Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Sunset Panorama

Adgangskrav og ansøgning


For at blive optaget på HD2 i regnskab og økonomistyring skal du have:

 • En adgangsgivende uddannelse en række forskellige uddannelser kan give dig adgang
 • To års erhvervserfaring du skal kunne dokumentere to års relevant erhvervserfaring uanset din uddannelsesbaggrund

Nedenfor kan du læse nærmere om de to dele af adgangskravet.Læs mere om adgangsgivende uddannelser

Du har adgang til fagene på HD2, hvis du har bestået en af nedenstående uddannelser. Vær opmærksom på, at der kan være yderligere fagkrav listet i fold ud-elementet på den specifikke adgangsgivende uddannelse. 


HD1

Ingen særlige krav til valgfag.

Erhvervsøkonomisk bachelor

HA, HA(dat.), HA(jur.), HA(int.), HA(fil.), HA(kom.), HA(mat.) og BScB

   

Markedsøkonom

Ingen særlige krav til valgfag eller linje.

Finansøkonom

Ingen særlige krav til valgfag eller linje.

Markedsføringsøkonom

med valgfagene statistik og driftsøkonomi (bestået som led i uddannelsen eller alternativt som enkeltfag).

Krav om supplering
Derudover stilles der krav om supplerende fag i erhvervsøkonomisk metode, som skal bestås forud for eller senest sammen med 3. semester på HD2. Erhvervsøkonomisk metode er et fag fra 3. semester på HD1.

Manglende valgfag
Hvis du har bestået en markedsføringsøkonom, men har valgt at tage andre valgfag under din uddannelse, så har du mulighed for at tage fagene som enkeltfag og derefter få adgang til HD2. Fagene skal være bestået, før du kan optages på HD2. Du kan tage fagene som enkeltfag, der hvor du læste din akademiuddannelse, og ellers har du mulighed for at erstatte fagene med følgende enkeltfag fra HD1:

 • Statistik kan erstattes af dataanalyse på HD1
 • Driftsøkonomi kan erstattes af erhvervsøkonomi og forretningsforståelse på HD1.

Akademiuddannelsen i salg og markedsføring

med bundet fagvalg i form af fagene erhvervsøkonomi, global økonomi, statistik og erhvervsret (bestået som led i uddannelsen eller alternativt som enkeltfag).

Krav om supplering
Derudover stilles der krav om supplerende kursus i erhvervsøkonomisk metode, som skal bestås forud for eller senest sammen med 3. semester på HD2. Erhvervsøkonomisk metode er et fag fra 3. semester på HD1.

Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring

med bundet fagvalg i form af fagene erhvervsøkonomi, global økonomi, statistik og erhvervsret (bestået som led i uddannelsen eller alternativt som enkeltfag).

Krav om supplering
Derudover stilles der krav om supplerende kursus i erhvervsøkonomisk metode, som skal bestås forud for eller senest sammen med 3. semester på HD2. Erhvervsøkonomisk metode er et fag fra 3. semester på HD1.

Akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring

med bundet fagvalg i form af fagene erhvervsøkonomi, global økonomi, statistik og erhvervsret (bestået som led i uddannelsen eller alternativt som enkeltfag).

Krav om supplering
Derudover stilles der krav om supplerende kursus i erhvervsøkonomisk metode, som skal bestås forud for eller senest sammen med 3. semester på HD2. Erhvervsøkonomisk metode er et fag fra 3. semester på HD1.

Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning

Ud over de generelle optagelseskrav skal visse betingelser være opfyldte, før du kan optages på HD2, hvis du har taget akademiuddannelsen i finansiel rådgivning.

Linjespecifikke krav

Ved start på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning før september 2009

 • Bestået erhvervsøkonomi og statistik. 

Mangler du at bestå disse valgfag, kan du erstatte fagene med virksomheders investering og finansiering (i stedet for erhvervsøkonomi) og data, marked og afsætning (i stedet for statistik) på akademiuddannelsen.

