Ekspertliste - dansk politik

Ekspertliste - dansk politik

Rune Stubager

Professor i statskundskab,
Aarhus BSS


Mobil: 2869 3532
Fastnet: 8716 5694
E-mail: stubager@ps.au.dk 

Valg, vælgeradfærd, dansk politik

- Aktuel forskning: Det Danske Valgprojekt; repræsentative vælgerundersøgelser siden valget i 1971 (de enkelte partiers vælgere, vælgervandringer, nye sociale skillelinjer, uddannelsesgrupper, vælgernes klassebevidsthed og forhold til værdipolitik vs. økonomisk politik, løbende opdaterede data på vælgerne)

- Forfatter til "Oprør fra Udkanten - Folketingsvalget 2015

- Generel viden om dansk politik og de enkelte partier

- Nyheder om Rune Stubagers valgforskning:

- Se Rune Stubagers publikationsliste


Michael Bang Petersen

Professor i statskundskab,
Aarhus BSS


Mobil: 2077 5944
Fastnet: 8715 3682
E-mail: michael@ps.au.dk
Twitter: @M_B_Petersen

Politisk SoMe-debat, polarisering og fake news

- Leder af forskningsprojektet ROPH - Research on Online Political Hostility.

- Forsker i fake news, politisk had på sociale medier og de psykologiske processer, der ligger bag: Hvem spreder had, hvorfor, og hvordan kan vi stoppe det?

- Har vist, at falske nyheder spredes bevidst af politiske ekstremister med henblik på at nedbryde det etablerede politiske system.  

- Forsker også mere generelt i politisk adfærd med afsæt i menneskets evolutionshistorie. 

- Nyheder om Michael Bang Petersens forskning:

- Se Michael Bang Petersens publikationsliste


Helene Helboe Pedersen

Professor i statskundskab,
Aarhus BSS


Mobil: 5129 6674     
Fastnet: 8716 5606
E-mail: helene@ps.au.dk

Politikere og partier

- Forsker i politikeres adfærd og partiernes betydning herfor. Har undersøgt politikeres vej ind i politik, deres eventuelle partiskift, deres adfærd på facebook, og deres holdninger til at repræsentere deres vælgere og deres parti.

- Aktuelt forskningsprojekt RepStyle handler om, hvorvidt repræsentationen har ændret sig henimod at være forankret i personligheder frem for politiske grupper: Blandt politikere daler personaliseringen, mens partidisciplinen øges. Men vælgerne har mest tillid til politikere, der følger deres personlige overbevisning.

- Andre forskningsområder indbefatter politiske partiers organisering, interesseorganisationernes indflydelse og parlamentariske institutioner.

Se Helene Helboe Pedersens publikationsliste


Rune Slothuus

Professor i statskundskab,
Aarhus BSS


Mobil: 31101097    
E-mail: slothuus@ps.au.dk

Politisk holdningsdannelse

- Forsker i vælgernes politiske holdningsdannelse, herunder hvad partiernes budskaber og mediernes historier betyder for vælgernes holdninger.

- Har blandt andet vist, at partiernes standpunkter påvirker borgernes holdninger til velfærd, EU og den økonomiske udvikling.

- Har også vist, at skærpet konflikt mellem partierne får vælgerne til at lytte mindre efter argumenter. Læs nyhed om studiet her.

- Viste med et eksperiment ved folketingsvalget i 2015, at vælgernes vurdering af arbejdsløsheden afhang af, om ændringer i antallet af arbejdsløse blev kædet sammen med Helle Thorning-Schmidt eller Lars Løkke Rasmussen.

- Har bidraget til bøger om vælgeradfærd ved folketingsvalg.

- Se Rune Slothuus' publikationsliste


Henrik Bech Seeberg

Professor i statskundskab,
Aarhus BSS


Mobil: 2811 2622
Fastnet: 8716 5243
E-mail: h.seeberg@ps.au.dk
Twitter: @henrikseeberg

Partikonkurrence og politisk dagsorden

- Forsker i hvordan partier i regering og opposition kan påvirke egne og hinandens emneejerskab; hvordan de får sig selv til at fremstå som kompetente og de andre inkompetente på eksempelvis landbrugspolitik. Har vist hvordan "Mudderkastning betaler sig i dansk politik". 

- Forsker i hvilke emner, der optager de enkelte partier henholdsvis under og uden for valgkamp. (Har indsamlet alle partiers pressemeddelelser 2004-2017.)  

- Forsker i hvilke partier/faktorer, der påvirker indholdet af den politiske dagsorden.

- Forsker i, hvordan oppositionen kan presse regeringen til at lovgive, bl.a. inden for miljø og kriminalitet.

- Se Henrik Bech Seebergs publikationsliste.


Lasse Laustsen

Lektor i statskundskab,
Aarhus BSS


Mobil: 2192 6628
Fastnet: 8716 5587
E-mail: ll@ps.au.dk
Twitter: @LasseLaustsen

Politisk adfærd og politisk psykologi

- Forsker i politisk adfærd med afsæt i menneskets evolutionshistorie. Hans forskning viser, hvordan fysik og stenalderhjerne påvirker politiske holdninger. Har bl.a. vist sammenhæng mellem mænds muskelmasse og politiske holdninger.

