Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser HD FAQ

FAQ

Hvad er forskellen på HD og HA?

Som det fremgår af nedenstående figur, så er HA’en en ordinær uddannelse, mens HD’en udbydes i efter- og videreuddannelsessystemet. HA’en er derfor en erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse, mens HD’en er en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse på bachelorniveau. Det vil sige, at de to uddannelser er på samme niveau rent uddannelsesmæssigt og giver indsigt i samme fagområde, men ligger i to forskellige uddannelsessystemer. Da HD’en således udbydes i efter- videreuddannelsessystemet, er der tale om en selvbetalt deltidsuddannelse, hvor det er meningen, at de studerende har fuldtidsarbejde ved siden af, mens HA’en er en fuldtidsuddannelse og derved er SU-berettiget.

Når du har færdiggjort dit HD 2.dels-studium, har du opnået det, der svarer til en uddannelse på bachelorniveau. Hvis du har lyst til at læse videre, har du mulighed for at læse en master på deltid, eller en kandidatuddannelse (cand.merc.), hvis du supplerer med nogle ekstra fag. Såfremt du læser en HA, har du direkte adgang til at læse en kandidatuddannelse (cand.merc.), da du har retskrav herpå. Dette er dog ikke tilfældet for HD-studiet, hvorfor muligheden for optag på cand.merc. på baggrund af en HD kan ændre sig senere hen. 

Hvilket niveau svarer en diplomuddannelse til?

HD er en Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse på bachelorniveau. Dvs. at uddannelsen ligger på samme niveau som en bachelor i uddannelsessystemet, men er en diplomuddannelse idet den tages i efter- og videreuddannelsessystemet, se billedet nedenfor.

Kan jeg læse HD som fjernstudie?

De obligatoriske fag på specialiseringen Finansiel Rådgivning på HD 2. del bliver optaget, så du har mulighed for at se undervisningen, som foregår i Herning, på et senere tidspunkt. Bemærk at du skal møde frem til eksamen.

Kan jeg tage enkelte fag?

Du har mulighed for at tage enkeltfag både på HD 1. del og HD 2. del, og du følger undervisningen og deltager på lige fod med de andre HD-studerende.

Med HD-enkeltfag kan du sammensætte dit eget uddannelsesforløb, som imødekommer dine behov for efteruddannelse, og som passer til dit arbejde. Du kan vælge et eller flere fag, og du kan læse dem samtidig eller i forlængelse af hinanden.

Derved kan du få en faglig opdatering og ny viden inden for et specifikt område uden at skulle tage en hel HD-uddannelse. Hvis du efterfølgende ønsker at tage hele uddannelsen, har du mulighed for at søge optagelse på den fulde uddannelse samt få meritoverført beståede fag.

Kan jeg arbejde på fuld tid ved siden af studiet?

HD-uddannelsen er tilrettelagt, så du kan arbejde på fuld tid under studiet.

Se også svar på spørgsmålet: Hvor or hvornår ligger undervisningen?

Hvordan får jeg plads til både arbejde, fritid/familie og studiet?

HD er en fleksibel uddannelse, da det er muligt at strække uddannelsen over længere tid, fordi der ikke er et krav om maksimal studietid. Vi anbefaler dog, at du gennemfører henholdsvis HD 1. del inden for 6 år og HD 2. del inden for 6 år på grund af risiko for ændringer i studieordningen. Desuden er HD-uddannelsen tilrettelagt, så du kan arbejde på fuld tid under studiet. Så der burde være plads til arbejde, fritid/familie og studie på samme tid.

Se også vores tidligere studerendes svar på, hvordan de har fundet plads til både arbejde, fritid/familie, og studiet på samme tid: http://bss.au.dk/efteruddannelser/hd/anbefalinger/

Hvor lang tid kan jeg strække uddannelsen over?

Det anbefalede forløb på HD 1. del strækker sig over fire semestre altså to år. Ligeledes strækker det anbefalede forløb på HD 2. del sig over fire semestre, som også svarer til to år. Det fulde anbefalede forløb for HD 1. del og HD 2. del tager derfor i alt fire år. 

Da der er tale om en fleksibel uddannelse, er det dog muligt at strække uddannelsen udover længere tid, da der ikke er et krav om maksimal studietid. Vi anbefaler dog altid, at man gennemfører henholdsvis HD 1. del inden for 6 år og HD 2. del inden for 6 år, grundet risikoen for ændringer i studieordningen. Det er ligeledes muligt at gennemføre uddannelsen på kortere tid, da man på HD 2. del kan vælge at skrive afhandling (8. semester) samtidig med, at man tager fagene på 7. semester. På den måde tager HD 2. del kun 1,5 år, og man kan derved gennemføre den fulde HD 1. del og HD 2. del på 3,5 år. Man skal dog blot være opmærksom på, at man på denne måde har ét fuldtidssemester med 30 ECTS, hvorved arbejdsbyrden naturligvis også forøges markant.