Ved start på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning i september 2009 eller senere: Bank- eller revisorlinjen, såfremt alle følgende tre fagkrav er bestået under den pågældende linje:

A: Banklinjen

 • Enten Data, marked og afsætning eller statistik samt
 • Enten virksomheders investering og finansiering eller driftsøkonomi samt
 • Specialefaget finansielle forretninger eller årsrapport og virksomhedsanalyse

B: Revisorlinjen

 • Virksomheders investering og finansiering samt
 • Enten revision og årsrapport eller skat og moms samt
 • Specialefaget analyse af regnskabsdata

Finansbachelor

Ingen særlige krav til valgfag eller linje.

Business Controller/Financial Controller

Ved start på uddannelsen som Financial Controller før august 2013 skal valgfaget videregående dataanalyse være bestået. Alternativt skal faget dataanalyse på HD1 være bestået. Der er ingen suppleringskrav for studerende, der har påbegyndt uddannelsen Financial Controller fra og med august 2013. 

Jordbrugsteknolog med linjen jordbrugsøkonomi og driftsledelse

og de tre HD-suppleringsfag erhvervsret, driftsøkonomi og statistik og dataanalyse (bestået som led i uddannelsen og dokumenteret ved HD-suppleringsbevis. OBS! Aktuelt kun muligt ved Erhvervsakademi Aarhus) samt individuel meritvurdering af afsluttende eksamensprojekt. Meritten søges via skemaet nederst på denne side og vedhæftes ansøgningen om optagelse.

Læs mere om erhvervserfaring

Relevant erhvervserfaring betyder først og fremmest arbejde, som giver indblik i en virksomheds økonomiske og organisatoriske funktioner. Anden erhvervserfaring kan dog også godkendes, men kun hvis du varetager det pågældende arbejde, fordi du har en videregående uddannelse.

   

Hvor meget skal du have arbejdet i de to år?

Du skal dokumentere, at du har arbejdet minimum 20 timer om ugen (hver uge) i mindst 24 måneder for at indfri kravet om to års erhvervserfaring.

Hvornår skal du have optjent erhvervserfaringen?

For at have opnået to års erhvervserfaring skal denne være optjent sideløbende med eller efter din adgangsgivende uddannelse. Du kan altså godt have optjent de to års erhvervserfaring sideløbende med din adgangsgivende uddannelse. Det betyder også, at vi kan medregne det i din erhvervserfaring, hvis du har været i praktik (mindst 20 timer om ugen) under din adgangsgivende uddannelse.

Vi medregner erhvervserfaring frem til studiestart (den 1. september eller den 1. februar), men vi kan ikke medregne erhvervserfaring optjent senere end studiestart.

Hvad med relevant erhvervserfaring, du har fået før din uddannelse?

Har du ikke opnået to års relevant erhvervserfaring efter eller sideløbende med din adgangsgivende eksamen, men har relevant erhvervserfaring fra tidligere, så skal du søge om en realkompetencevurdering for erhvervserfaring.

Hvad med ferie?

Vi indregner automatisk, at du har afholdt seks ugers ferie per år i din ansættelse. Dette tæller også med i din erhvervserfaring. Er din ferie afholdt uden for ansættelsesperioden, skal du dokumentere dette særskilt.

Kan der gives dispensation?

Der kan ikke dispenseres fra kravet om to års relevant erhvervserfaring.

Husk en arbejdsgivererklæring

Du skal have udfyldt en underskrevet arbejdsgivererklæring, som du skal uploade, når du søger om optagelse på HD2. Hvis du har været ansat flere steder, kan din nuværende arbejdsgiver underskrive en samlet arbejdsgivererklæring, hvis de vil garantere for alle perioderne. 

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav?

Realkompetencevurdering kan være din vej til optag på HD2.

Det betyder, at vi vurderer dine reelle kompetencer, og at den vurdering kan give dig adgang til HD2 – også selvom du ikke opfylder de formelle adgangskrav.

Realkompetencer er den viden, færdigheder og kompetencer, du på forskellig vis har tilegnet dig uden for det officielle uddannelsessystem. Det er altså de færdigheder, du har fra dit arbejdsliv, skolegang, uddannelser, kurser og dit fritidsliv.

Du kan få vurderet dine realkompetencer i forhold til at få:

 1. Adgangsbevis til en af uddannelserneBeviset giver dig adgang til at søge om optagelse på HD2. Du kan søge om vurdering i forhold til uddannelsesmæssige krav, krav om relevant erhvervserfaring eller begge dele. Du skal søge realkompetencevurdering senest den 1. april (i 2024 er fristen den 1. juni), hvis du vil læse i efteråret, og den 1. oktober, hvis du vil læse i foråret.
 2. Kompetencebevis for et eller flere enkeltfag på en af uddannelserne
  Du kan få anerkendt dine realkompetencer med et kompetencebevis i forhold til dele af et enkeltfag, hele enkeltfaget eller flere enkeltfag på en uddannelse, hvis vi vurderer, at dine realkompetencer modsvarer de faglige læringsmål. 
 3. Uddannelsesbevis for en hel uddannelse
  Du kan få anerkendt dine realkompetencer med et uddannelsesbevis, hvis vi vurderer, at dine realkompetencer modsvarer de faglige mål for uddannelsen.

Sådan søger du om realkompetencevurdering
For at vi kan foretage en grundig vurdering, er det vigtigt, at du på forhånd gør dig klart, hvilken af de tre ovennævnte typer vurdering, som du vil søge om. Download ansøgningsskema.

Du sender ansøgning og dokumentation i forbindelse med ansøgning til HD2 via vores ansøgningsside.

Sammen med dit ansøgningsskema skal du vedlægge relevant dokumentation for de kompetencer, som du ønsker vi skal vurdere. Du har selv ansvar for at indsamle og fremlægge relevant dokumentation. Det kan f.eks. være eksamens- eller kursusbeviser, studieordninger fra tidligere uddannelser, fagbeskrivelser fra kurser, grundige beskrivelser eller erklæringer fra:

 • tidligere gennemført uddannelse
 • viden og færdigheder mv. opnået gennem erhvervsarbejde
 • ansættelser
 • udlandsophold
 • deltagelse i kursus- og uddannelsesaktiviteter, herunder folkeoplysende undervisning
 • dokumentation fra en arbejdsgiver
 • din egen beskrivelse af relevante erfaringer fra eksempelvis frivilligt arbejde og lignende

Du kan finde inspiration og hjælp til at systematisere din ansøgning ved at bruge "Min kompetencemappe," der er udarbejdet af Undervisningsministeriet.

Vejledning og vurdering
Vurderingsprocessen foregår i tre trin:

1. Indstilling til vurdering
Du kan kontakte EVU-teamet via evu.bss@au.dk, som kan vejlede dig omkring relevante dokumentationsformer, praksis på området osv.

Aarhus Universitet har ret til indledningsvist i processen at afvise en realkompetencevurdering, hvis den er åbenlyst grundløs.

2. Vurderingsprocessen
Din ansøgning sendes til det relevante studium, og her vil fagpersoner vurdere din ansøgning ud fra det materiale, du har sendt. Hvis fagpersonerne skønner, at der skal yderligere dokumentation til, kan de kræve en individuel vurdering. Den individuelle vurdering kan for eksempel bestå af:

 • uddybning af det beskrivende materiale, du har vedlagt ansøgningen
 • interview
 • vurderingsskemaer
 • tests og prøver

Du kan blive inddraget i planlægningen af den individuelle vurdering og skal være opmærksom på, at du kan blive bedt om at stå til rådighed for individuelle interviews, tests og prøver i et tidsrum af maksimalt én uges varighed.

