Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Undervisning

Masteren består af deltidsstudier over 2 år og er fleksibelt tilrettelagt, så det er muligt at forblive i arbejde, mens du uddanner dig. En stor del af undervisningen foregår via e-læring, hvilket gør, at du kan modtage undervisning (på engelsk) af erfarne fagfolk fra udenlandske universiteter, indgå i kritiske diskussioner med andre europæiske og danske studerende, og forblive i Danmark. Alle eksamensopgaver kan også afleveres på dansk.

En stor del af uddannelsen vil blive udbudt på engelsk som e-læring (fjernundervisning). Hermed er det muligt at få undervisning af forskere fra andre universiteter samt sikre stor grad af kontakt med studerende fra partneruniversiteterne. E-læring giver endvidere mulighed for at tilrettelægge sin studietid individuelt og kombinere arbejdsliv med studiet.

Undervisningsformer

E-læring

E-læringsmodulerne, som de enkelte studerende følger på deres egen computer, består af en blanding af skriftlige forelæsninger, pod-casts, og indlæg/svar/opgaver. Modulerne følges i et vist angivet tempo for at sikre relevant informationsudveksling mellem underviseren og de studerende, og de enkelte studerende imellem, dog har man mulighed for i vis udstrækning at lære i sit eget tempo og gentage efter behov, også efter kursusdeltagelsen. Gennem e-læringsmodulerne lærer den studerende at arbejde selvstændigt og målrettet i forhold til at opøve viden og færdigheder på området. E-læring giver mulighed for, at den enkelte kan kommunikere direkte med underviseren og de øvrige deltagere. I e-læringsmodulerne er den studerende forpligtet til at bidrage med indlæg samt respondere på andre studerende og underviseres indlæg, hvilket træner evnen til at kommunikere problemstillinger til en bred målgruppe. Relationerne til studerende og undervisere fra de andre europæiske lande sikrer, at den studerende får kendskab til rusmiddelindsatser i europæiske lande, hvilket danner baggrund for en kritisk vurdering af kendte (nationale) indsatser på rusmiddelområdet.

Intensiv internatundervisning

Introduktionsmodulet vil fungere som et kick-off, hvor modulets faglige emner introduceres, samt hele masterens opbygning og de enkelte emner introduceres, hvilket gør den studerende i stand til at overskue forløbet og vælge de valgfri moduler, der passer den studerendes individuelle behov bedst. Herudover giver det mulighed for at møde undervisere og medstuderende og skabe personlige kontakter. Introduktionsmodulet vil foregå som intensiv internatundervisning 3-4 dage på et af universiteterne. Her vil den studerende bl.a. skulle forestå en mundtlig fremlæggelse på engelsk i en workshop inden for eget arbejdsfelt.

Gruppeundervisning

Udover e-læring tilbydes gruppeundervisning, hvor modulernes centrale aspekter gennemgås af underviser og diskuteres i fællesskab. Her øves de studerende i at præstere individuelle oplæg i gruppen og trænes i at give feedback. Endvidere giver det mulighed for at studerende mødes personligt. Gruppeundervisningen vil bestå af endags-samlinger på Aarhus Universitet fredage fra kl. 11.00 til 16.00, der vil være ca. 2 samlinger pr. semester.

Forelæsninger

Forelæsninger vil blive arrangeret løbende under uddannelsen. I forlængelse heraf vil der være workshops, hvor studerende får mulighed for at diskutere med forelæseren, samt få feedback på faglige interessefelter præsenteret for denne forelæser. De fleste forelæsninger vil ligge i forbindelse med gruppeundervisningen.

Vejledning

Ved studiestart tilknyttes den studerende en vejleder ved Center for Rusmiddelforskning. Vejlederen vil vejlede på masterprojektet og herudover sikre, at den studerende kontinuerligt udfordres til at reflektere over fagområdets viden på en videnskabelig måde.

Øvelser

Den studerende vil løbende skulle bidrage med konkrete cases og forholde sig til cases givet af medstuderende og undervisere. Den studerende øves hermed i at tage stilling til og komme med løsningsforslag til konkrete problematikker, der kan anvendes i politiske og praktiske beslutninger.