et overblik over prisen, hvis du selv skal betale for en MBA eller et enkeltfag. 

Hvad skal jeg regne med af ekstraudgifter?

En MBA  hos Aarhus BSS er en all inclusive- uddannelse. Det betyder, at prisen dækker omkostningerne til undervisning, undervisningsmaterialer, tre eksamensforsøg pr. fag, forplejning og administration.

Kan jeg få SU til efteruddannelse?

Det er ikke muligt at få SU til efteruddannelser, da det er forbeholdt dagstudierne. SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte) kan være en mulighed i visse tilfælde, men reglerne for at få SVU er ret detaljerede, så du bør undersøge dine muligheder på www.svu.dk

Er der mulighed ift. en bruttolønsordning?

Der kan være mulighed for at aftale en såkaldt bruttolønsordning med din arbejdsgiver. Vi kan desværre ikke rådgive om det, da det er en sag mellem din arbejdsgiver, SKAT etc., så vi anbefaler, at du taler med din arbejdsgiver og HR-afdeling. 

Kan jeg søge legater eller fonde?

Det har vi desværre ikke mulighed for at vejlede om, så vi anbefaler, at du søger i Legathåndbogen eller lignende steder.


Undervisning

_______________


Hvor og hvornår foregår MBA-undervisningen?

Undervisningen foregår på Aarhus Universitet og ligger typisk fredag-lørdag. Der er fire fysiske undervisningsgange pr. fag, og der undervises kl. 9.00-18.00. Udover de fysiske undervisningsgange er der online timer svarende til en dags undervisning pr. fag.

Hvilket sprog undervises der på?

MBA-uddannelsen foregår primært på dansk, men i enkelte fag undervises der på engelsk. Du skal derfor have dansk på A-niveau og kunne forstå engelsk for at kunne tage en MBA. 

Skal fagene tages i en bestemt rækkefølge?

De obligatoriske fag udbydes én gang om året, dog udbydes der valgfag og masterprojekt og metode hvert semester. Du skal have bestået alle de øvrige fag på uddannelsen for at tilmelde dig masterprojekt.  

Så hvis du tager færre end tre fag i ét semester, skal du være opmærksom på, at du skal vente et år på at ”samle” de resterende fag i det semester op. Masterprojektet skal være det afsluttende fag på uddannelsen.

Er nogle fag sværere end andre?

Det er meget individuelt, hvad man oplever som svært. Det afhænger af din uddannelsesmæssige baggrund, din erhvervserfaring osv. Men meget overordnet kan man sige, at økonomifagene kan udfordre én, hvis man ikke har en økonomisk/matematisk baggrund. I så tilfælde kan man forberede sig ved at læse grundbøger forud for faget eller overveje at tage færre end tre fag for at kunne fordybe sig.

Hvordan er eksamen på MBA-uddannelsen?

Der er flere forskellige typer eksaminer på fagene. Der er bundne hjemmeopgaver, hvor man downloader en opgave og uploader ens svar et givet antal timer senere. Der er port-folio eksaminer, hvor man løbende igennem faget skriver på en opgave. Derudover er der skriftlige stedprøver, mundtlige eksaminer samt det mundtlige forsvar af masterafhandlingen. Du er automatisk tilmeldt den første eksamen i forlængelse af faget.
Se mere om eksamensformen her.

Er der mulighed for at tage fag igen?

Deltagerbetalingen dækker undervisning samt eksamensforsøg. Hvis du ønsker at modtage undervisning igen, så er du nødt til at betale for faget på ny. Du har ret til tre eksamensforsøg i forbindelse med faget, men en ekstra betaling udløser ikke ekstra eksamensforsøg.

Kan jeg afmelde mig igen?

Hvis du ønsker at trække din deltagelse i studiet tilbage, skal du give os besked senest 1. august for efterårssemestret og senest 1. februar for forårssemestret. Hvis undervisningen starter inden da, skal du give os besked inden undervisningsstart. Derefter vil vi ikke have mulighed for at refundere deltagerbetalingen.

Kan jeg få merit?

Merit betyder "godskrivning af allerede beståede eksaminer". Hvis du har bestået et fag, som ligner et fag på en af vore efteruddannelser, er der mulighed for at få faget meritoverført. Det betyder, at du får faget overført uden at læse det og tage eksamen igen. Til en masteruddannelse kan du kun søge om merit for fag, der er taget på en anden masteruddannelse. Allerede beståede kandidatfag, der indgår i din adgangsgivende eksamen, kan ikke meritoverføres til en masteruddannelse. Og fag taget på et lavere niveau såsom fag på diplomuddannelser (inkl. HD-uddannelsen) kan heller ikke meritoverføres til en masteruddannelse. 


Hvad betyder akkreditering?

_______________


Hvad er en akkreditering?

Akkreditering er en metode til ekstern kvalitetssikring — et kvalitetsstempel der bevidner, at en række centralt fastsatte krav er opfyldt. 

Internationale akkrediteringer

EQUIS, AACSB og AMBA er de internationale akkrediteringsinstitutioner, der arbejder med kvalitetssystemer til vurdering, forbedring og akkreditering af business schools, der leverer uddannelse og forskning på et højt internationalt niveau. Aarhus BSS er én af Europas største og bredeste business schools, og ambitionen er at blive EQUIS-, AACSB- og AMBA-akkrediteret. Institutioner, der har opnået disse tre internationale akkrediteringer omtales som ’Triple Crown’ institutioner — en status under 100 business schools i verden har opnået.  

Akkreditering i Danmark

Kvalitetssikringen af videregående uddannelser i Danmark sker fra 1. juli 2013 efter en ny akkrediteringslov. Det er Danmarks Akkrediteringsinstitution, der varetager akkrediteringen på alle videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark.