Eksterne censorer

Information og vejledning til eksterne censorer

Alle uddannelser ved Aarhus BSS er tilknyttet et censorkorps. Før du kan få lov til at være censor, skal du beskikkes i det censorkorps, som er tilknyttet uddannelsen. Kontakt det enkelte institut for mere viden herom.

Nedenfor finder du de informationer og vejledninger, som du skal forholde dig til som censor ved Aarhus BSS.

På institutternes egne sider kan du læse mere om specifikke retningslinjer, studieordninger og fagbeskrivelser for de enkelte uddannelser.


Dit ansvar som ekstern censor

Som ekstern censor er det dit ansvar at sikre:

 • At kravene ved uddannelsernes prøver, herunder de skriftlige opgaver, er i overensstemmelse med de mål, som er fastlagt i bekendtgørelser og studieordninger;
 • At prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler; og
 • At de studerende får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og andre regler.

Brug af generativ kunstig intelligens på AU

I slutningen af januar tiltrådte Uddannelsesudvalget på AU nye retningslinjer vedr. studerendes brug af værktøjer baseret på kunstig intelligens i forbindelse med afsluttende eksamener (bachelorprojekter, specialer, masterprojekter mv.). Retningslinjen gælder fra F24, herunder for studerende, som allerede er i gang med en afsluttende eksamen.

Brug af værktøjer baseret på generativ kunstig intelligens er i udgangspunktet ikke tilladt ved eksaminer på Aarhus Universitet. Studerende må kun bruge værktøjer baseret på generativ kunstig intelligens i disse tilfælde: 

 • Ved bachelorprojekter 
 • Ved specialer 
 • Ved afsluttende eksamener på efter- og videreuddannelse
 • For øvrige prøver: Hvis det står eksplicit nævnt i kursusbeskrivelsen, at man gerne må bruge generativ kunstig intelligens.

Hvis studerende bruger værktøjer baseret på generativ kunstig intelligens i et af ovenstående tilfælde, skal de følge disse retningslinjer:

 • Den studerende skal tydeligt angive, hvordan vedkommende har brugt værktøjet. Det gøres i et bilag, som vedlægges opgaven. Det betyder, at den studerende skal beskrive, hvordan vedkommende har brugt generativ kunstig intelligens, herunder sin prompting-metode, f.eks. til det forberedende arbejde med rapporten, til at stille spørgsmål og søge information, modtage feedback og kritik på sin tekst, udføre korrektur eller lignende. 
   
 • De studerende er blevet indskærpet, at enhver anvendelse af tekster, som er udarbejdet af andre, skal angives som citat. Det gælder også tekster udarbejdet ved hjælp af værktøjer baseret på generativ kunstig intelligens. Læs mere om reglerne for citater her.

Hvis studerende har brugt generativ kunstig intelligens i opgaven, men undlader at angive hvordan det er brugt, betragtes det som eksamenssnyd. Du kan læse om eksamenssnyd her.

For eksamener på Psykologi gælder yderligere regler, som fremgår her:  https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/psykologi/eksamen/gai-paa-psykologi

Guide til mundtlig eksamen med Zoom

Her finder du vejledninger for interne og eksterne eksaminatorer (undervisere) om, hvordan du kan afholde mundtlig eksamen ved hjælp af videoplatformen Zoom.

Mere info om omlægning af eksamen

Digitale eksamener: WISEflow

Alle stedprøver og mundtlige prøver afvikles digitalt, og på Aarhus BSS anvendes systemet WISEflow til dette.

Som censor skal du logge på WISEflow for at tilgå de studerendes eksamensbesvarelser samt indberette karaktererne.

Læs mere om WISEflow og hvordan du får adgang til systemet her.

Refusion af rejseudgifter

Hvis du har haft rejseomkostninger i forbindelse med censuren, kan du få godtgørelse.

Omfanget af rejseomkostninger følger de regler, der gælder for statsinstitutioner. Dette betyder bl.a., at al transport til og fra eksamener på instituttet skal foretages på en sådan måde, at dette resulterer i den lavest mulige transportudgift.

Kontakt venligst din administrative kontaktperson ved instituttet, hvis du har spørgsmål vedrørende rejseudgifter eller vil vide mere om retningslinjer for refusion.

Brug formularen nedenfor til at indsende information om rejseudgifter. Husk at orientere dig om instituttets retningslinjer for refusion, før du indsender skemaet.
Udfyld venligst alle felter, og underskriv dokumentet, før dette sendes ind. 

Hvis du bruger din egen bil, skal du huske at inddatere din egen bils registreringsnummer i rejseafregningsskemaet.