Studerendes deltagelse og engagement i feedback

Formål/forskningsspørgsmål

Formålet med projektet er at få indsigt i, hvad der begrænser de studerende i at engagere sig i feedback og hvad der gør det muligt for dem. Hypotesen er, at deres engagement skal ses som betinget både af feedbackpraksissen og af den kontekst, den indgår i. Resultatet af projektet vil kunne danne afsæt for kvalitetsudvikling af feedbackpraksisser på BSS og bidrage til den eksisterende viden om feedback.

Baggrund

Feedbackforskningen har generelt fokus på, hvordan feedback bør organiseres, så de studerende får mest udbytte af det.  Den er baseret på en individualistisk psykologisk tilgang og anviser universelt anvendelige principper og metoder.  Nyere litteratur peger imidlertid på, at feedback i virkeligheden kun kan siges at have fundet sted, hvis de studerende faktisk deltager i den og modtager den, ligesom konteksten omkring feedback har vist sig at have betydning. Forskningsprojektet tager afsæt i disse erkendelser og undersøger derfor feedback og de studerendes engagement i feedback som kollektive sociale praksisser. Projektets resultater kan på sigt styrke feedback praksisser på Aarhus BSS.

Data og analyser

Undersøgelsen har en etnografisk tilgang og er baseret på data indsamlet på en BA-uddannelse på BSS. Datasættet består af 10 interviews med studerende (ca. 15 timer), 5 interviews med undervisere (ca. 6 timer), observationer af undervisning (ca. 50 timer) og artefakter omkring undervisning og feedback i 2 fag, herunder gruppebaseret peer-feedback fra 100-117 studerende. Datasættet kodes tematisk og analyseres ved brug af Stephen Kemmis’ teori om praksisarkitektur.

Resultater og perspektiver (hvis afsluttet)

Status: igangværende