Projekt- og specialesamarbejde

Projektsamarbejde kan være MBA-projekter, specialer eller bachelor-projekter og er et samarbejde mellem en eller flere studerende og din virksomhed. Sammen finder i en problemformulering, som jeres virksomhed ønsker belyst, og hvor den studerende har viden og værktøjer. Der er altså tale om brugbar viden – direkte til din virksomhed.

Samarbejdets omfang kan variere fra enkelte interviews til forskellige former for fællesaktiviteter og afrapporteringsformer. Et projektsamarbejdes varighed kan være alt fra en enkelt dag til et specialeforløb over seks måneder. Rapportens omfang vil være fra 25 sider (bachelor) til 150 sider (speciale/afhandling.

Har du brug for rådgivning i forhold til samarbejdet med studerende, så kontakt Aarhus BSS Career & Alumni. Vi vil altid gerne tale med dig om dine behov.

Du kan søge efter studerende til en konkret problemstilling på vores jobbank.

Specialesamarbejde

Alle kandidater fra Aarhus BSS skal skrive en afhandling. Når studerende skriver deres kandidatafhandling i samarbejde med en virksomhed, kan det være en fordel for begge parter.

Fordelen for virksomheden er, at der er mulighed for fordybelse i et større projekt, hvor jeres virksomhed får nogle konkrete svar på en problemstilling. Omvendt får den studerende mulighed for at koble teori og praksis.

Samarbejdet kan bestå af indsamling af informationer, hvor de studerende f. eks. foretager interviews, som de efterfølgende bearbejder og bruger i forhold til specialet.

Har du brug for at tale med en konsulent vedr. projektsamarbejde, så er du meget velkommen til at kontakte Aarhus BSS Career & Alumni.

Fortrolighedsaftale

Studerende fra Aarhus BSS samarbejder ofte med private virksomheder og organisationer i forbindelse med afhandlinger og projekter. I mange tilfælde ønsker de eksterne samarbejdspartnere at indgå skriftlige aftaler, der sikrer dem mod, at oplysninger om interne virksomhedsforhold kommer ud til uvedkommende.

Aarhus BSS tilbyder i den forbindelse at skrive under på en fortrolighedserklæring, hvori Aarhus BSS som institution påtager sig tavshedspligt og samtidig forpligter sig til at følge bestemte fortrolighedsprocedurer. Denne erklæring er en ensidig forpligtelse fra institutionens side over for virksomheden eller organisationen. Se nærmere i næste afsnit om Aarhus BSS' procedurer og forpligtelser.

Desuden er der behov for en indbyrdes aftale om fortrolighed direkte mellem virksomheden/organisationen og den studerende. Her er der ofte forskellige ønsker til udformningen af en sådan aftale, og det er op til de to parter selv at udforme aftalen. Som en hjælp har Aarhus BSS dog udarbejdet et forslag til en aftaletekst, som den studerende og virksomheden er velkommen til at benytte. Se nærmere i sidste afsnit om den studerendes forpligtelser.

Aarhus BSS' procedurer og forpligtelser 
Hvis en virksomhed eller en organisation i forbindelse med et samarbejde med en studerende omkring en afhandling eller en projektrapport ønsker fortrolighed omkring de oplysninger, som den studerende og Aarhus BSS opnår kendskab til, forpligter Aarhus BSS sig til at følge de regler, der er angivet nedenfor under "Aarhus BSS' regler for fortrolige afhandlinger/projektrapporter". 

Det er vigtigt at bemærke, at en væsentlig del af disse regler kun træder i kraft, hvis afhandlingen eller rapporten mærkes "Fortrolig".

Aarhus BSS' regler for fortrolige afhandlinger/projektrapporter 
Version 1.0 


Når en studerende meddeler vejlederen, at der i forbindelse med den studerendes arbejde med en afhandling/projektrapport er indgået aftale med en virksomhed/organisation om fortrolighed, gælder følgende: 

1. Vejlederen har tavshedspligt mht. den viden om virksomheden/organisationen, som vedkommende erhverver sig i kraft af vejledningsprocessen. 

Hvis afhandlingen/projektrapporten i kraft af aftalen mellem virksomheden/organisationen og den studerende mærkes "Fortrolig", gælder desuden følgende: 

2. De afleverede eksemplarer af afhandlingen/projektrapporten vil kun være tilgængelige for vejleder/eksaminator, censor og det nødvendige administrative personale. Der vil ikke blive distribueret eksemplarer til andre. 

3. Vejleder/eksaminator og censor har tavshedspligt mht. den viden om virksomheden/organisationen, som vedkommende erhverver sig i kraft af afhandlingens/projektrapportens indhold og den evt. tilhørende mundtlige eksamination. 

4. Aarhus BSS' administrative personale har tavshedspligt mht. den viden om virksomheden/organisationen, som måtte blive erhvervet i kraft af afhandlingens/projektrapportens indhold. 

5. Vejleder/eksaminator sikrer, at den evt. tilhørende mundtlige eksamination er lukket for tilhørere. 

6. I det omfang, Aarhus BSS' bibliotek modtager kopi af afhandlingen/projektrapporten, vil denne ikke være tilgængelig for gennemlæsning og/eller udlån. 

7. I en evt. ankesag i forbindelse med eksamensklage vil afhandlingen/projektrapporten være tilgængelig for samtlige medlemmer af ankenævnet, og disse vil alle være omfattet af tavshedspligten nævnt under punkt 3.Hvis virksomheden/organisationen ønsker en skriftlig erklæring om overholdelse af disse regler, udfylder den Aarhus BSS' fortrolighedserklæring, hvis indhold er identisk med ovenstående tekst, med oplysninger om virksomhed/organisation, den studerende og afhandlingen/projektet og sender erklæringen til underskrift hos vejlederen.