Kan jeg få merit?

Merit betyder "godskrivning af allerede beståede eksaminer". Du kan få merit for et eller flere fag på HD-uddannelsen, hvis du kan dokumentere, at du har gennemført undervisning og eksamen i de fag, som du søger merit for. Så hvis du på en anden videregående uddannelse har bestået prøver, der i niveau, omfang og fagligt indhold svarer til et eller flere af HD-uddannelsens moduler, skal du ikke gennemføre det igen.

Hvad hvis jeg ikke har en gymnasial uddannelse?

Du kan søge om dispensation, hvis du har en anden uddannelse på samme niveau.

Du kan optages på dispensation, hvis studienævnet for HD efter en konkret vurdering beslutter, at du har de uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med en gymnasial uddannelse. Det betyder konkret:

  • Dansk på A-niveau
  • Samfundsfag på B-niveau
  • Engelsk på B-niveau
  • Matematik på B-niveau

Skal man have erhvervserfaring?

På HD 1. del stilles der ikke krav om erhvervserfaring. Det er dog en del af adgangskravet til HD 2. del, at man skal have minimum to års relevant erhvervserfaring, som er opbygget sideløbende med eller efter endt adgangsgivende eksamen (f.eks. HD 1. del). Som relevant erhvervserfaring regnes først og fremmest arbejde, som giver indblik i en virksomheds økonomiske og organisatoriske funktioner. Hvis man ønsker at gå direkte fra HD 1. del til HD 2. del, er det derfor et krav, at man har haft fuldtidsarbejde ved siden af HD 1. delsstudiet.

Hvor og hvornår ligger undervisningen?

Undervisningen finder sted i Aarhus og Herning.

I Aarhus foregår undervisningen i tidsrummet ca. 18-21, og du kan vælge mellem to hverdagsaftener om ugen eller nogle lørdage. Om lørdagen ligger undervisningen i tidsrummet 9.00-16.30.

I Herning finder undervisningen som udgangspunkt sted to hverdagsaftener om ugen i tidsrummet 17.30-21.00 og/eller lørdag i tidsrummet 8.30-14.00, men det ligger ikke fast og kan variere fra uge til uge og fra semester til semester. Du kan hverken vælge lørdagsundervisning til eller fra i Herning.

NB! Det er ikke alle specialiseringer på HD 2. del, du kan læse både i Aarhus og Herning. Her får du et overblik over, hvilke specialiseringer, du kan læse hvor:

http://bss.au.dk/efteruddannelser/hd/hd-2-del/specialiseringer-hd-2-del/

Hvor meget tid skal jeg bruge på studiet?

Hvert semester består af 15 ECTS-point. ECTS er en betegnelse for, hvor stor arbejdsbelastning, man som studerende kan forvente at skulle lægge i et fag. 1 ECTS-point er for de fleste lig med 28 arbejdstimer.

Du bør være opmærksom på, at forberedelsen tager mindst lige så lang tid som undervisningen. Dermed skal du forvente at afsætte 12-20 timer (inkl. undervisning) til studiet pr. undervisningsuge i de to år, studiet varer, hvis du følger det anbefalede forløb. Timeantallet kan dog svinge, da mange ofte bruger mere tid på studiet lige op til eksamen.

Hvad står ECTS-point for?

ECTS står for European Credit Transfer System. ECTS- point kan meritoverføres både nationalt og internationalt. ECTS-point er en angivelse af den tids- eller arbejdsmæssige belastning i en uddannelse. 60 ECTS-point svarer således til ét års fuldtidsstudium. 1 ECTS point svarer til en arbejdsmæssig belastning på 28 timer. En diplomuddannelse er som oftest på 60 ECTS-point, men læses typisk på deltid over to år. HD-uddannelsen er på 60 ECTS.

Hvad dækker deltagergebyret?

Deltagergebyret dækker et semesters undervisning og tre eksamensforsøg.

Se også svaret på spørgsmålet: Hvad skal jeg regne med af ekstraudgifter?

Hvad skal jeg regne med af ekstraudgifter?

Udover deltagergebyr skal du påregne udgifter til litteratur på omtrent 2.000 kr. pr. semester.

Derudover er der ved lørdagsundervisning et obligatorisk forplejningsgebyr på 350 kr. pr. 5 ECTS. Dette gælder dog ikke i Herning, hvor der hverken er forplejning eller mulighed for at købe mad på campus.

Kan jeg betale i flere rater?

Deltagerbetalingen opkræves semestervis, og der er desværre ikke mulighed for at dele betalingen op i mindre rater.

Kan jeg få rabat?

Der er desværre ikke mulighed for at give rabat eller anden reduktion af deltagerbetalingen.

Kan jeg få SU?

Det er ikke muligt at få SU til efteruddannelser, da det er forbeholdt dagstudierne. SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte) kan være en mulighed i visse tilfælde, men reglerne for at få SVU er ret detaljerede, så du bør undersøge dine muligheder på www.svu.dk.