Jura, Modul 2

Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Bemærk venligst, at uddannelsen er under udfasning, og fagene på modul 2 udbydes for sidste gang fra efterårssemesteret 2022. Modul 3 udbydes for sidste gang fra foråret 2024.

Er du igangværende studerende, kan du orientere dig via Studieportalen.

   

Beskrivelse af uddannelsen

Det juridiske studium beskæftiger sig med de retsregler, der regulerer forholdet mellem samfundets borgere indbyrdes, mellem borgerne og samfundet og mellem forskellige samfund. De fleste discipliner i faget sigter mod at opbygge et grundigt kendskab til den gældende retstilstand på en række praktisk vigtige områder. For at forklare disse retsregler i historisk og samfundsmæssig sammenhæng indeholder studiet også en række discipliner, som beskæftiger sig med retsreglernes forudsætninger og forskellige funktioner.

Samfundets retsregler skaber en ramme, som det politiske, økonomiske og sociale liv kan udfolde sig indenfor. Jurister kan derfor heller ikke give færdigsyede løsninger på, hvordan man skal forholde sig i forskellige situationer, men de kan påpege konsekvenserne af forskellige handlemuligheder og gøre opmærksom på, hvilke begrænsninger retsreglerne sætter for handlemulighederne. I et gennemreguleret samfund som det danske vil enhver blot nogenlunde betydningsfuld handling komme i kontakt med retsreglerne – det er derfor også vigtigt at kende disse regler eller have adgang til personer, der har et sådant kendskab.

Formålet med den juridiske bacheloruddannelse er således, at den studerende efter endt uddannelse skal kunne anvende den juridiske metode inden for centrale dele af retssystemet og har kendskab til juraens samfundsmæssige betydning.

Målgruppe

Modul 2 svarer til 2. år af den juridiske bacheloruddannelse på fuldtidsstudiet. Det udbydes som et samlet forløb og retter sig primært mod studerende, der har bestået Modul 1 af den juridiske bacheloruddannelse, og som påtænker at følge hele bacheloruddannelsen.

Tilrettelæggelse

Undervisningen på Modul 2 på bacheloruddannelsen i Jura er tilrettelagt som deltidsundervisning over 3 semestre svarende til 60 ECTS-point (1 årsværk). Den samlede bacheloruddannelse i Jura kan gennemføres på fem år på deltidsuddannelsen.

Undervisningen foregår på et højt niveau. Der er ikke mødepligt på faget, krav om opgaveafleveringer eller krav om forberedelse til undervisningstimerne. Det forventes, at hver enkelt studerende selv tilegner sig den viden, der er nødvendig for at gennemføre studiet. Dette sker selvsagt mest udbytterigt, hvis man deltager forberedt i undervisningen, men da øvelsesopgaver og andet supplerende undervisningsmateriale vil være tilgængeligt via AUs elektroniske læringsplatform Brightspace, vil selvstudium til en vis grad være mulig (om end udfordrende).

Hvis den studerende ikke tilmelder sig fagene, som indgår i det relevante modul, i takt med at disse udbydes, kan universitetet ikke garantere, at uddannelsen kan færdiggøres efter den studieordning, som den studerende oprindeligt er indskrevet på.

Ifølge universitetets regler har du ret til at aflægge eksamen i 2 år efter, at undervisningen er afsluttet i det enkelte fag i modulet. En detaljeret oversigt over sidste udbud af eksamen kan findes på studieportalen.

Fag på Modul 2

Tid og sted for undervisningen

Undervisningen vil finde sted på Aarhus Universitet hver tirsdag kl. 18.15 - 21.45.

Der vil desuden blive afholdt en række lørdagsseminarer af 5-9 timers varighed – dog max. fem pr. semester (nærmere oplysninger herom vil blive meddelt optagne ansøgere).

Der tages forbehold for eventuelle ændringer af tidspunkter for undervisningen.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er 20.000 kr. for modul 2 af den juridiske bacheloruddannelse fordelt med 6.700 kr. pr. semester. Betalingen falder i 3 rater.

Bog og materialeudgifter

Der må påregnes udgifter til undervisningsmateriale i størrelsesordenen ca. 6.000 kr. for modul 2. De fleste bøger skal anskaffes ved starten af undervisningen i de enkelte fag.

Information om, hvilke bøger der skal købes vil kunne findes umiddelbart før semesterstart på juridisk bogformidlings hjemmeside.

Studieordning

For nærmere oplysninger om uddannelsen, prøvetyper mv. henvises til studieordningen for 
bacheloruddannelse i jura (2018 - med senere ændringer).

For generelle regler og bekendtgørelser, der knytter sig til udbuddet af heltidsuddannelse på deltid se Regler og bekendtgørelser.

Hovedområde og studienævn

Modul 2 af den juridiske bacheloruddannelse hører hjemme under Aarhus BSS.

Juridisk Studienævn har ansvaret for det faglige niveau, indhold, undervisning og prøver.

En afsluttet bacheloruddannelse i jura giver ret til betegnelsen ”bachelor (BA) i jura” – på engelsk ”LL. B.” eller ”Bachelor of Laws”.