Søg om optagelse HD 2. del

For nye ansøgere

Ansøgningen til fagene er digital og foregår gennem den digitale ansøgningsportal (DANS).

Hvis du er ny ansøger, skal søge videre fra HD 1. del til HD 2. del eller tidligere har læst enkeltfag på HD-uddannelsen, så ansøger du om optagelse gennem den digitale ansøgningsportal (DANS).

Der er åbnet op for optag på uddannelsen - ansøgningsfristen er den 1. november 2020 kl. 23.59.
Svar på ansøgninger kan forventes 4-6 uger efter ansøgningsfristen.

Tjekliste før du søger om optagelse

Før du begynder at oprette din ansøgning skal du sikre dig, at du har nedenstående dokumentation liggende på din computer.  

Dokumentation for adgangsgivende eksamen med underskrift og stempel

Dokumentation for min. 2 års relevant erhvervserfaring

For optag på alle 2. dels-specialiseringer gælder at uanset hvilken adgangsgivende uddannelse du har, skal der være dokumenteret to års erhvervserfaring optjent efter påbegyndelsen af den adgangsgivende uddannelse. Det vil sige at du kan optjene din erhvervserfaring sideløbende med den adgangsgivende uddannelse eller efterfølgende.

For at have opnået 2 års erhvervserfaring, skal du dokumentere, at du har arbejdet minimum 20 timer om ugen. Vi indregner 6 ugers ferie pr. år. Er disse afholdt udenfor ansættelsesperioden bedes dette dokumenteret.    

Som relevant erhvervserfaring regnes først og fremmest arbejde, som giver indblik i en virksomheds økonomiske og organisatoriske funktioner.

Anden erhvervserfaring kan dog også godkendes, men her kun hvis du varetager det pågældende arbejde, fordi du har en videregående uddannelse.

NB! Du skal have udfyldt en underskrevet arbejdsgivererklæring, som du skal uploade, når du søger om optagelse på HD 2. del.Evt. ansøgning om merit for fag

Som studerende kan du få meritoverført prøver fra andre institutioner. Dette forudsætter dog, at disse prøver bliver godkendt ved faglig vurdering og meritansøgning.

Kriterierne for at opnå merit er, at der tidligere er bestået fag, der i niveau, omfang (ECTS) og fagligt indhold ækvivalerer det pågældende HD-fag. Ved merit for valgfag behøver der ikke være fuld faglig ækvivalens, men det faglige indhold af de(t) fag, der ligges til grund for en ansøgning, skal ligge inden for det erhvervs- og samfundsøkonomiske område – dog må der ikke være overlap med de obligatoriske uddannelseselementer.

Hvis du mener, at nogle af dine tidligere beståede fag opfylder ovenfornævnte kriterier, er du velkommen til at indsende en meritansøgning sammen med din ansøgning om optagelse.

Beskrivelser af HD-fag findes i kursuskataloget.

Sammen med meritansøgningsskemaet bedes du indsende følgende information:

  1. Udførlige kursusbeskrivelser på dansk eller engelsk, hvor niveau (akademi, bachelor eller kandidat) og omfang fremgår. Kursusbeskrivelsen skal som minimum indeholde: 
  • Fagbeskrivelser, der dokumenterer hvilke fagområder, der er gennemgået herunder:
  • Litteraturliste
  • Antal undervisningstimer
  • Eksamensform
  • ECTS vægt -  Hvis omfanget ikke er angivet i ECTS, skal du medsende dokumentation for, hvad der udgør et årsværk i de credits, som faget er angivet i. F.eks.: Et årsværk udgør 60 ECTS, da dette er den normerede belastning over 2 semestre.  Du vil altså skulle sende dokumentation med for, hvor mange credits man skal opnå over to semestre, hvis man følger den normerede studiebelastning på det studium, hvor du har bestået fag.

2. Attesteret bevis for beståede fag, dvs. en eksamensudskrift med stempel og underskrift fra den  uddannelsesinstitution, hvor fagene er bestået.

3. Ved udenlandske eksamener skal vedlægges en officiel beskrivelse af den anvendte karakterskala.

4. En engelsk kursustitel skal oplyses for alle fag/projekter, som ønskes meritoverført.

Blanketten samt bilag uploades i det digitale ansøgningssystem (DANS) i forbindelse med ansøgning om optagelse på HD-uddannelsen

Hvis du finder ud af, du mangler bilag, mens du er i gang med at ansøge, kan du gemme en kladde.

Søg om optagelse på HD 2. del-uddannelsen

Du skal søge om optagelse på en hel HD 2. dels specialisering, hvis du ønsker at tage en fuld HD 2. del og få eksamensbevis herpå. Selvom du søger om optagelse på en hel HD 2. del specialisering, kan du godt læse et enkelt fag hvert semester.   

Du har mulighed for at starte på HD 2. del i foråret. Hvis du starter på studiet i foråret, starter du på 2. semester, og uddannelsen vil tage 2,5 år, hvis du følger det anbefalede forløb.

Hvis du ønsker at søge ind på flere fag, så skal der udfyldes et ansøgningsskema for hvert fag, du ønsker at læse.    

Aarhus

Søg om optagelse på en hel HD 2. dels specialisering med start på de(t) fag, du ønsker at læse.  

HD-R: Regnskab og økonomistyring

HD-O: Organisation og Ledelse

HD-F: Finansiering

HD-SSM: Strategisk Salg og Marketing

Herning

Søg om optagelse på en hel HD 2. dels specialisering med start på de(t) fag, du ønsker at læse.  

HD-R: Regnskab og økonomistyring

HD-FR: Finansiel rådgivning
Der er kun mulighed for optag på enkeltfag på HD-FR i foråret 2021. Se ansøgningslink i boksen nedenfor.

Søg om optagelse på enkeltfag fra HD 2. del

Fagene er udbudt som enkeltfag, og der ansøges dermed kun om optagelse på det/de enkeltfag, og ikke på hele HD-uddannelsen. Optagelse på enkeltfag betyder, at du har ret til at gennemføre undervisning og gå til eksamen i det pågældende enkeltfag.

Hvis du efterfølgende ønsker at tage hele HD-uddannelsen, er der mulighed for at søge om optagelse på den fulde uddannelse i et senere semester samt mulighed for at få merit for beståede enkeltfag.

Hvis du ønsker at søge ind på flere fag, så skal der udfyldes et ansøgningsskema for hvert fag, du ønsker at læse.    

Herning

Søg om optagelse på følgende enkeltfag:

HD-R: Regnskab og økonomistyring

HD-FR: Finansiel rådgivning

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.


Video om praktiske forhold

I videoen nedenfor fortæller vores to studievejledere om adgangskrav, ansøgning, betaling, hvad du skal tænke på ifm. planlægning af dit studie, og hvad du kan bruge HD 2. del til.