Jura, Modul 3

Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Bemærk venligt, at uddannelsen er under udfasning og fagene på modul 3 udbydes for sidste gang fra forårssemesteret 2024. Er du igangværende studerende, kan du orientere dig via Studieportalen.

   

Beskrivelse af uddannelsen

Det juridiske studium beskæftiger sig med de retsregler, der regulerer forholdet mellem samfundets borgere indbyrdes, mellem borgerne og samfundet og mellem forskellige samfund. De fleste discipliner i faget sigter mod at opbygge et grundigt kendskab til den gældende retstilstand på en række praktisk vigtige områder. For at forklare disse retsregler i historisk og samfundsmæssig sammenhæng indeholder studiet også en række discipliner, som beskæftiger sig med retsreglernes forudsætninger og forskellige funktioner.

Samfundets retsregler skaber en ramme, som det politiske, økonomiske og sociale liv kan udfolde sig indenfor. Jurister kan derfor heller ikke give færdigsyede løsninger på, hvordan man skal forholde sig i forskellige situationer, men de kan påpege konsekvenserne af forskellige handlemuligheder og gøre opmærksom på, hvilke begrænsninger retsreglerne sætter for handlemulighederne. I et gennemreguleret samfund som det danske vil enhver blot nogenlunde betydningsfuld handling komme i kontakt med retsreglerne – det er derfor også vigtigt at kende disse regler eller have adgang til personer, der har et sådant kendskab.

Målgruppe

Modul 3 af bacheloruddannelsen udbydes som et samlet forløb og retter sig udelukkende til studerende, der har bestået modul 1 af bacheloruddannelsen, og som påtænker at færdiggøre eller allerede har færdiggjort modul 2.

Tilrettelæggelse

Undervisningen på Modul 3 på bacheloruddannelsen i Jura er tilrettelagt som deltidsundervisning over 3 semestre inden for en tidsramme på 1½ år svarende til 60 ECTS-point (1 årsværk). Den samlede bacheloruddannelse i Jura kan gennemføres på fem år på deltidsuddannelsen.

Undervisningen foregår på et højt niveau. Der er ikke mødepligt på faget, krav om opgaveafleveringer eller krav om forberedelse til undervisningstimerne. Det forventes, at hver enkelt studerende selv tilegner sig den viden, der er nødvendig for at gennemføre studiet. Dette sker selvsagt mest udbytterigt, hvis man deltager forberedt i undervisningen, men da øvelsesopgaver og andet supplerende undervisningsmateriale vil være tilgængeligt via AUs elektroniske læringsplatform Brightspace, vil selvstudium til en vis grad være mulig (om end udfordrende – især på det meget emneintegrerede Modul III).

Der må påregnes udgifter til undervisningsmateriale i størrelsesordenen ca. 6.500 kr. for modul 3. 

Information om hvilke bøger der skal købes vil kunne findes umiddelbart før semesterstart på juridisk bogformidlings hjemmeside.

Hvis den studerende ikke tilmelder sig fagene, som indgår i det relevante modul, i takt med at disse udbydes, kan universitetet ikke garantere, at uddannelsen kan færdiggøres efter den studieordning, som den studerende oprindeligt er indskrevet på.

Ifølge universitetets regler har du ret til at aflægge eksamen i 2 år efter, at undervisningen er afsluttet i det enkelte fag i modulet. En detaljeret oversigt over sidste udbud af eksamen kan findes på studieportalen.

Fag på Modul 3

Fagene kan ikke tages som enkeltfag.

**Studerende, der har bestået Retshistorie tidligere på uddannelsen, vil få dette fag automatisk indsat i stedet for Retssociologi på 8. semester. Retshistorie udbydes kun på dagsstudiet.

Tid og sted for undervisningen

Undervisningen vil finde sted på Aarhus Universitet hver torsdag kl. 18.15 - 21.45 fra medio januar 2024.

Der vil desuden blive afholdt en række lørdagsseminarer af 5-9 timers varighed – dog max. fem pr. semester. Nærmere oplysninger om den konkrete undervisning vil blive meddelt i brev fra faget efter optagelse. 

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er 20.000 kr. for modul 3 fordelt med ca. 6.700 kr. pr. semester.

Bog og materialeudgifter

Der må påregnes udgifter til undervisningsmateriale i størrelsesordenen ca. 6.500 kr. for modul 3. De fleste bøger skal anskaffes ved starten af undervisningen i de enkelte fag.

Information om, hvilke bøger der skal købes vil kunne findes umiddelbart før studiestart på juridisk bogformidlings hjemmeside.

Adgangskrav

Optagelse på Modul 3 af bacheloruddannelsen kræver, at 1. år af bacheloruddannelsen i jura tilrettelagt på deltid (Modul 1) er bestået iht. studieordningen. Har du bestået Modul 1, er du berettiget til optagelse.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Efter- og Videreuddannelse for nærmere vejledning.

Det er ikke muligt at opnå dispensation fra adgangskravene.

Studieordning

For nærmere oplysninger om de udbudte fag, prøvetyper mv. henvises til studieordningen

For generelle regler og bekendtgørelser, der knytter sig til udbuddet af heltidsuddannelse på deltid se Regler og bekendtgørelser.

Hovedområde og studienævn

Modul 3 af den juridiske bacheloruddannelse tilrettelagt på deltid hører hjemme under Aarhus BSS.

Juridisk Studienævn har ansvaret for det faglige niveau, indhold, undervisning og prøver.

En afsluttet bacheloruddannelse i jura giver ret til betegnelsen ”bachelor (BA) i jura” – på engelsk ”LL. B.” eller ”Bachelor of Laws”.