3. Afgørelse
Vurderingen baseres til slut på et skøn over din samlede viden, færdigheder og kompetencer. Indstillingen skal godkendes af det pågældende studienævn, før vurderingen kan tiltrædes og et bevis kan udskrives. Når din ansøgning er behandlet, vil du få svar på om din ansøgning er imødekommet eller ej. Hvis ansøgningen bliver godkendt, vil du derefter modtage dit adgangs-, kompetence- eller uddannelsesbevis. Hvis vi ikke imødekommer eller kun delvist imødekommer din ansøgning, vil du få en begrundelse herfor. Du vil modtage vores afgørelse senest to uger efter afslutning af den individuelle vurdering (se punkt 2: Vurderingsprocessen).Merit – fritagelse for fag

Merit betyder, at du kan få overført fag, du tidligere har taget, og som du så ikke skal tage igen på HD-uddannelsen. Det kræver, at disse fag/prøver bliver godkendt ved en faglig vurdering og meritansøgning.

Kriterierne for at opnå merit er, at der tidligere er bestået fag, der i niveau, omfang (ECTS) og fagligt indhold svarer til det pågældende HD-fag. Ved merit for valgfag behøver der ikke være fuld faglig ækvivalens, men det faglige indhold af de(t) fag, der lægges til grund for en ansøgning, skal ligge inden for det erhvervs- og samfundsøkonomiske område – dog må der ikke være overlap med de obligatoriske uddannelseselementer.

Beskrivelser af HD-fag findes i kursuskataloget.

Hvis du mener, at nogle af dine tidligere beståede fag opfylder disse kriterier, er du velkommen til at sende en meritansøgning sammen med din ansøgning om optagelse.

Sammen med meritansøgningsskemaet bedes du indsende følgende information:

 1. Udførlige kursusbeskrivelser på dansk eller engelsk, hvor niveau (akademi, bachelor eller kandidat) og omfang fremgår. Kursusbeskrivelsen skal som minimum indeholde fagbeskrivelser, der dokumenterer, hvilke fagområder der er gennemgået, herunder:

  • Litteraturliste

  • Antal undervisningstimer

  • Eksamensform

  • ECTS-vægt – hvis omfanget ikke er angivet i ECTS-point, skal du medsende dokumentation for, hvad der udgør et årsværk i de credits, som faget er angivet i. Et eksempel: Et årsværk udgør 60 ECTS-point, da dette er den normerede belastning over to semestre. Du vil altså skulle medsende dokumentation for, hvor mange credits man skal opnå over to semestre, hvis man følger den normerede studiebelastning på det studium, hvor du har bestået fag.

 2. Attesteret bevis for beståede fag, det vil sige en eksamensudskrift med stempel og underskrift fra den uddannelsesinstitution, hvor fagene er bestået. Ved udenlandske eksamener skal du vedlægge en officiel beskrivelse af den anvendte karakterskala.

 3. Du skal oplyse en engelsk kursustitel for alle fag/projekter, som ønskes meritoverført.

Hent blanket til ansøgning om merit for fag på HD-uddannelsen her.

Blanketten samt bilag uploades i det digitale ansøgningssystem (DANS) i forbindelse med ansøgning om optagelse på HD-uddannelsen

Ansøgere med international adgangseksamen

HD undervisningen foregår på dansk, og Aarhus Universitet stiller derfor krav om dansk på A-niveau, hvis ikke du har en dansk adgangsgivende eksamen. Du skal derfor kunne dokumentere danskkvalifikationer, der svarer til et gymnasialt dansk A-niveau.

Læs, hvordan dansk på A-niveau kan dokumenteres
Vidste du?

Der er ikke adgangsbegrænsning på HD2. Hvis du opfylder adgangskravene, vil du derfor blive tilbudt en studieplads.