Bestyrelsen som grøn katalysator
- Bestyrelsesuddannelse for SMV-bestyrelser

Bæredygtighed og grøn omstilling er blevet en nødvendighed for at kunne drive forretning i dag og i fremtiden. Forbrugerne stiller krav om bæredygtige alternativer, de store virksomheder, der ofte arbejder med bæredygtighed, stiller krav til deres underleverandører, og også det offentliges indkøbspolitik skal i stigende grad understøtte bæredygtighed. Derfor oplever SMV’er også i stigende omfang, at samarbejdspartnere og kunder (ofte store virksomheder) stiller krav om dokumentation for strategi om bæredygtighed, CO2-regnskab og certificeringer inden for klima. Også i forbindelse med ejerskifte er bæredygtighed ofte en forudsætning for at kunne sælge virksomheden. Bæredygtighed er blevet en ny due diligence-disciplin.

Samtidig øges omfanget af den nationale og internationale lovgivning på området i form af krav til CSR-rapportering, ESG (Environmental, Social & Governance), CO2-regnskaber og SDG (Sustainability Development Goals) samt nye grønne certificeringer. Såfremt SMV’erne ikke forholder sig aktivt til bæredygtighed og grøn omstilling, risikerer de i bedste fald at gå glip af de nye forretningsmuligheder, der åbner sig med den grønne dagsorden, og i værste fald kan de miste deres “licence to operate”.

Bæredygtighed handler om meget mere end CO2-regnskaber. Det handler også om at skabe nye indtægtsstrømme gennem bæredygtig innovation og cirkulær økonomi. Med et stærkt fokus på strategisk forretningsudvikling, kan SMV’er derved fremtidssikre deres forretning og skabe helt unikke konkurrencemæssige fordele og vækstmuligheder. Desværre viser nye undersøgelser, at SMV’erne halter alvorligt efter de store virksomheder, og faktisk arbejdede kun en 1/3 af SMV’erne med bæredygtighed i 2021. På den baggrund har bestyrelser i SMV’er en vigtig rolle som katalysator for grøn omstilling, og en lille undersøgelse fra 2021 blandt deltagere på vores andre bestyrelsesuddannelser viste da også, at ca. 85% anså netop grøn omstilling for den væsentligste bestyrelsesdagsorden i 2022.

Bestyrelsens rolle og udfordringer

Undersøgelser fra 2020 og 2021 viser, at en drivende faktor for grøn omstilling er en nedskrevet strategi og virksomhedens egen motivation. Som ansvarlig for den overordnede og strategiske ledelse er det derfor helt centralt at have fokus på, hvordan virksomheden påvirkes af den grønne omstilling og sammen med direktionen analysere, hvilke grønne og bæredygtige initiativer, der strategisk kan skabe størst værdi for virksomheden, dens kunder og værdikæde. Eftersom SMV'er ofte har begrænsede ressourcer såvel organisatorisk som økonomisk, er det helt afgørende, at der investeres der, hvor det skaber størst værdi for virksomhedens fremtidige udvikling.

Herudover er det vigtigt, at bestyrelsen forstår, hvad der skal til, for at strategien kan eksekveres i praksis, f.eks. hvilke krav en grøn omstilling og bæredygtig forretningsstrategi stiller til organisationens struktur, kompetencer, samarbejdspartnere etc.

Endeligt skal der være et stærkt fokus på, at de strategiske initiativer er rentable og skaber reel værdi for kunden. Det handler bl.a. om at have et outside-in-perspektiv på forretningen og om at være stærk på branding og markedsføring. 

Mange SMV-bestyrelser føler sig udfordrede i arbejdet med bæredygtighed og grøn omstilling, bl.a. på grund af manglende viden. Det er da også let at blive tabt i en verden af grønne trestavelsesord, og udfordringerne forstærkes af, at den grønne omstilling ofte er tæt forbundet med digitalisering, et område undersøgelser viser, at SMV-bestyrelser også mangler viden på. Grøn innovation er et svært tilgængeligt område for mange.

