Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Sunset Panorama

FAQ om MBA-uddannelsen


Få svar på spørgsmål som "Hvad koster en MBA?" "Hvor meget tid skal jeg bruge på studiet?" "Kan jeg læse MBA-uddannelsen online?" eller "Hvad står ECTS-point for?". 

Nedenfor har vi samlet de mest stillede spørgsmål om vores MBA-udannelse, så du hurtigt kan få svar på nogle af dine spørgsmål. 

Hvis dit spørgsmål ikke er herunder, så kontakt os endelig, så vi kan hjælpe dig videre. 


Vidste du?


Hvem kan udbyde en MBA?

I Danmark er der mange forskellige udbydere af MBA-uddannelser. Der er danske universiteter, udenlandske universiteter og private udbydere. Så vi anbefaler generelt, at du undersøger markedet grundigt, så du finder dét tilbud, der passer bedst til dit behov.

Hvilket niveau svarer en diplom- og en masteruddannelse til?

Vores MBA er en masteruddannelse. En diplomuddannelse svarer til bachelorniveau, og en masteruddannelse svarer til kandidatniveau. Du kan finde mere information om diplomuddannelserne og masteruddannelserne på Uddannelsesguiden.

Du kan også se en oversigt over voksen-og videreuddannelsessystemet i dette skema.    

Hvad står ECTS-point for?

ECTS står for European Credit Transfer System. ECTS- point kan meritoverføres både nationalt og internationalt. ECTS-point er en angivelse af den tids- eller arbejdsmæssige belastning i en uddannelse. 60 ECTS-point svarer således til ét års fuldtidsstudium. 1 ECTS point svarer til en arbejdsmæssig belastning på 27 timer. En masteruddannelse er som oftest på 60 ECTS-point, men læses typisk på deltid over to år. MBA-uddannelsen er på 60 ECTS.

Bliv klogere på tidsforbruget på MBA-uddannelsen. 

Er MBA det samme som FMOL (Fleksibel Master i Offentlig ledelse)?

Nej, det er to forskellige masteruddannelser. MBA står for Master i Business Administration og er en erhvervsøkonomisk uddannelse. MBA-uddannelsen er primært rettet mod erhvervslivet, mens FMOL primært er rettet mod den offentlige sektor. FMOL administreres af Syddansk Universitet, og du kan læse mere om uddannelsen på deres hjemmeside eller få yderligere oplysninger ved at kontakte deres mastersekretariat.

Kan jeg læse en mini-MBA på Aarhus BSS?

Vi opererer ikke med begrebet mini-MBA. MBA-uddannelsen er en masteruddannelse og er på 60 ECTS point (se afsnit ovenfor). Du behøver dog ikke at tage en hel MBA-uddannelse. Hvis du ønsker det, kan du nøjes med at tage et eller flere af valgfagene som enkeltfag.


Adgangskrav til at læse en MBA


Skal jeg have erhvervserfaring for at komme ind på en MBA?

Ja, du skal have minimum 3 års relevant erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse for at komme ind på MBA-uddannelsen. Du skal være opmærksom på, at du ikke optjener erhvervserfaring sideløbende med en uddannelse, heller ikke selv om denne uddannelse er på deltid. 

Læs mere om vores krav til erhvervserfaring

Skal jeg som minimum have en bachelor/diplomuddannelse?

Ja, du skal have gennemført enten en relevant bacheloruddannelse, en relevant professionsbacheloruddannelse, en relevant diplomuddannelse gennemført som et reguleret forløb eller en relevant udenlandsk uddannelse på minimum samme niveau for at komme ind på MBA-uddannelsen.

Kan jeg få dispensation fra adgangskravene?

Dispensation gives kun i særlige tilfælde og sker altid efter en individuel faglig vurdering. Du skal dog som minimum have en uddannelse på bachelor/diplomniveau samt tilstrækkelig erhvervserfaring.

Du kan henvende dig til studievejlederne for vejledning.   


Tilrettelæggelse af dit MBA-studie


Hvor meget tid skal jeg bruge på studiet?

Det er meget individuelt, hvor meget tid den enkelte bruger på sit studie. Det afhænger bl.a. af ens uddannelsesmæssige baggrund, erfaring, læsehastighed etc. Men generelt set skal du forvente at bruge 15-20 timer i gennemsnit pr. uge, hvis du læser 3 fag af hver 5 ECTS. Dette inkluderer læsning, undervisning og eksamen.  

