Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

HD

Om uddannelsenKompetencer

Uddannelsen giver dig viden om samfundsfaglig rusmiddelteori, evidensbaseret praksis, kulturelle perspektiver på rusmidler, narkotika og kriminalitet, skadesreduktion, brugerperspektiver, narkotikapolitik, m.m., og du vil afslutte med et masterprojekt, hvor du specialiserer dig efter eget valg.

Læs mere

Med Europæisk master i rusmidler får du viden og redskaber som kan bringes i spil i relevante erhvervsmæssige sammenhænge. Samtidig giver uddannelsen dig et solidt grundlag for at udvikle din egen faglighed.

Viden og forståelse
Inden for masteruddannelsens område skal den studerende have viden og forståelse, som er baseret på tværvidenskabelige primært socialvidenskabelige tilgange baseret på høj kvalitet af international forskning. Skal på et videnskabeligt grundlag kritisk kunne reflektere over fagområdets viden og kunne identificere videnskabelige problemstillinger.

Færdigheder
Skal kunne identificere problemer med alkohol og narkotika, og foreslå og iværksætte, samt kritisk vurdere, passende tiltag, indsatser og løsningsmodeller, der kan anvendes i politiske og praktiske beslutninger. Skal kunne orientere sig i og anvende fagområdets videnskabelige forskningsmetoder, herunder både kvalitative og kvantitative tilgange. Skal kunne kritisk og systematisk anvende viden, og analysere, håndtere og vurdere komplekse problemstillinger. Skal kunne kommunikere komplekse problemstillinger effektivt og systematisk til en bred række af målgrupper.

Kompetencer
Skal kunne indgå i, udvikle og fagligt kompetent styre diverse arbejdsindsatser (herunder implementeringer, evalueringer og monitoreringer) på området, der kan være uforudsigelige og som kræver nytænkning. Skal kunne være med til vidensmæssigt at opruste arbejdspladser på området og forestå interne formidlingsopgaver. Skal kunne arbejde selvstændigt og målrettet i forhold til at opøve yderligere viden og færdigheder på området. Skal kunne udarbejde kvalificerede ansøgninger om puljemidler på området byggende på indsigt i videnskabelig viden, politiske processer samt indsatsområder (forebyggelse, behandling, policy og skadesreduktion).


Grundlæggende principper for uddannelsen

Vi har defineret en række principper, der ligger til grund for Master i rusmidler.

Læs mere

Masteruddannelsen skal sikre en kritisk værdsættelse af forskning, politik og intervention
Kvalificeret deltagelse i beslutningsprocesser og implementering af indsatser indebærer, at studerende har tilegnet sig viden om de processer, der ligger bag generering af forskning, samt bag de implementeringer af politiske beslutninger, der ofte er baseret på forskning. For at være i stand til dette, er det vigtigt, at studerende er i stand til: at problematisere og diskutere videnskabelige begreber og teorier, engagere sig i en kritisk og selvstændig refleksion over egne forståelser af stof- og alkoholbrug, samt kritisk diskutere forskellige europæiske indsatser og tiltag overfor brug og misbrug.

Masteruddannelsen skal tilvejebringe passende færdigheder
Dette indebærer udviklingen eller forbedringen af kompetencerne til kritisk at forholde sig til og sammenligne politiske beslutninger og praksis på såvel europæisk som nationalt plan; at kommunikere ideer i en række forskellige sammenhænge og til forskellige målgrupper (fagfæller som lægfolk); og at erhverve de nødvendige videnskabelige færdigheder til at designe og udføre visse typer af forskning.

Masteruddannelsen skal udnytte eksisterende viden til brug for en reflekteret implementering af indsatser
Mange af de studerende på masteruddannelsen vil allerede være i et arbejde eller interesseret i at finde et arbejde inden for et område, der kræver viden om stof- og alkoholforhold. De studerende tilskyndes til at inddrage og reflektere over deres og medstuderendes arbejdsrelaterede interesser og erfaringer. På denne måde sigter masteruddannelsen på at tilvejebringe en konkret viden, der kan omsættes til handling hos de studerende.

