Vurdering af undervisningsporteføljer

Vejledning til bedømmelsesudvalget

Der findes ikke ét kriterium, der alene kan tjene som dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer. Den endelige bedømmelse af en ansøgers undervisningsmæssige kvalifikationer vil derfor foreligge i form af en sammenvejning af en række kriterier i lighed med bedømmelsen af en ansøgers forskningsmæssige kvalifikationer.

Følgende kriterier bør indgå i bedømmelsesudvalgets samlede vurdering:


 • Omfang og variation af undervisningserfaring
 • Udvikling i undervisningskvalifikationer
  En vurdering bør blandt andet omfatte, om ansøgeren over tid har:
  • erhvervet sig erfaringer med flere niveauer af undervisning (bacheloruddannelse, kandidatuddannelse, ph.d.-uddannelse, efter- og videreuddannelse, gæsteunderviser på andre universiteter)
  • erhvervet sig erfaring med flere forskellige undervisningsformer (herunder forskellige former for forelæsninger, forskellige former for holdundervisning, vejledning af studenter, kollegavejledning mv.)
  • udbygget sin viden om pædagogiske og fagdidaktiske emner
  • været involveret i udvikling af undervisningsformer, fag, discipliner og uddannelser
 • Begrundelsernes relevans og konsistens 
  En vurdering bør omfatte, hvorvidt der er en høj grad af konsistens mellem mål, strategi, undervisningsform, eksamensform, egen rolle som underviser og forventninger til de studerende.
 • Resultater 
  En vurdering bør omfatte, hvorvidt evalueringer fra studerende belyser, i hvilket omfang undervisningsforløbenes organisering og gennemførelse har bidraget til de studerendes læring. Det bør også tillægges betydning, på hvilke måder ansøgeren har fortolket de studerendes tilbagemeldinger, og på hvilke måder evalueringerne er brugt i bestræbelserne på at udvikle egen undervisning. Udtalelser fra f.eks. studieledere, kursusledere eller institutledere bl.a. i forbindelse med pædagogisk udvikling kan ligeledes indgå i vurderingen af undervisningsmæssige kvalifikationer. Bedømmelsesudvalg skal dog være opmærksomme på begrænsningerne i informations- og dokumentationsværdien af udtalelser fra studerende, kolleger, vejledere eller studieledere.
 • Overensstemmelse med instituttets behov, som det fremgår af stillingsopslaget
 • Stillingskategori 
  Undervisningsporteføljer anvendes og vurderes under hensyntagen til kravene for de forskellige stillingskategorier. Ved ansøgning til adjunkturer er der intet formelt krav om undervisningserfaring. Mange ansøgere har dog undervisningserfaring fra ph.d.-forløbet og/eller fra ansættelser som studenterundervisere, som det vil være relevant at redegøre for i undervisningsporteføljen. Ved ansøgning til lektorater er der i medfør af stillingsstrukturen og Aarhus Universitets udfyldende regler særlige minimumskrav vedrørende undervisningserfaring og uddannelse i undervisning. Bedømmelsesudvalget skal følgelig sikre, at undervisningsporteføljerne dokumenterer, at ansøger lever op til følgende minimumskrav:
  • Ansøgeren har gennemført det obligatoriske kursus i universitetspædagogik for adjunkter ved Aarhus BSS (eller tilsvarende)
  • Ansøgeren har været ansvarlig for to semesterlange undervisningsforløb (10 ECTS normalkurser) – helst på to forskellige niveauer og med anvendelse af forskellige undervisningsformer - under kvalificeret supervision (eller tilsvarende)
  • Der foreligger en udtalelse fra studieleder eller anden udtalelse vedrørende ansøgers pædagogiske kvalifikationer og erfaringer.

OBS:


Hvis ansøgeren i sit hidtidige forløb ikke har tilstrækkelig undervisningserfaring, kan ansættelse ske med en prøveperiode, inden for hvilken minimumskravene skal indfries. 

Ved ansøgning til professorater er der ingen yderligere formelle krav til undervisningskompetencer, men der er en forventning om, at en ansøger til et professorat kan dokumentere en højere grad af udvikling i de undervisningsmæssige kvalifikationer end ansøgere til en stilling på lektorniveau.  

Formålet med undervisningsporteføljen

Baggrund
Aarhus Universitet har vedtaget, at alle ansøgninger til videnskabelige stillinger opslået efter 1. april 2005 skal vedlægges en undervisningsportefølje med henblik på, at undervisningskompetence tillægges den nødvendige vægt ved besættelse af videnskabelige stillinger.

Formål
Universitetets hovedopgaver består i at bedrive forskning og tilbyde forskningsbaserede uddannelser. Ved ansættelser i videnskabelige stillinger vægtes ved kvalifikationsbedømmelsen således både ansøgernes dokumenterede forsknings- og undervisningskvalifikationer, og det overordnede formål med undervisningsporteføljer er at tydeliggøre grundlaget for bedømmelse af ansøgernes dokumenterede undervisningskvalifikationer.  

Anvendelsen af undervisningsportefølje tjener et dobbelt formål: Dels at give ansøgerne lejlighed til at overveje og dokumentere deres undervisningsmæssige erfaringer og kvalifikationer, dels at give bedømmelsesudvalgene et mere solidt grundlag for vurderingen af samme.