Derfor udbyder Aarhus BSS nu en bestyrelsesuddannelse ”Bestyrelsen som grøn katalysator”, som har fokus på grøn omstilling og bæredygtig forretningsudvikling, og hvor deltagerne rustes til at arbejde med netop dette. Uddannelsen er skræddersyet til at matche SMV’ernes behov.

Teori på praksis – praksis på teori

Du vil på uddannelsen blive rustet til at arbejde strategisk med grøn omstilling og bæredygtig forretningsudvikling. På forløbet præsenteres du for den nyeste viden, redskaber og arbejdsmetoder, som bl.a. er udviklet sammen med SMV’erne, bl.a. i projektet Gentænk NU. Bestyrelsesforløbet er tilrettelagt, så det kan skabe direkte værdi i dit bestyrelsesarbejde og for de virksomheder, du sidder i bestyrelsen for. Forløbet er baseret på anvendelsesorienteret læring, inspiration og indsigt – kombineret med arbejde ned i egen virksomhed og situation. Eftersom I på forløbet arbejder aktivt med grøn omstilling, bæredygtig strategi og forretningsudvikling i egen bestyrelse og virksomhed, kan I med fordel deltage flere bestyrelsesmedlemmer fra samme virksomhed, eventuelt sammen med medlemmer fra direktionen. På den måde kan forløbet indgå som en væsentlig del af virksomhedens strategiske arbejde med bæredygtighed. Såfremt du som deltager ikke p.t. sidder i en bestyrelse eller ønsker at bruge den bestyrelse/virksomhed i praksisdelen af forløbet, har vi udviklet en speciel case, der får deltagerne målrettet igennem læringsprocesser og strategiske overvejelser samt den kompetenceopbygning, som modulerne understøtter. Det forventes, at deltagerne forbereder sig til de enkelte moduler, så tiden på internaterne bruges bedst muligt.


Udbytte af uddannelsen

Du vil gennem deltagelse i uddannelsen, ” Bestyrelsen som grøn katalysator” få:

 1. Indsigt i de grønne tendenser
 2. Viden om de nuværende og kommende lovgivningsmæssige krav til f. eks. klimaregnskab, dokumentation mv.
 3. Viden om, hvordan bæredygtig forretningsudvikling kan skabe grundlaget for nye indtægtsstrømme, vækst og innovation
 4. Viden om, hvordan man bedst arbejder med sin værdikæde
 5.  Inspiration via cases med danske SMV’er til, hvordan man kan arbejde målrettet med grøn omstilling
 6. Viden om, hvordan digitale teknologier kan understøtte grøn omstilling
 7. Kompetence og værktøjer til at arbejde strategisk med bæredygtighed
 8. Viden om, hvordan samarbejder og værdikæden omkring virksomheden kan understøtte og påvirkes af virksomhedens grønne omstilling
 9. Viden om, hvordan virksomhedens CO2-udledning beregnes, og hvordan CO2 regnskabet udarbejdes
 10. Viden om, hvilke krav til digital dataopsamling der er nødvendige
 11. Viden om, hvordan I sikrer jer, at initiativerne skaber værdi, og hvordan I opnår brandingværdi og øget bundlinje
 12. Indblik i forskellige finansieringsmulighederne, herunder også støttemuligheder

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer, der, som katalysator for grøn omstilling og bæredygtig forretningsudvikling på strategisk niveau, ønsker at skabe værdi i SMV'er.

Undervisere

Teamet af undervisere består af professorer og praktikere, der er specialister inden for bestyrelsesarbejde. Herudover inddrages der løbede forskellige virksomhedscases. Dermed sikres et samspil mellem nyeste teori og "best practice".

Sted

Bestyrelsesuddannelsen består af onboarding og 4 moduler (2x2 dage). Forløbet afholdes som internat på Comwell Kellers Park, Børkop

Indhold

ONBOARDING

Inden selve bestyrelsesuddannelsen afholder vi en onboarding, som forbereder dig til uddannelsen og sikrer, at du får det fulde udbytte heraf. Denne onboarding består bl.a. af inspirationsmateriale og en spørgeramme, som hjælper med at kortlægge din virksomheds specifikke interesseområder og udfordringer inden for bæredygtighed.