Der er et behov for et europæisk fokus
Masteruddannelsen vil fremme en opmærksomhed hos den studerende over for narkotika- og alkoholforbrugets indlejring i en global kontekst, inden for hvilken europæisk politik og praksis på området er formet. Masteruddannelsen vil uddanne studerende til at arbejde på tværeuropæisk basis og hermed blive i stand til at integrere et europæisk perspektiv i nationale alkohol- og stofproblematikker, samt indgå i samarbejde om tværeuropæisk forskning og indsatser.

En tværfaglig tilgang er nødvendig og hensigtsmæssig
Det har længe været erkendt, at for at reagere passende på rekreativt stofbrug, problematisk misbrug og afhængighed kræves der et tværfagligt perspektiv, som krydser fagdiscipliner og erhvervsmæssige grænser. Masteruddannelsen omfatter derfor indsigt hentet fra sociologiske, psykologiske, antropologiske, medicinske og historiske fagområder. Den studerende bliver introduceret til centrale teorier og tilgange inden for de specifikke fagområder, og forventes at indgå i en diskussion og refleksion af det enkelte fagområde og på tværs af områder.


Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer, der arbejder inden for rusmiddelområdet. Organiseringen af området i Danmark er kompleks og indbefatter en række institutioner med forskellige opgaver.

Læs mere

Rusmiddelområdet er et felt, der er kendetegnet ved arbejdsopgavernes genstandsfelt, frem for en bestemt uddannelsesfaglighed. Målgruppen er derfor ansatte på en række områder:

  • det sociale område (personer med ansvar for indsatser på området - både på kommunalt og nationalt plan, socialarbejdere, personer i undervisningsstillinger)
  • behandlingsområdet (ledere og misbrugsbehandlere i både ambulant- og døgnbehandling)
  • det frivillige område (ledere og medarbejdere på væresteder, gadeplansprojekter og herberger)
  • sundhedsområdet (personer med ansvar for indsatser på området - både på kommunalt og nationalt plan, sygeplejersker/gadesygeplejersker, offentligt sundhedspersonale, personer i undervisningsstillinger)
  • retshåndhævelsesområdet (socialrådgivere, funktionærer i Direktoratet for Kriminalforsorgen, behandlingskonsulenter i fængsler og arresthuse)

Tidligere deltageres baggrund

Tidligere deltagere på Master i rusmidler kommer fra forskellige professioner og uddannelsesbaggrunde.

Læs mere

Fordelingen af deltagere på de seneste hold er følgende:  


Uddannelsens internationale forankring

Master i rusmidler har to internationale samarbejdspartnere, hvilket kommer dig som studerende til gode.

Læs mere

Den samme masteruddannelse udbydes på flere europæiske universiteter, hvilket sikrer dynamik de studerende imellem, højt kvalificerede europæiske undervisere samt muligheder for udvekslingsophold. Titlen på den fælles uddannelse er European Master in Drug and Alcohol Research.

En stor del af eksisterende litteratur på rusmiddelområdet stammer fra USA og Australien. Masteruddannelsen i rusmidler ønsker at supplere med en stor del europæisk baserede forskningsresultater, for at gøre undervisningen så relevant som muligt.

Herudover har Master i rusmidler to samarbejdspartnere:

Begge institutioner vil bistå med litteratur, databaser og tilbyde de studerende kortere studieophold.

En international masteruddannelse

Tag en europæisk Master i rusmidler i Danmark.

Uddannelsen er international, men alle eksamensopgaver kan afleveres på dansk.

Stadig flere nationale beslutninger på stof- og alkoholområdet afhænger af handleplaner og indsatser besluttet i europæisk regi. Det er derfor vigtigt at kende til europæisk politik og prioriteringer på området, samt hvordan dette spiller ind på nationalt og lokalt niveau.

Samtidig er der stadig store regionale forskelle i Europa både hvad angår forbrugsmønstre og organisering af indsatser. Der er forskellige alkohol- og stofkulturer, behandlingstraditioner, forebyggelsesindsatser, fokus på skadesreduktionstiltag, osv. Både i kraft af undervisningens tilrettelæggelse, undervisernes baggrund og kontakten studerende imellem vil der være fokus på sådanne forskelle og ligheder. Målet er at give de studerende nye perspektiver på egne nationale indsatser og problemfelter, inspirere til at kunne tænke nye løsningsmodeller, og blive bevidst om sin egen institutions fokusområder ved at skulle formidle dem i et europæisk forum. I flere af undervisningsmodulerne skal de studerende således udveksle erfaringer med best practice fra eget lokale/nationale område.