Samarbejde med de studerende

Der er mange fordele ved at samarbejde med studerende og flere forskellige måder at gribe dette an.

I kan fx ansætte en studerende i studiejob, praktik eller indgå et projektsamarbejde.


Eksempler på, hvordan I kan samarbejde med studerende


Internationale kompetencer

På Aarhus BSS er ca. 10% af vores studerende internationale og repræsenterer over 65 forskellige nationaliteter.

Ønsker din virksomhed at fokusere på nye internationale markeder, så er de internationale studerende en direkte adgang til kulturel og sproglig indsigt og viden, og de styrker ligeledes variationen af ressourcer, innovativ tænkning og problemløsning i virksomhederne.

Vores internationale studerende får automatisk tilladelse til at arbejde 15 timer ugentligt, når de får deres opholdstilladelse. Derudover har de tilladelse til at arbejde fuld tid i månederne juni, juli og august.

Studiejobs

 • Timeantal: ca. 15 timer pr/uge eller efter behov
 • Både bachelor- og kandidatstuderende
 • Studerende kan hjælpe din virksomheder inden for en lang række områder: Økonomi, jura, virksomhedsledelse, statskundskab, psykologi eller forretningsudvikling
 • Ofte en god vej til at rekruttere til fastansættelse

Projektorienteret forløb (praktik)

Styrk relationen til fremtidens talenter – allerede inden de er færdige med studiet. Et praktikforløb er en oplagt mulighed for jer, hvis I ønsker at opbygge stærke relationer til de studerende på Aarhus BSS.

Med en praktikant fra Aarhus BSS får I den nyeste teoretiske viden inden for økonomi, business, analyse, erhvervskommunikation, markedsføring, jura, statskundskab, psykologi, logistik, finansiering, strategi, ledelse mm.

Kontakt studievejledningen på Aarhus BSS for nærmere information om projektorienterede forløb.

Kort om praktik

 • Omfang: 3-5 dage om ugen, I aftaler det præcise omfang individuelt.
 • Periode: 2-6 måneder, primært i efterårssemestret, I aftaler den specifikke periode individuelt.
 • Praktikforløb som en del af uddannelsen er ulønnet.
 • Den studerende skal have praktikforløbet godkendt af en praktikvejleder fra Aarhus BSS.
 • Praktik er ofte en god vej til at rekruttere studerende til specialesamarbejde, studiejob eller et eventuelt fast job hos jer efter endt uddannelse. Der er dog rent kontraktmæssigt ikke noget forhold mellem den studerende og jer efter endt praktik. Det er op til jer, om samarbejdet skal fortsætte. 
 • Brobygning mellem virksomhed og universitet. 

Kontakt studievejledningen på Aarhus BSS for mere specifik info om praktik

Hvad skal I gøre?

 • Den studerende involveres i studierelevante opgaver/projekter – dvs. de studerende forventer, at I tilbyder opgaver svarende til et højt fagligt niveau, som svarer til, hvad man kan forvente af en endnu ikke fuldt færdiguddannet kandidat.
 • I stiller en kontaktperson til rådighed, som den studerende sparrer med gennem forløbet.
 • I udarbejder sammen med den studerende en praktikkontrakt, som godkendes af praktikantens interne faglige praktikvejleder fra Aarhus BSS. Dette sikrer, at praktikforløbet er uddannelsesmæssigt relevant og foregår på baggrund af en klar forventningsafstemning imellem jer.
 • I involverer den studerende, ved for eksempel deltagelse i møder/arrangementer, der ikke nødvendigvis har forbindelse til den studerendes arbejde. Det giver den studerende et indblik i dagligdagen på arbejdspladsen og et overblik over, hvad der arbejdes med i virksomheden.
 • I løbet af eller efter endt praktikperiode skal den studerende udarbejde en praktikopgave, som skal knyttes til praktikvirksomheden. I kan byde ind med idéer/ forslag til denne opgave. 

Praktikkontrakt

På de fleste uddannelsesretninger udformes der en praktikkontrakt, dvs. en standardformular, som I udfylder i samarbejde med den studerende. Den studerende rekvirerer selv praktikkontrakten, og I udfylder den derefter i fællesskab og bliver enige om arbejdsopgaver og omfang af praktikforløbet.

Kontrakten forhåndsgodkendes af den studerendes interne vejleder fra Aarhus BSS.

Praktikkontrakten skal indeholde:

 • Virksomhedens navn og kontaktoplysninger.
 • Oplysninger på kontaktperson i virksomheden.
 • Omfanget af praktikopholdet skal fremgå: Periode og timer pr. uge.
 • Beskrivelse af arbejdsopgaver, den studerende skal udføre under praktikopholdet. Arbejdsopgaverne skal have relevans for den studerendes uddannelsesretning for at kunne indgå som en del af studiet.

Fortolighedsaftale

Den studerende kan underskrive en fortrolighedsaftale med jeres virksomhed, hvis dette er en forudsætning for at kunne give en dybdegående indsigt i virksomheden som arbejdsplads.

Erkendtlighed

Virksomheder, der har studerende tilknyttet i et projektorienteret forløb (praktik), kan fremover vælge at give den studerende en erkendtlighed som påskønnelse for opholdet i virksomheden.
Du må som studerende modtage en erkendtlighed på op til maksimalt 3000 kroner om måneden ved siden af din SU i forbindelse med et projektorienteret forløb.

Et projektorienteret forløb indgår i uddannelsen, som en integreret del af uddannelsens fag, hvorfor det er muligt at få SU i forbindelse med et projektorienteret forløb.
Du må som studerende således ikke få løn - heller ikke selvom du frasiger dig din SU i praktikperioden.
Studerende kan ikke forvente en månedlig betaling fra virksomheden, ligesom det ikke kan aftales på forhånd i praktikkontrakten, at den studerende skal modtage fast månedlig betaling.

Studerende og virksomheder må dog godt indgå en kontrakt, hvori det fremgår at den studerende kan modtage en erkendtlighed for sin indsats.

Lovkrav om udbetaling af løn
I en række lande (f.eks. Frankrig og Tyskland) er der lovkrav om, at studerende skal modtage løn i forbindelse med deres projektorienterede forløb. 

Skal man som studerende i praktik i et af disse lande, er det muligt at modtage den løn, som er fastsat ved lov.
Det er dog vigtigt at understrege, at den studerende ikke må modtage SU, samtidig med at der modtages løn fra praktikstedet.

Studerende skal til en hver tid kunne fremvise dokumentation for, at det er et lovkrav, før de må modtage løn i et projektorienteret forløb. 

Indgå projektsamarbejde

Projektsamarbejde kan være MBA-projekter, specialer eller bachelor-projekter og er et samarbejde mellem en eller flere studerende og din virksomhed. Sammen finder i en problemformulering, som jeres virksomhed ønsker belyst, og hvor den/de studerende har viden og værktøjer. Der er altså tale om brugbar viden – direkte til din virksomhed.

Samarbejdets omfang kan variere fra enkelte interviews til forskellige former for fællesaktiviteter og afrapporteringsformer. Et projektsamarbejdes varighed kan være alt fra en enkelt dag til et specialeforløb over seks måneder. Rapportens omfang er typisk fra 25 sider (bachelorprojekt) til 150 sider (speciale/afhandling).

Har du brug for rådgivning i forhold til samarbejdet med studerende, så kontakt Aarhus BSS Career. Vi vil altid gerne tale med dig om dine behov.

Du kan søge efter studerende til en konkret problemstilling på AU Job og Projektbank.

Fortrolighedsaftale

Studerende fra Aarhus BSS samarbejder ofte med private virksomheder og organisationer i forbindelse med afhandlinger og projekter. I mange tilfælde ønsker de eksterne samarbejdspartnere at indgå en skriftlig aftale, der sikrer dem mod, at oplysninger om interne virksomhedsforhold kommer ud til uvedkommende.

Aarhus BSS/Aarhus Universitet tilbyder i den forbindelse at skrive under på en standard-fortrolighedsaftale, som virksomheden/organisationen kan udfylde i samarbejde med den studerende – find den på Fast Track Agreements (au.dk) ('Student Agreement' nederst). Det er typisk den studerende, som sørger for underskrift hos virksomhed og den interne vejleder på Aarhus BSS, og vejlederen videresender aftalen til Technology Transfer Office på Aarhus Universitet.