FAQ - svar på spørgsmål om efteruddannelse

Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Hvad er forskellen på en diplom- og en masteruddannelse?

En diplomuddannelse er en videregående kompetencegivende deltidsuddannelse på bachelorniveau, og en masteruddannelse er en forskningsbaseret efter- og videreuddannelse på kandidatniveau.

Hvad vil det sige, at en uddannelse er forskningsbaseret?

En uddannelse er forskningsbaseret, når den er forankret i et forskningsmiljø ved et universitet, og når undervisningen er tilrettelagt af forskere. Vores masteruddannelser er forankret i forskningsmiljøet ved Aarhus Universitet og for enkelte uddannelsers vedkommende også i forskningsmiljøer ved partneruniversiteter.

Hvad er en akkreditering?

Akkreditering er en metode til ekstern kvalitetssikring — et kvalitetsstempel der bevidner, at en række centralt fastsatte krav er opfyldt.

Hvilke internationale akkrediteringer har Aarhus BSS?

EQUIS, AACSB og AMBA er de internationale akkrediteringsinstitutioner, der arbejder med kvalitetssystemer til vurdering, forbedring og akkreditering af business schools, der leverer uddannelse og forskning på et højt internationalt niveau. Aarhus BSS er EQUIS-, AACSB- og AMBA-akkrediteret. Institutioner, der har opnået disse tre internationale akkrediteringer omtales som ’Triple Crown’ institutioner — en status under 100 business schools i verden har opnået.

Hvem står for akkreditering i Danmark?

Kvalitetssikringen af videregående uddannelser i Danmark sker fra 1. juli 2013 efter en ny akkrediteringslov. Det er Danmarks Akkrediteringsinstitution, der varetager akkrediteringen på alle videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark.

Læs mere her

Hvad er adgangskravene på HD- og masteruddannelser?

For at komme ind på HD skal du opfylde en række adgangskrav alt efter, om det er HD1 eller HD2, du ønsker optagelse på. Adgangskravet til HD1 er en bestået gymnasial eksamen. Adgangskravet til HD2 er en bestået HD1 eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring. For at komme ind på en masteruddannelse skal du opfylde en række adgangskrav. Kravene varierer mellem uddannelserne, men du skal have minimum en relevant bachelor-/diplomuddannelse samt minimum to års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse. For visse uddannelser er kravet til erhvervserfaring yderligere skærpet eller specificeret. Nogle masteruddannelser er udbudt på engelsk, og der stilles således krav til sprogniveau.

Skal jeg have erhvervserfaring?

Loven om videreuddannelsessystemet for voksne har til formål at give voksne mulighed for at forbedre deres erhvervskompetencer ved gennemførelse af en videregående uddannelse. Da indholdet i uddannelserne inden for efter- og videreuddannelse skal tage hensyn til voksnes arbejds og livserfaring, er det en forudsætning, at de studerende har minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse. Det er fastsat i Loven om videreuddannelsessystemet for voksne.

Kan jeg arbejde på fuld tid ved siden af en masteruddannelse?

Vores deltidsuddannelser er tilrettelagt, så du kan arbejde på fuld tid under studiet. Det vil dog ofte være nødvendigt at deltage i undervisning i arbejdstiden.

Kan jeg få merit for kandidat- og bachelorfag?

Det er ikke muligt at få merit for bachelor- og kandidatfag på masteruddannelser. Det skyldes, at undervisningen på bachelor- og kandidatstudierne ikke tager udgangspunkt i de studerendes erhvervserfaring, hvorimod masteruddannelser er tilrettelagt efter, at de studerende har relevant erhvervserfaring. Derfor svarer fagene på bachelor- og kandidatstudierne ikke til fagene på masteruddannelserne. Du har mulighed for at søge merit for dele af en HD-uddannelse, hvis du allerede har dokumenterede kvalifikationer og kompetencer, der svarer til den del, du søger merit for.

Hvad er ECTS-point?

ECTS står for European Credit Transfer System og er en fælleseuropæisk standard for uddannelser. ECTS-point angiver arbejdsbelastningen i et uddannelsesforløb. 60 ECTS-point svarer til et årsværk, dvs. et års fuldtidsstudium. Ved undervisning på deltid vil en uddannelse som har en arbejdsbelastning på 60 ECTS-point normalt have en varighed på mindst to år. Dvs., at en uddannelse tilrettelagt på deltid tager ca. dobbelt så lang tid og har ca. halvt så stor arbejdsbelastning pr. semester som en uddannelse på fuld tid.

Hvor længe binder jeg mig til at være indskrevet?

Deltagerbetalingen opkræves én gang hvert semester, og man binder sig for ét semester ad gangen.

Hvordan kan jeg finansiere min efteruddannelse?

Der er mange muligheder for at få dækket hele eller dele af uddannelsesudgiften, når organisation og medarbejdere skal vælge efter- eller videreuddannelse.

På nedenstående side beskriver vi kort forskellige muligheder for finansiering og hjælper dig med, hvor du kan søge mere information om dine muligheder:

http://bss.au.dk/efteruddannelser/finansiering/

Hvordan foregår betalingen?

Vi får mange spørgsmål vedrørende betaling af vores efteruddannelser: Hvordan foregår betalingen? Hvad dækker deltagergebyret? Betaler man hele beløbet på én gang? Hvad skal jeg regner med af ekstraudgifter? Er der moms på deltagerbetalingen?

På nedenstående side kan du få svar på spørgsmål om betaling af vores efteruddannelser:

http://bss.au.dk/efteruddannelser/betaling/

Har du praktiske spørgsmål om deadlines, priser mv., er du er altid velkommen til at kontakte Student Services på mail: studentservices.bss@au.dk eller på tlf: 8716 4026. Se åbningstider.