Praktikant

Styrk relationen til fremtidens talenter – allerede inden de er færdige med studiet. Et praktikforløb er en oplagt mulighed for jer, hvis I ønsker at opbygge stærke relationer til de studerende på Aarhus BSS.

Med en praktikant fra Aarhus BSS får I den nyeste teoretiske viden inden for økonomi, business, analyse, erhvervskommunikation, markedsføring, jura, statskundskab, psykologi, logistik, finansiering, strategi, ledelse mm.

Læs om de forskellige kandidatstuderende på Aarhus BSS, og hvad de kan tilbyde som praktikanter.

Kort om praktik

 • Omfang: 3-5 dage om ugen, I aftaler det præcise omfang individuelt.
 • Periode: 2-6 måneder, primært i efterårssemestret, I aftaler den specifikke periode individuelt.
 • Praktikforløb som en del af uddannelsen er ulønnet.
 • Den studerende skal have praktikforløbet godkendt af en praktikvejleder fra Aarhus BSS.
 • Praktik er ofte en god vej til at rekruttere studerende til specialesamarbejde, studiejob eller et eventuelt fast job hos jer efter endt uddannelse. Der er dog rent kontraktmæssigt ikke noget forhold mellem den studerende og jer efter endt praktik. Det er op til jer, om samarbejdet skal fortsætte. 
 • Brobygning mellem virksomhed og universitet. 

Kontakt studievejledningen på Aarhus BSS for mere specifik info om praktik

Hvad skal I gøre?

 • Den studerende involveres i studierelevante opgaver/projekter – dvs. de studerende forventer, at I tilbyder opgaver svarende til et højt fagligt niveau, som svarer til, hvad man kan forvente af en endnu ikke fuldt færdiguddannet kandidat.
 • I stiller en kontaktperson til rådighed, som den studerende sparrer med gennem forløbet.
 • I udarbejder sammen med den studerende en praktikkontrakt, som godkendes af praktikantens interne faglige praktikvejleder fra Aarhus BSS. Dette sikrer, at praktikforløbet er uddannelsesmæssigt relevant og foregår på baggrund af en klar forventningsafstemning imellem jer.
 • I involverer den studerende, ved for eksempel deltagelse i møder/arrangementer, der ikke nødvendigvis har forbindelse til den studerendes arbejde. Det giver den studerende et indblik i dagligdagen på arbejdspladsen og et overblik over, hvad der arbejdes med i virksomheden.
 • I løbet af eller efter endt praktikperiode skal den studerende udarbejde en praktikopgave, som skal knyttes til praktikvirksomheden. I kan byde ind med idéer/ forslag til denne opgave. 

Praktikkontrakt

På de fleste uddannelsesretninger udformes der en praktikkontrakt, dvs. en standardformular, som I udfylder i samarbejde med den studerende. Den studerende rekvirerer selv praktikkontrakten, og I udfylder den derefter i fællesskab og bliver enige om arbejdsopgaver og omfang af praktikforløbet.

Kontrakten forhåndsgodkendes af den studerendes interne vejleder fra Aarhus BSS.

Praktikkontrakten skal indeholde:

 • Virksomhedens navn og kontaktoplysninger.
 • Oplysninger på kontaktperson i virksomheden.
 • Omfanget af praktikopholdet skal fremgå: Periode og timer pr. uge.
 • Beskrivelse af arbejdsopgaver, den studerende skal udføre under praktikopholdet. Arbejdsopgaverne skal have relevans for den studerendes uddannelsesretning for at kunne indgå som en del af studiet.

Kontakt Studievejledningen på Aarhus BSS for at få mere at vide om krav til praktikkontrakt på de specifikke uddannelser 

Fortrolighedsaftale

Den studerende kan uden problemer underskrive en fortrolighedsaftale med jeres virksomhed, hvis dette er en forudsætning for at kunne give en dybdegående indsigt i virksomheden som arbejdsplads.

 

Få mere at vide om fortrolighedsaftaler hos Studievejledningen på Aarhus BSS

Erkendtlighed

Virksomheder, der har studerende tilknyttet i et projektorienteret forløb (praktik), kan fremover vælge at give den studerende en erkendtlighed som påskønnelse for opholdet i virksomheden.
Du må som studerende modtage en erkendtlighed på op til maksimalt 3000 kroner om måneden ved siden af din SU i forbindelse med et projektorienteret forløb.

Et projektorienteret forløb indgår i uddannelsen, som en integreret del af uddannelsens fag, hvorfor det er muligt at få SU i forbindelse med et projektorienteret forløb.
Du må som studerende således ikke få løn - heller ikke selvom du frasiger dig din SU i praktikperioden.
Studerende kan ikke forvente en månedlig betaling fra virksomheden, ligesom det ikke kan aftales på forhånd i praktikkontrakten, at den studerende skal modtage fast månedlig betaling.

Studerende og virksomheder må dog godt indgå en kontrakt, hvori det fremgår at den studerende kan modtage en erkendtlighed for sin indsats.

Lovkrav om udbetaling af løn
I en række lande (f.eks. Frankrig og Tyskland) er der lovkrav om, at studerende skal modtage løn i forbindelse med deres projektorienterede forløb. 

Skal man som studerende i praktik i et af disse lande, er det muligt at modtage den løn, som er fastsat ved lov.
Det er dog vigtigt at understrege, at den studerende ikke må modtage SU, samtidig med at der modtages løn fra praktikstedet.

Studerende skal til en hver tid kunne fremvise dokumentation for, at det er et lovkrav, før de må modtage løn i et projektorienteret forløb.