Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

It-strategi og organisation
- fagpakke på Master i it

Fagpakken it-strategi og organisation styrker dine evner til at skabe sammenhæng mellem forretningsstrategi og it-strategi i din organisation og medvirker til at skabe effektive strategibaserede koblinger mellem organisationens forretning og it.

På fagpakken får du praktiske værktøjer og viden, der klæder dig på til at anvende teorier, metoder og modeller inden for højaktuelle områder og til at identificere, analysere og udarbejde løsningsforslag til komplekse organisatoriske og it-mæssige problemstillinger i dit daglige arbejde. Du lærer at argumentere for, hvorfor du vælger at gøre, som du gør, og ikke mindst for dine løsningsforslag, ligesom du bliver styrket i din evne til at reflektere over konsekvenser og begrænsninger og formidle resultaterne til både fagfæller og ikke-specialister.

Du kan læse om fagpakkens fokus og dens tre enkeltfag nedenfor.

Læs mere om Master i it på Aarhus BSS


Fagpakkens fokus

Fagpakken it-strategi og organisation retter sig mod dig, der ønsker at styrke dine evner til at skabe sammenhæng mellem forretningsstrategi og it-strategi i din organisation og medvirke til at skabe effektive strategibaserede koblinger mellem organisationens forretning og it, så it kan medvirke til at skabe forretningsmæssig nytte.

På fagpakken får du praktiske værktøjer og viden, der klæder dig på til at anvende teorier, metoder og modeller inden for højaktuelle områder og til at identificere, analysere og udarbejde løsningsforslag til komplekse organisatoriske og it-mæssige problemstillinger i dit daglige arbejde. Du lærer at argumentere for, hvorfor du vælger at gøre, som du gør, og ikke mindst for dine løsningsforslag, ligesom du bliver styrket i din evne til at reflektere over konsekvenser og begrænsninger og formidle resultaterne til både fagfæller og ikke-specialister.

Under forløbet præsenteres du for teorier, metoder og modeller inden for bl.a.

 • Organisationsteori
 • Organisering af it-organisationen
 • Ledelse af it-drift og it-udvikling
 • Ledelse af it-produkter
 • Sourcing
 • Forretningsstrategi og strategiskoler
 • It-strategi, udformning og indhold, alignment med forretningsstrategi, it-arkitektur og strategi
 • It-governance og styring af it-relaterede beslutninger
 • Projektporteføljeledelse

 

Dine kompetencer

Du vil i løbet af fagpakken på masteruddannelsen få styrket dine evner til at designe og lede en it-organisation professionelt. Du vil lære, hvordan du ved at skabe og udbygge koblinger mellem forretningen og it i en organisation opnår at øge værdiskabelsen og sikre en effektiv udnyttelse af it-ressourcerne. Du vil blive styrket i at lede forandringer, der involverer it, samt at vurdere potentialer ved nye teknologier, der knytter sig til både forretningen, organisationen og arkitekturen.

Fagpakken tager sit afsæt i, at en af de største udfordringer for virksomhederne på det it-mæssige område er at sikre et forretningsmæssigt udbytte af it-investeringerne og dermed også at sikre, at der er overensstemmelse mellem virksomhedens strategi, it-strategien og de ressourcer, der anvendes inden for it-området. For at dette skal lykkes, kræver det en gensidig forståelse fra it-organisationen og fra forretningsledelsen: It-organisationen skal kunne forstå og omsætte en forretningsstrategi til strategistøttende initiativer på it-området. Tilsvarende skal forretningsledelsen kunne forstå it’ens muligheder og begrænsninger og kunne medvirke ved udformning af en forretningsunderstøttende it-strategi.

Læs om fagpakkens enkeltfag herunder.

It-organisation og ledelse

Gennem dette enkeltfag opnår du viden inden for følgende områder:

 • Organisationsteori
 • Organisering af it-organisationen
 • Ledelse af it-drift og it-udvikling
 • Ledelse af it-produkter
 • Sourcing

Faget beskæftiger sig med ledelse og organisering af it-organisationer.

Faget indledes med introduktion til organisationsteori som baggrund for at forstå organisationers udvikling både med henblik på at kunne lede it-organisationen og at kunne bidrage til forretningens udvikling.

Endvidere fokuseres der på organiseringen af it, på ledelse af processer i udvikling og drift og på, hvordan it-systemer kan styres som produkter. Der afsluttes med en diskussion af muligheder og udfordringer ved forskellige typer af sourcing.

