Vejledning

I løbet af ph.d.-uddannelsen får den ph.d.-studerende tildelt vejledning. Vejleder(e) skal bidrage til, at den studerende tilegner sig fagets metoder, introduceres til relevante danske og internationale videnskabelige fagmiljøer, opfylder de formelle krav om kursusdeltagelse, formidling og miljøskifte samt udarbejder en ph.d.-afhandling, der opfylder de faglige krav til godkendelse.

Godkendelse af vejledere

Som udgangspunkt kan samtlige fastansatte lektorer og professorer ved hovedområdets institutter fungere som ansvarlige hovedvejledere for ph.d.-studerende inden for deres fagområder. Dog skal alle disse gennemføre det særligt tilrettelagte vejlederkursus ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet, som er etableret for at styrke vejlederfunktionen. Kursets indhold godkendes af dekanen, og kurset afholdes på både dansk og engelsk (i forbindelse med oprettelsen af Aarhus BSS Graduate School, som afløser for de to fagområders særskilte ph.d.-skoler, kan allerede indgåede vejlederaftaler bibeholdes.)

Det er en betingelse for varig ansættelse som lektor eller derover ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet, at man senest to år efter ansættelsen har gennemført hovedområdets vejlederkursus eller et tilsvarende kursus. Tilsvarende kurser skal godkendes af ph.d.-skolelederen.

I særlige tilfælde kan en person, der ikke er fastansat ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet, godkendes som medvejleder ved ph.d.-skolen. En sådan godkendelse gives af ph.d.-skolelederen efter indstilling fra programudvalgsformanden.

Tildeling af vejledere

Ph.d.-skolelederen tildeler vejledere til alle ph.d.-studerende efter indstilling fra programudvalgsformanden og godkendelse fra institutlederen. 

For at sikre den bedst tænkelige faglige vejledning tildeles alle ph.d.-studerende ved ph.d.-skolen to vejledere – en hovedvejleder og en medvejleder. Hovedvejlederen skal være anerkendt forsker inden for det relevante fagområde, være ansat ved Aarhus Universitet som lektor eller professor og være tilknyttet ph.d.-skolen. Medvejledere kan være på adjunktniveau. 

Hvis det er hensigtsmæssigt, kan der udpeges yderligere en medvejleder, eventuelt fra andre forskningsinstitutioner. Ved erhvervs-ph.d.-forløb skal medvejlederen være tilknyttet den virksomhed, hvor den ph.d.-studerende er ansat.

Vejledernes rolle og ansvar

Hovedvejlederen har over for ph.d.-skolen og den ph.d.-studerende det overordnede ansvar for det samlede ph.d.-forløb, herunder ansvaret for, at de planlagte kursusaktiviteter svarer til mindst 30 ECTS. Medvejlederen yder faglig vejledning til den ph.d.-studerende.

Den nærmere fordeling af vejledningsopgaverne mellem vejlederne aftales konkret i det enkelte tilfælde. Hovedvejlederen/vejledningsudvalget skal tilbyde ph.d.-studerende en grundig vejledning om såvel afhandlingen som den øvrige del af ph.d.-forløbet, herunder kursusdeltagelse, udlandsophold og tilrettelæggelse af den undervisning, som den ph.d.-studerende skal varetage.

Vejlederne bør være særligt opmærksomme på den ph.d.-studerendes behov for råd, interesse og opmuntring med hensyn til undervisningsforpligtelsen. De bør herunder sikre, at den ph.d.-studerendes mulighed for at deltage i eventuelle relevante pædagogiske kurser osv. indarbejdes i ph.d.-planen.

Vejlederskift

Løbende tilpasninger af et ph.d.-projekt, herunder skift af vejledere af faglige grunde, opfattes som en naturlig del af et ph.d.-forløb. Skift af vejleder(e) sker normalt efter forudgående aftale mellem den ph.d.-studerende, de hidtidige vejledere og ph.d.-skolelederen og med en accept af de(n) nye vejleder(e) samt ved en fornøden tilpasning af studieplanen. Såfremt der ikke kan opnås enighed om vejlederskift, afgør ph.d.-skolelederen sagen efter konsultation med programudvalgsformanden og institutlederen.