Læs mere om tidsforbruget på MBA-studiet  // Læs mere om, hvordan du planlægger din MBA

Kan jeg tage enkeltfag?

Der er mulighed for at tage et eller flere enkeltfag. Derved kan du få en faglig opdatering og ny viden indenfor et specifikt område uden at skulle tage en hel uddannelse. Hvis du efterfølgende ønsker at tage hele MBA-uddannelsen, er der mulighed for at søge om optagelse på den fulde uddannelse samt mulighed for at søge om merit for beståede enkeltfag.

Vi udbyder både valgfag og obligatoriske fag som enkeltfag. Det er dog ikke muligt at tage masterprojekt og metode som enkeltfag.

Se vores enkeltfag her.

Kan jeg læse MBA-uddannelsen online?

MBA-uddannelsen indeholder online elementer i fagene, men uddannelsen er ikke en online uddannelse, idet den foregår fysisk på Aarhus Universitet.

Hvor lang tid har jeg til at gøre uddannelsen færdig?

Den maksimale uddannelsestid er 6 år. Så alle fag på MBA-uddannelsen skal være bestået inden for 6 år regnet fra påbegyndelsen af første MBA-fag.

Kan jeg tage MBA-uddannelsen over mere end 2 år?

MBA-uddannelsen er en fleksibel deltidsuddannelse, der kan tages over 2 år, men uddannelsen kan strækkes helt op til 6 år.

Du kan begynde på MBA-uddannelsen både forår og efterår. Du skal være opmærksom på i din planlægning, at det ikke er muligt at tage Masterprojektet sideløbende med andre fag og er det afsluttende fag på uddannelsen. 

Se, hvordan du kan planlægge dit MBA-studie her


Betaling og økonomi når du tager en MBA


Hvordan kan MBA-uddannelsen finansieres?

Enten kan din arbejdsgiver betale for uddannelsen ellers er det muligt, med selvbetaling.

Betalingen dækker undervisning, eksamen, undervisningsmaterialer og forplejning. Deltagerbetalingen opkræves semestervis, og betalingsfristen vil fremgå af den fremsendte faktura og vil typisk være juni for efterårssemestret og december for forårssemestret. 

Se mere om betaling her.

Kan jeg få rabat?

Der er desværre ikke mulighed for at give rabat eller anden reduktion af deltagerbetalingen. 
Læs mere om pris og betaling

I vores beregner kan du se, hvor meget det vil koste, hvis du selv skal betale for en MBA eller for enkeltfag, hvis du har en bruttolønsordning.

Kan jeg dele betalingen op i flere rater?

På uddannelsen betaler du i forvejen kun for de fag, du har tilmeldt dig i det kommende semester. Af revisionsmæssige årsager kan vi desværre ikke tilbyde at dele fakturaen for et semester op i mindre rater.

Hvad skal jeg regne med af ekstraudgifter?

En MBA hos Aarhus BSS er en all inclusive- uddannelse. Det betyder, at prisen dækker omkostningerne til undervisning, undervisningsmaterialer, tre eksamensforsøg pr. fag, forplejning og administration.

Hvis du vælger valgfagene 'Den Digitale Organisation' og 'Digital Innovation', kommer der en ekstra udgift til en studietur, hvor du skal selv betale for rejse og ophold.

Kan jeg få SU til efteruddannelse?

Det er ikke muligt at få SU til efteruddannelser, da det er forbeholdt dagstudierne. SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte) kan være en mulighed i visse tilfælde, men reglerne for at få SVU er ret detaljerede, så du bør undersøge dine muligheder på www.svu.dk

Er der mulighed ift. en bruttolønsordning?

Der kan være mulighed for at aftale en såkaldt bruttolønsordning med din arbejdsgiver. Vi kan desværre ikke rådgive om det, da det er en sag mellem din arbejdsgiver, SKAT etc., så vi anbefaler, at du taler med din arbejdsgiver og HR-afdeling. 

Kan jeg søge legater eller fonde?

Det har vi desværre ikke mulighed for at vejlede om, så vi anbefaler, at du søger i Legathåndbogen eller lignende steder.


Undervisning


Hvor og hvornår foregår MBA-undervisningen?