Udbytte

Målet med faget er, at du skal kunne:

 • beskrive, sammenfatte og perspektivere fagområdets teorier
 • relatere de beskrevne teorier til konkrete praksissituationer
 • reflektere over praksissituationer og/eller andre dele af fagpakkens teorier med baggrund i fagets teorier

It-strategi og governance

På dette enkeltfag opnår du viden om følgende områder:

 • Forretningsstrategi og strategiskoler
 • It-strategi, udformning og indhold, alignment med forretningsstrategi
 • It-arkitektur og strategi
 • It-governance og styring af it-relaterede beslutninger
 • Projektporteføljeledelse

Enkeltfaget beskæftiger sig både med forretningsstrategi og it-strategi og herunder, hvorledes der skabes de nødvendige koblinger mellem de to områder. Centralt i faget er en fokusering på forhold og betingelser knyttet til ’alignment’ mellem forretningsstrategi og it-strategi. Enkeltfaget beskæftiger sig også med, hvordan der skabes en beslutningsstruktur (it-governance og projektporteføljeledelse), der sikrer, at der er sammenhæng mellem strategi og de projekter, der gennemføres.

I forbindelse med forretningsstrategi tages der afsæt i forskellige strategiskoler, herunder den eksterne skole, hvor fokus er rettet mod markedet og konkurrencen. Desuden er den ressourcebaserede strategiskole i fokus. Her lægges der vægt på, at virksomhederne er bevidste om, hvilke styrker og kernekompetencer de er i besiddelse af.

I forbindelse med udformningen af strategier for såvel forretningen som for it er det vigtigt at have fokus på de muligheder, teknologien giver for forretningen. It har indflydelse på forretningen. En rigtig udnyttelse af teknologien kan være med til at give virksomheden store fordele sammenlignet med konkurrenterne. Faget adresserer dette emne ved at beskæftige sig med ’innovation’.

Enkeltfaget beskæftiger sig med it-governance – det vil sige principper for styring af it i organisationen. Et centralt element i it-governance er beslutningsprocesser og -strukturer knyttet til effektiv udnyttelse af it i organisationen. I faget behandles de elementer, der indgår i en effektiv udnyttelse af it-ressourcerne i en virksomhed, og en best practice-model for it-beslutninger præsenteres.

Projektporteføljeledelse beskæftiger sig med styring og udvælgelse af projekter ud fra en portefølje, der er karakteriseret ved at indeholde flere projekter, end det er muligt at igangsætte på samme tid

Udbytte

Målet med faget er, at du skal kunne:

 • beskrive, sammenfatte og perspektivere fagområdets teorier
 • relatere de beskrevne teorier til konkrete praksissituationer
 • reflektere over de beskrevne teorier – både set i sammenhæng med praksissituationer og med fagområdets teorier

It-strategi og organisation i praksis

Faget er bygget op omkring en problemorienteret praktisk opgave. Deltagerne skal anvende teorier fra fagpakkens to øvrige fag til at løse eller belyse en praktisk udfordring. Det giver mulighed for at gå i dybden med egen organisation eller interesseområde.

Opgaven kan løses individuelt eller i grupper med maksimalt tre deltagere.

Faget forudsætter, at du har deltaget i de to øvrige fag fra fagpakken.

Udbytte

Målet med faget er, at deltagerne opnår eksakte færdigheder rettet mod brugen af dele af de teorier, der indgår i faget. Desuden er kompetencedelen vigtig, forstået på den måde, at den studerende med baggrund i en konkret fagrelateret problemstilling skal kunne analysere denne ved hjælp af fagpakkens teorier.

Deltagerne skal kunne:

 • Identificere og formulere en organisatorisk og informationsteknologisk problemstilling med relevans for fagpakken
 • Udvælge relevante teorier fra fagpakken til belysning og behandling af problemstillingen
 • Opstille forslag til metode for belysning af den identificerede problemstilling – herunder eventuelle dataindsamlingsmetoder
 • Beskrive, analysere og vurdere problemstillingen gennem en selvstændig og systematisk anvendelse af de valgte teorier, metoder og teknikker
 • Demonstrere indsigt i implikationerne af analysearbejdet og de opstillede handlingsforslag, herunder præsentere en logisk konklusion og perspektivering af det gennemførte arbejde
 • Udarbejde en konklusion i forlængelse af problemstillingen med afsæt i de gennemførte analyser
 • Perspektivere konklusionen i forhold til problemområdet og praksis
 • Udarbejde en velstruktureret og velformuleret rapport
 • Reflektere over selve problemløsningsprocessen med baggrund i de anvendte teorier, metoder og teknikker

Undervisningsform

Faget gennemføres sideløbende med fagpakkens to øvrige fag.

Der gives en introduktion til videnskabelig metode, udarbejdelse af problemformulering og struktur på projektopgaven. Deltagerne bliver tilknyttet en vejleder, som løbende giver faglig sparring og coaching.

Studiekalender

Fakta


Studiestart: Forår 2024
Sted: Aarhus
ECTS: 15
Pris: 24.000,-
 

Kontakt os


Student Services
Mail: studentservices.bss@au.dk
Tlf: 87164026