Bestyrelsesuddannelse for andelsvirksomheder
og øvrige demokratiske virksomheder

Uddannelsen afholdes over 6 dage i form af 3 internater på Comwell Kellers Park i Børkop.

Bestyrelsesuddannelsen er målrettet bestyrelser tilknyttet demokratiske virksomheder - fx inden for landbrug og fødevarer og energi og forsyningssektoren. Uddannelsen er udviklet i samarbejde med Landbrug & Fødevarer.

Hvorfor denne bestyrelsesuddannelse?

Bestyrelsesarbejdet i andelsvirksomheder og andre demokratiske virksomheder ligner på mange måder arbejdet i andre bestyrelser, men der er alligevel væsentlig forskel på at arbejde i bestyrelsen for en traditionel virksomhed og en demokratisk ejet og drevet virksomhed. Fx er der brancher, som reguleres af et stadigt stigende antal særregler, som bestyrelserne også skal forholde sig til. Bestyrelserne befinder sig desuden i et krydspres, hvor de skal varetage ejernes interesser, som kan være højere afregningspriser (landbrugs- og fødevaresektoren) eller lavere priser (fx forsyningsvirksomheder) samtidig med, at virksomheden skal have en konkurrencekraft i markedet. I bestyrelseslokalet er der ofte et særligt behov for at have fokus på emner som fx pligten til at varetage virksomhedens interesser kontra særinteresser, loyalitet, habilitet og tavshedspligt, da medlemmerne ofte indvælges, så de repræsenterer et område eller et segment. Aktivering og involvering af ejerskabet er også nødvendigt for at sikre, at bestyrelsen ved, hvordan andelshavere/medlemmerne ønsker, at virksomheden skal udvikle sig. De demokratisk valgte bestyrelser har derfor en opgave i fht. at udvikle og aktivere andelshaverne/repræsentantskab og gøre det såvel interessant som let at udøve et godt og aktivt ejerskab.

Denne bestyrelsesuddannelse har derfor fokus på, at bestyrelsesmedlemmer i andelsvirksomheder og øvrige demokratiske virksomheder er klædt på i forhold til:

 • De juridiske pligter, rettigheder og ansvar.
 • De særlige problemstillinger omkring habilitet, uafhængighed, loyalitet og tavshedspligt.
 • Bestyrelsens ansvar for økonomien: regnskabet som styringsredskab, budgettering, rapportering og risikostyring.
 • Det effektive bestyrelsesarbejde: forretningsordenen, årshjul, dynamisk dagsorden, mv.
 • Det dynamiske bestyrelsesarbejde: samarbejdet i bestyrelsen og formandens rolle som bestyrelsesleder.
 • Bestyrelsens strategiske arbejde, herunder de særlige strategiske temaer som digitalisering, FNs 17 verdensmål, arbejde med aktuelle strategiske udfordringer og muligheder.
 • Internationale markeder og omverdenforståelse – fx et eventuelt Brexit.
 • Bestyrelsens rolle i krydsfeltet mellem ejere, kunder og myndigheder.
 • Arbejdsdelingen mellem direktion og bestyrelse.
 • Aktivering af ejerskab / repræsentantskab.
 • Kompetenceafklaring og rekruttering.
 • Evaluering af bestyrelsens værdiskabelse.

Se en foreløbig moduloversigt nedenfor.

Teori på praksis / praksis på teori

Uddannelsen kobler forskningsbaseret viden med best practice. Deltagerne får konkrete redskaber til, hvordan den erhvervede viden kan anvendes i praksis i eget bestyrelsesarbejde. Der inddrages løbende virksomhedscases, som alle vil være fra andelsvirksomheder og andre demokratiske virksomheder – også deltagernes egne – således at der sikres et samspil mellem nyeste teori og best practice.

Netværk

Med bestyrelsesuddannelsen får du chancen for mere end blot at opnå større og mere relevant viden om bestyrelsesarbejdet. Uddannelsen giver dig også mulighed for at styrke og udvide dit netværk. Du kan videndele og diskutere problemstillinger, som kan hjælpe dig i forbindelse med dit bestyrelsesarbejde.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Bestyrelsesuddannelsen er målrettet nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer i andelsvirksomheder og øvrige demokratiske virksomheder og repræsentantskaber.

Moduloversigt

Modul 1 og 2 (internat)

1. modul:  

 • Præsentation af uddannelsen og deltagere
 • Demokratiske erhverv
 • Den demokratisk valgte bestyrelses rolle - paradigmeskiftet
 • De retlige rammer for bestyrelsens arbejde
  (pligter, rettigheder og ansvar)
 • Case
 • Middag og netværk

2. modul: 

 • Anbefalinger for god selskabsledelse
 • Bestyrelsen i et krydsfelt
 • Modeller ved valg af bestyrelse. Har valgmetoden betydning for bestyrelsesarbejdet?
 • Samspillet mellem bestyrelsen og ejere, repræsentantskab og politisk bagland
 • Rollefordeling og samarbejde mellem bestyrelse og direktion

Modul 3 og 4 (internat)

3. modul:

 • Strategiske udfordringer
 • Hvad rammer sektorerne og de demokratiske virksomheder, f.eks. den grønne omstilling?
 • Hvordan arbejder man med strategi og de strategiske udfordringer?
 • Middag og netværk

4. modul: 

 • Krisekommunikation
 • Økonomi - kontrol, kapitalberedskab og risikostyring

Modul 5 og 6 (internat)

5. modul: 

 • Forsvarlig (fremtidig) organisation
 • Det effektive og dynamiske bestyrelsesarbejde
 • Bestyrelsesevaluering
 • Middag og netværk

6. modul:

 • Kompetenceafklaring og rekruttering
 • Formandens rolle som bestyrelsesleder
 • Bestyrelsesansvaret
 • Når I nu kommer hjem…….
 • Afslutning

Uddannelsens længde, indhold og kompetence

Bestyrelsesuddannelsen består af seks moduler. De seks moduler afholdes som tre internater
a to dage på Comwell Kellers Park, Børkop for at styrke netværket og videndeling mellem deltagerne.

Det forventes, at deltagerne forbereder sig til modulerne. Der forventes et pensum på dansk på ca. 50-60 sider pr. undervisningsdag. Pensum vil bestå af kapitler fra bogen 'SMV-bestyrelsen - hele vejen rundt' (2018) og andet materiale om bestyrelsesarbejde i andelsvirksomheder og andre demokratiske virksomheder. Bogen er inkluderet i deltagergebyret og fremsendes til deltagerne i god tid inden første undervisningsdag.

Uddannelsesansvar og undervisere

Mette Neville

Portræt af Mette Neville

Professor, ph.d.
Juridisk Institut
Leder af Center for Små og Mellemstore Virksomheder
Aarhus BSS
Aarhus Universitet
E-mail: men@law.au.dk 
Tlf.: 87 16 49 17

Mette Neville er professor og leder af Center for Små og Mellemstore Virksomheder ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet. Mette forsker i vækst og udvikling i SMV'er, herunder bestyrelsens værdiskabelse, fx i forhold til arbejdet med digitalisering. Hun har udviklet og er uddannelsesansvarlig for bestyrelsesuddannelserne på Aarhus BSS (Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV'er og Uddannelse for bestyrelsesformænd) og var desuden uddannelsesansvarlig for den Strategiske Bestyrelsesuddannelse, som Aarhus BSS udbød i samarbejde med Landbrug & Fødevarer. Hun har desuden erfaring med at køre skræddersyede bestyrelsesforløb for forskellige typer af demokratiske virksomheder. Endelig har hun selv bred bestyrelseserfaring fra SMV'er, universiteter og kulturinstitutioner.

Hun er sammen med Carsten Fode forfatter til bogen "SMV bestyrelsen - hele vejen rundt", som anvendes på uddannelsen.

Carsten Fode

Portræt af Carsten Fode

Advokat
Kromann Reumert
Adjungeret professor
Aarhus BSS
Aarhus Universitet
E-mail: CF@kromannreumert.com 
Tlf.: 38 77 43 44 

Carsten Fode er strategisk sparringspartner på bestyrelsesuddannelsen og betegnes som en af landets førende inden for bl.a. selskabsret, Corporate Governance og bestyrelsesarbejde. Han er certificeret voldgiftsdommer og bestrider en række bestyrelsesposter hos bl.a. ARoS samt Carl Hansen og Søn A/S.

På det videnskabelige plan har Carsten Fode en tæt tilknytning til særligt det selskabsretlige miljø på Juridisk Institut, Aarhus BSS, hvorfra han selv blev cand.jur. i 1973. Han har publiceret en lærebog i selskabsret, en række bidrag til bøger og artikler samt en række populærvidenskabelige og debatskabende indlæg.

Carsten har sammen med Mette Neville skrevet bogen "SMV bestyrelsen - hele vejen rundt".

Undervisere

Temaet af undervisere, der er vist nedenfor, består af professorer og praktikere, der er specialister i bestyrelsesarbejde
og har viden om andelsvirksomheder og andre demokratiske virksomheder. Dermed sikres samspil mellem nyeste teori og best practice.

Mette Neville, professor og leder af Center for Små og Mellemstore Virksomheder, Aarhus BSS

Carsten Fode, advokat, Kromann Reumert og adjungeret professor, Aarhus BSS

Frank Thinggaard, professor, Aarhus BSS

Henrik B. Sørensen, lektor, Aarhus BSS

Ole Friis, statsaut. revisor

Andreas Jensby, Head of Marketing, IMPACT

Christian Richard Paarsgaard Ibsen, partner, Kromann Reumert

  

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med Landbrug & Fødevarer.

Logo for Landbrug og Fødevarer

Tid, sted og pris

De seks moduler afholdes som tre internater a to dage på:

Comwell Kellers Park
H. O. Wildenskovsvej 28
7080 Børkop

Tidspunkt:

Modul 1 og 2: den 8.-9. november 2023

Modul 3 og 4: den 4.-5. december 2023

Modul 5 og 6: den 23.-24. januar 2024

Pris:

Prisen er 37.900 kr. ekskl. moms og inkl. materiale og tre internater a to dage på Comwell Kellers Park. Undervisningen er momsfritaget, men der opkræves moms af kursusmateriale, ophold og forplejning.

Uddannelsesbevis

Få bevis på dine bestyrelseskompetencer

Ved uddannelsens afslutning får du et uddannelsesbevis fra Aarhus BSS, som dokumenterer dine bestyrelseskompetencer.

Uddannelsesnote

Bestyrelsesuddannelsen er ikke reguleret efter uddannelses-, eksamens, og karakterbekendtgørelse og giver derfor ikke merit i universitets kompetencegivende uddannelser, f.eks. MBA. Baggrunden er, at vi gerne vil kunne optage f.eks. ejerledere, der driver egen virksomhed, men som ikke har min. en bacheloruddannelse fra universitetet.

Fakta


Pris: 37.900,-
Studiestart: 8.-9. november 2023

Kontakt os

  
Uddannelseskoordinator

Ella Posselt
Mail: ep@au.dk 
Tlf: 9350 8818