Ph.d.-afhandling

Ph.d.-afhandling

Ph.d.-afhandlingen skal dokumentere forfatterens evne til at anvende de videnskabelige metoder indenfor fagområdet samt forfatterens bidrag til forskning indenfor fagområdet. Disse skal stemme overens med de internationale standarder for ph.d.-grader tildelt i faget. Ph.d.-afhandlingen kan være enten

1. en monografi, eller

2. en samling af videnskabelige artikler samt en sammenfatning, der opsummerer sammenhængen mellem disse publikationer og deres individuelle bidrag til det komplette ph.d.-projekt.

Såvel monografien som artikelsamlingen skal indeholde forskningsbidrag, der er publiceret i eller vil kunne publiceres igennem anerkendte faglige publikationskanaler. Det krævede omfang af monografien eller artikelsamlingen afhænger af indholdets karakter og kvalitet. Monografien vil typisk være fra 150 til 300 sider, mens artikelsamlingen typisk vil bestå af tre til seks artikler.

Dele af afhandlingen kan være skrevet i samarbejde med andre, f.eks. vejledere, men afhandlingen skal indeholde helt selvstændige og fagligt væsentlige bidrag. I det omfang at dele af afhandlingen er skrevet i samarbejde med andre, skal afhandlingen indeholde medforfattererklæringer, der angiver den ph.d.-studerendes andel af arbejdet.

Afhandlingen skal være affattet på dansk eller engelsk og være vedlagt et kortfattet resumé på dansk og engelsk. Ph.d.-skolelederen kan give tilladelse til, at hele eller dele af en ph.d.-afhandling forfattes på et andet sprog end dansk eller engelsk. Ansøgningen indgives til ph.d.-skolelederen med hovedvejlederens og formanden for det relevante programudvalgs påtegning.

Godkendelse af ph.d.-forløbet

Ved indskrivningens udløb afgiver hovedvejlederen en skriftlig vejlederredegørelse om det samlede ph.d.-forløb, herunder om gennemførelse af ph.d.-planens enkelte dele. Afhandlingen kan kun accepteres og bedømmes, hvis ph.d.-programmet som helhed er gennemført på tilfredsstillende vis.

Hvis hovedvejlederen konkluderer, at ph.d.-programmet som helhed ikke er gennemført på tilfredsstillende vis, skal den ph.d.-studerende have mindst to uger til at fremsætte sine kommentarer til vejlederens udtalelse.

På baggrund af hovedvejlederens udtalelse samt den ph.d.-studerendes evt. kommentarer hertil og evalueringsrapporterne skal ph.d.-skolelederen vurdere, om ph.d.-programmet som helhed er gennemført på tilfredsstillende vis.

Aflevering uden forudgående indskrivning

 

Iht. ph.d.-bekendtgørelsen kan en institution acceptere en ph.d.-afhandling til bedømmelse uden forudgående indskrivning. Der opkræves et honorar i forbindelse med aflevering af en ph.d.-afhandling til Aarhus BSS Graduate School, der skal dække udgifter relateret til bedømmelsen af afhandlingen samt det efterfølgende offentlige forsvar.

Følgende procedure vil blive implementeret i forbindelse med aflevering af en afhandling til Aarhus BSS Graduate School uden forudgående indskrivning:

  • Afhandlingen indleveres til ph.d.-skolen i ét eksemplar sammen med en redegørelse for, hvordan ansøger mener at kunne leve op til de krav til et ph.d.-forløb, som fremgår af ph.d.-bekendtgørelse samt dokumenteret bevis for aktiviteterne, der fremgår af denne redegørelse. Afhandlingen skal også indeholde en udtalelse skrevet af ansøgeren, der gør rede for, om afhandlingen tidligere har været afleveret til en anden institution, og hvis ja, hvilken.
  • Afhandlingen skal i første omgang evalueres overordnet af det relevante programudvalg for at afdække, hvorvidt den kan accepteres til bedømmelse. Herunder vurderes det, hvorvidt ansøgeren har opnået kvalifikationer svarende til et fuldt ph.d.-program ved Aarhus BSS Graduate School.

Såfremt programudvalgets afgørelse er positiv, vil der umiddelbart herefter blive indgået en betalingsaftale og nedsat et bedømmelsesudvalg i henhold til de gældende regler. Herefter vil processen følge den almindelige proces for bedømmelse af en ph.d.-afhandling og det offentlige forsvar.