Undervisningen foregår på Aarhus Universitet og ligger typisk fredag-lørdag. Der er fire fysiske undervisningsgange pr. fag, og der undervises kl. 9.00-18.00. Udover de fysiske undervisningsgange er der online timer svarende til en dags undervisning pr. fag.

Hvilket sprog undervises der på?

MBA-uddannelsen foregår primært på dansk, men i enkelte fag undervises der på engelsk. Du skal derfor have dansk på A-niveau og kunne forstå engelsk for at kunne tage en MBA. 

Skal fagene tages i en bestemt rækkefølge?

De obligatoriske fag udbydes én gang om året, dog udbydes der valgfag og masterprojekt og metode hvert semester. Du skal have bestået alle de øvrige fag på uddannelsen for at tilmelde dig masterprojekt.  

Så hvis du tager færre end tre fag i ét semester, skal du være opmærksom på, at du skal vente et år på at ”samle” de resterende fag i det semester op. Masterprojektet skal være det afsluttende fag på uddannelsen.

Er nogle fag sværere end andre?

Det er meget individuelt, hvad man oplever som svært. Det afhænger af din uddannelsesmæssige baggrund, din erhvervserfaring osv. Men meget overordnet kan man sige, at økonomifagene kan udfordre én, hvis man ikke har en økonomisk/matematisk baggrund. I så tilfælde kan man forberede sig ved at læse grundbøger forud for faget eller overveje at tage færre end tre fag for at kunne fordybe sig.

Hvordan er eksamen på MBA-uddannelsen?

Der er flere forskellige typer eksaminer på fagene. Der er bundne hjemmeopgaver, hvor man downloader en opgave og uploader ens svar et givet antal timer senere. Der er port-folio eksaminer, hvor man løbende igennem faget skriver på en opgave. Derudover er der skriftlige stedprøver, mundtlige eksaminer samt det mundtlige forsvar af masterafhandlingen. Du er automatisk tilmeldt den første eksamen i forlængelse af faget.
Se mere om eksamensformen her.

Er der mulighed for at tage fag igen?

Deltagerbetalingen dækker undervisning samt eksamensforsøg. Hvis du ønsker at modtage undervisning igen, så er du nødt til at betale for faget på ny. Du har ret til tre eksamensforsøg i forbindelse med faget, men en ekstra betaling udløser ikke ekstra eksamensforsøg.

Kan jeg afmelde mig igen?

Hvis du ønsker at trække din deltagelse i studiet tilbage, skal du give os besked senest 1. august for efterårssemestret og senest 1. februar for forårssemestret. Hvis undervisningen starter inden da, skal du give os besked inden undervisningsstart. Derefter vil vi ikke have mulighed for at refundere deltagerbetalingen.

Kan jeg få merit?

Merit betyder "godskrivning af allerede beståede eksaminer". Hvis du har bestået et fag, som ligner et fag på en af vore efteruddannelser, er der mulighed for at få faget meritoverført. Det betyder, at du får faget overført uden at læse det og tage eksamen igen. Til en masteruddannelse kan du kun søge om merit for fag, der er taget på en anden masteruddannelse. Allerede beståede kandidatfag, der indgår i din adgangsgivende eksamen, kan ikke meritoverføres til en masteruddannelse. Og fag taget på et lavere niveau såsom fag på diplomuddannelser (inkl. HD-uddannelsen) kan heller ikke meritoverføres til en masteruddannelse. 


Hvad betyder akkreditering?


Hvad er en akkreditering?

Akkreditering er en metode til ekstern kvalitetssikring — et kvalitetsstempel der bevidner, at en række centralt fastsatte krav er opfyldt. 

Internationale akkrediteringer

EQUIS, AACSB og AMBA er de internationale akkrediteringsinstitutioner, der arbejder med kvalitetssystemer til vurdering, forbedring og akkreditering af business schools, der leverer uddannelse og forskning på et højt internationalt niveau. Aarhus BSS er én af Europas største og bredeste business schools, og ambitionen er at blive EQUIS-, AACSB- og AMBA-akkrediteret. Institutioner, der har opnået disse tre internationale akkrediteringer omtales som ’Triple Crown’ institutioner — en status under 100 business schools i verden har opnået.  

Akkreditering i Danmark

Kvalitetssikringen af videregående uddannelser i Danmark sker fra 1. juli 2013 efter en ny akkrediteringslov. Det er Danmarks Akkrediteringsinstitution, der varetager akkrediteringen på alle videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark.