Ph.d.-planen

Alle indskrevne ph.d.-studerende skal udarbejde en individuel uddannelsesplan (ph.d.-plan). Den individuelle ph.d.-plan er det vigtigste dokument under ph.d.-uddannelsen og skal indeholde de præcise aftaler, som er indgået i forbindelse med den specifikke ph.d-uddannelse. Planen skal været underskrevet af hovedvejlederen og den ph.d.-studerende og skal godkendes af ph.d.-skolelederen efter forslag fra formanden for det relevante programudvalg. Det er hovedvejlederens ansvar at holde ph.d.-planen opdateret, og planen skal revideres mindst to gange om året i forbindelse med halvårsevalueringen.

Ph.d.-planen skal indeholde:


En aftale om vejledningsprocessens form og omfang

Ph.d.-planen skal indeholde en beskrivelse af begge parters forventninger til vejledningsprocessen - herunder form og vejledningsmødernes hyppighed.

En beskrivelse af ph.d.-projektet

Ph.d.-planen skal indeholde en opdateret beskrivelse af ph.d.-projektet.

Information om ph.d.-afhandlingens form

Ph.d.-planen skal indeholde en opdateret beskrivelse af ph.d.-afhandlingen, som kan være enten en monografi eller en artikelsamling med referat og konklusion.

En oversigt over planlagte ph.d.-kurser (kursusdeltagelse)

Ph.d.-planen skal indeholde en opdateret liste over de kurser, som den ph.d.-studerende planlægger at gennemføre.

  1. De planlagte kurser skal udgøre mindst 30 ECTS.
  2. Kurserne skal gennemføres med et tilfredsstillende resultat
  3. Kurserne skal godkendes af vejlederen
  4. Kurserne kan være fordelt over hele ph.d.-forløbet eller kan gennemføres i blokke
  5. Alle ph.d.-studerende skal gennemføre mindst ét selvstændigt undervisningsforløb, som relaterer sig til deres ph.d.-projekt.
  6. Desuden skal alle ph.d.-studerende gennemføre yderligere undervisning eller lignede opgaver af et omfang på højst 840 timer.

Information om udlandsophold

Ph.d.-planen skal indeholde en opdateret plan for et længerevarende ophold på et udenlandsk universitet eller forskningsinstitution tilsvarende niveau, som indgår som led i det samlede ph.d.-uddannelsesforløb. Et af de overordnede formål ved et udenlandsophold er at skabe grobund for samarbejde med forskere i andre forskningsmiljøer. Opholdet har typisk en varighed på 3-6 måneder.

Information om undervisnings- og formidlingsforpligtelser

Ph.d.-planen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan den ph.d.-studerende skal opfylde sine undervisnings- og formidlingsforpligtelser, som er beskrevet i Ph.d.-bekendtgørelsen. For ph.d.-studerende indskrevet på erhvervs-ph.d.-uddannelsen kan kravene om undervisnings- og formidlingsforpligtelser erstattes eller udgå enten helt eller delvist efter aftale mellem ph.d.skolelederen og de(n) eksterne partner(e). Ph.d.-planen skal som minimum angive hvilken aktivitet, der er tale om, ligesom den skal angive, hvornår i forløbet aktiviteterne forventes afviklet.

Finansieringsplan (budget)

Aarhus BSS Graduate School er ansvarlig for at varetage betalingen af udgifter, som er nødvendige for at den ph.d.-studerende kan afslutte sit ph.d.-projekt, såsom rejseudgifter, kursusdeltagelse, deltagergebyr til konferencer, udlandsophold, osv. Udgifterne til disse faglige aktiviteter, som er en del af den ph.d.-studerendes ansættelse, administreres af instituttet, som får refunderet udgifterne, når den ph.d.-studerende er færdiguddannet. Budgettet udformes af ph.d.-skolen, før den ph.d.-studerende indskrives, men det er vejlederens ansvar at holde ph.d.skolen opdateret på væsentlige afvigelser fra det oprindelige budget.

Evt. aftale om copyright og intellektuel ejendomsret

Hvis ph.d-uddannelsen gennemføres i samarbejde med eksterne partnere, skal ph.d.-planen indeholde en skriftlig aftale om copyright og intellektuel ejendomsret. Copyright-aftaler skal godkendes af dekanen og skal være i overensstemmelse med ph.d.-skolelederens anbefalinger.

Hvis du vil vide mere om de individuelle uddannelser (uddannelsesforløb, vejledere osv), er du velkommen til at kontakte programudvalgsformanden på den pågældende ph.d.-uddannelse.