1. INTERNAT

Modul 1: Grøn omstilling og bæredygtig forretningsudvikling (dag 1)
- Bæredygtige tendenser og deres betydning for SMV’er, f.eks.:

                  - CO2-reduktion

                  - Grøn innovation

                  - Cirkulær økonomi

                  - Inklusion

                  - Biodiversitet

- Det handler om forretning - værdiskabelse gennem bæredygtig forretningsudvikling

- Nuværende og kommende lovkrav til f.eks. klimaregnskab, dokumentation, grøn due diligence mv.
- ISO – 14001 (og andre certificeringer, der kan være vigtige)

Modul 2: Bæredygtig strategi og bestyrelsens rolle heri (dag 2)
- Hvordan vurderes virksomhedens modenhed ift. bæredygtighed?

                  - organisationen

                  - digitalt - Bestyrelsens og ledelsens roller og samspil

- Arbejdet med virksomhedens bæredygtige strategi i praksis

- Bæredygtig forretningsudvikling – fra ide til eksekvering trin for trin
- Formidling, involvering og implementering af bæredygtig strategi

HJEMMEARBEJDE
Inden modul 3 og 4 skal deltagerne arbejde videre med og ’syreteste’ deres oplæg til en bæredygtig strategi hjemme i virksomheden sammen med resten af bestyrelsen og ledergruppen. Til denne proces følger en guideline, som sikrer, at deltageren og bestyrelsen sammen får drøftet de strategiske implikationer, muligheder og barrierer for den bæredygtige strategi.

2. INTERNAT

Modul 3: Bæredygtig innovation & grønne projekter (dag 1)
- Skab nye indtægtsstrømme gennem grøn innovation og cirkulær økonomi

- Grønne projekter – fra idé og prioritering til involvering og implementering
- Værdiskabelse for og sammen med kunder og samarbejdspartnere i værdikæden
- Finansiering og støttemuligheder

Modul 4: Grøn omstilling af organisationen & grøn kommunikation (dag 2)
- Grøn omstilling af organisationen, strukturer og processer – praksis og barrierer
- Bæredygtig forandringsledelse: nye kompetencebehov og den rigtige kultur

 - CO2-regnskab og CO2-reduktion – hvordan?

- Krav til dataopsamling

- Grøn kommunikation uden greenwashing – krav til dokumentation

- Skab brandingværdi og bundlinje gennem bedre kommunikation

OPFØLGNING
Efter endt forløb tilbyder vi en opfølgningssession (virtuel) for at sikre, at deltagerne kommer godt og rigtigt i gang med de dialoger, strategiske overvejelser og planer, som skal igangsættes i samarbejde med resten af bestyrelsen og ledelsen.
Før denne opfølgningssession modtager deltageren en kort spørgeguide, som han/hun kan bruge til at gøre status, stille kritiske spørgsmål og til at kortlægge eventuelle barrierer og muligheder i arbejdet med den grønne omstilling og bæredygtige strategi og forretningsudvikling i virksomheden. Opfølgningssessionen aftales individuelt, så den placeres, når det giver mest mening i forhold til bæredygtighedsprocessen i den enkelte virksomhed.

Uddannelsesnote

Bestyrelsesuddannelsen er ikke reguleret efter uddannelses-, eksamens, og karakterbekendtgørelse og giver derfor ikke merit i universitets kompetencegivende uddannelser, f.eks. MBA. Baggrunden er, at vi gerne vil kunne optage f.eks. ejerledere, der driver egen virksomhed, men som ikke har min. en bacheloruddannelse fra universitetet.

Fakta


Pris: 30.000,-
Studiestart: 2023
 

Kontakt os

  
Uddannelseskoordinator

Ella Posselt
Mail: ep@au.dk 
Tlf: 9350 8818