Bedømmelse af ph.d.-afhandlingen

Oprettelse af et bedømmelsesudvalg

Straks efter aflevering af ph.d.-afhandling skal dekanen nedsætte et bedømmelsesudvalg bestående af tre medlemmer. Nedsættelsen skal ske efter indstillingen fra programudvalget.

Medlemmerne af bedømmelsesudvalget skal være anerkendte forskere inden for det relevante fagområde, og de skal være enten professorer eller lektorer. To af medlemmerne skal komme fra andre institutioner, og mindst én af disse skal være fra udlandet, medmindre dette er uhensigtsmæssigt ud fra en faglig betragtning. Ved erhvervs-ph.d.-forløb skal mindst ét medlem af bedømmelsesudvalget have erhvervsrelevant forskningserfaring indenfor det pågældende fagområde. Den ph.d.-studerendes hovedvejleder er medlem er bedømmelsesudvalget uden stemmeret.

Umiddelbart efter nedsættelsen af bedømmelsesudvalget underretter ph.d.-skolelederen afhandlingens forfatter herom. Forfatteren har ret til inden for en uge at gøre indsigelse mod bedømmelsesudvalgets sammensætning.

Bedømmelsesudvalgets rolle

 

Bedømmelsesudvalget skal foretage en uvildig og kvalificeret samlet bedømmelse af den indleverede ph.d.-afhandling. Udvalget skal udforme en indstilling til Akademisk Råd, der sendes til dekanen via ph.d.-skolelederen. Af indstillingen skal det fremgå, om afhandlingen i sin indleverede form og forudsat et tilfredsstillende offentligt forsvar, lever op til ph.d.-bekendtgørelsens kvalitetskrav.

Indstillingen skal være motiveret og kan fastlægges ved simpelt flertal tilfælde af uenighed. Indstillingen skal være egnet til at udgøre et beslutningsgrundlag for Akademisk Råds beslutning om tildeling af ph.d.-graden iht. ph.d.-bekendtgørelsen og forvaltningsloven.

Med hensyn til udformningen af indstillingen henvises i øvrigt til ’Vejledning for bedømmelsesudvalg ved udarbejdelse af indstillinger vedrørende tildeling af ph.d.-graden’. 

Den foreløbige bedømmelse

Bedømmelsesudvalget skal udarbejde en foreløbig skriftlig bedømmelse af afhandlingen senest to måneder efter aflevering. Af bedømmelsen skal det fremgå, om afhandlingen i sin indleverede form er tilfredsstillende og dermed egnet til offentligt forsvar samt tildeling af ph.d.-graden.

Læs mere om den foreløbige bedømmelse i regelsamlingen for Aarhus BSS Graduate School. 

Afvikling af forsvaret

Det offentlige forsvar af ph.d.-afhandlingen skal afholdes senest tre måneder efter indleveringen, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Formanden for programudvalget, eller en repræsentant for formanden, vil stå for det offentlige forsvar.

Forsvaret har karakter af en offentlig forelæsning på op til 45 minutter over et på forhånd aftalt tema (ifm. den foreløbige bedømmelse af ph.d.-afhandlingen). Forelæsningen efterfølges af en diskussion på baggrund af spørgsmål fra bedømmelsesudvalgets medlemmer, hvorefter der åbnes for spørgsmål fra salen. Normalt vil det offentlige forsvar ikke vare længere end 1½ til 2 timer og maksimalt 3 timer.

Det offentlige forsvar skal have en sådan karakter, at det giver bedømmelsesudvalgets medlemmer lejlighed til at redegøre for afhandlingens betydning og kvalitet, og den ph.d.-studerende mulighed for at redegøre for sit arbejde og forsvare sin afhandling for bedømmelsesudvalgets medlemmer. Endelig skal der åbnes mulighed for, at andre deltager i diskussionen. 

Tildeling af ph.d.-graden

Bedømmelsesudvalgets medlemmer indstiller i umiddelbar forlængelse af forsvaret, om ph.d.-graden bør tildeles og meddeler indstillingen til universitetet og forfatteren. Indstillingen består af en vurdering af såvel ph.d.-afhandlingen som det offentlige forsvar. Bedømmelsesudvalgets indstilling skal oplyses mundtligt straks efter forsvaret og skal hurtigst muligt efterfølgende foreligge i skriftlig form.

Er bedømmelsesudvalgets indstilling negativ, kan Akademisk Råd beslutte, at afhandlingen tages under bedømmelse af et nyt bedømmelsesudvalg, hvis forfatteren inden for en frist på mindst en uge anmoder herom.

Akademisk Råd kan tildele ph.d.-graden, hvis mindst to medlemmer af bedømmelsesudvalget indstiller at tildele denne.