- Forsker i hvilke personlighedstyper blandt politiske kandidater, som borgerne ønsker at stemme på afhængigt af deres ideologiske ståsted, og hvordan de opfatter verden omkring sig (f.eks. som konfliktfyldt eller fredelig).

- Har desuden forsket i hvordan førstehåndsindtryk af kandidater fra f.eks. billeder på valgplakater samt stemmelejer kan påvirke vælgerne.

- Nyheder om Lasse Laustsens forskning:

 - Se Lasse Laustsens publikationsliste


Jørgen Elklit

Professor i statskundskab,
Aarhus BSS


Tlf.: +46 7307 1196
E-mail: elklit@ps.au.dk

(Bor i Sverige)

Valgsystemer og valgadministration

- Har beskæftiget sig massivt med valg og deres afvikling. Centrale forskningsområder er valglovens udvikling, partisystemer, demokratimåling og kvalitetsvurdering af valgadministration.

- Har rådgivet og udviklet valgsystemer i en lang række lande, bl.a. Afghanistan, Bosnien-Hercegovina og en række afrikanske lande.  

- Rådgiver Indenrigsministeriet og Folketinget om valgspørgsmål.

- Forfatter til bogen ”Valg” i serien ”Tænkeauser”. 

- Se Jørgen Elklits publikationsliste


Jørgen Albæk Jensen

Professor i offentlig ret,
Aarhus BSS


Mobil: 6118 9920
Fastnet: 87165716
E-mail: jaj@law.au.dk

Jura

- Politiske partiers stilling i forfatningsretlig sammenhæng

- Det danske valgsystem

- Økonomisk støtte til politiske partier og valgkampe

- Se Jørgen Albæk Jensens publikationsliste

 


EKSPERTER PÅ POLITISKE FAGOMRÅDER


Torben M. Andersen

Professor i økonomi,
Aarhus BSS


Mobil: 5194 0956
Fastnet: 87165557
E-mail: tandersen@econ.au.dk

 

Velfærd og offentlige finanser

- Forsker primært i den nordiske velfærdsmodel, offentlig økonomi, arbejdsmarkedsøkonomi, samfundsøkonomiske effekter af uddannelse og pensioner.

- Har forsket i effekter af arbejdsmarkedspolitik, pensions/tilbagetrækningsreform samt økonomiske aspekter af velfærdssamfundets indretning.

- Er medlem af Det Økonomiske Råd som særligt sagkyndig og har tidligere været overvismand. Har desuden været medlem af en række politisk nedsatte udvalg og kommissioner; herunder formand for Velfærdskommissionen og Pensionskommissionen. Har været rådgiver i bl.a. Norge, Sverige og Finland samt EU og OECD. Er formand for Grønlands Økonomiske Råd.


Bo Sandemann Rasmussen

Professor i økonomi,
Aarhus BSS


Mobil: 5188 7791
E-mail: brasmussen@econ.au.dk

 

Skat, offentlige finanser og ulighed

- Forsker i skatters adfærdsmæssige konsekvenser for arbejdsudbud, uddannelse mv. og betydning for de offentlige finanser og ulighed.

- Har forsket i betydningen af skatter i en global verden med høj mobilitet af kapital og virksomheder og konsekvenserne af samarbejde mellem forskellige landes skattemyndigheder.

- Har forsket i betydningen af valutaregimer for den makroøkonomiske stabilitet og for samspillet mellem arbejdsmarkedet og valg af valutakursregime.

- Er medlem af Skattelovrådet og har tidligere været medlem af Skattekommissionen 2008-2009. Har været medlem af Konkurrencerådet fra 2005-2015 og medlem af bestyrelsen for SFI fra 2013-2017. Har siden 2015 siddet i bestyrelsen for Jyske Invest og udtaler sig af den grund ikke om forhold på de finansielle markeder.


Philipp Schröder

Professor i økonomi,
Aarhus BSS


Mobil: 3022 9123
Fastnet: 8716 4971
E-mail: psc@econ.au.dk

 

Globalisering og erhvervspolitik

- Forsker i globalisering, EU, økonomisk vækst, digitalisering, produktivitet, virksomheders vilkår og beskatning.

- Har med sin forskning bl.a. vist, at fire ud af 10 arbejdstimer i Danmark kan automatiseres med den teknik, der er til rådighed i dag.

- Medlem af forskellige regeringsnedsatte udvalg: Disruptionrådet, Konkurrencerådet og tidligere medlem af Produktivitetskommissionen.

- Podcasts med Philipp Scröder: ”Robotterne kommer” og ”Robotterne kommer 2 – en fremtid med automatisering

- Se Philipp Schröders publikationsliste


Anna Piil Damm

Professor i økonomi,
Aarhus BSS


Mobil: 2964 9720
Fastnet: 8716 3109
E-mail: apd@econ.au.dk 

Indvandrere og integration

- Forsker i integration og beskæftigelse af indvandrere, udsatte boligområder og kriminalitet

Forskningsresultater:

- Flygtninge påvirker valgresultater. I provinsen fører flygtningebosætning til politisk højredrejning. Koncentration af flygtninge i storbyer vil medføre mindsket indvandrerskepsis.

- Indvandrermænd finder de første år job gennem landsmænd. Således kan det være en fordel at bo i en ghetto.

- Kriminalitet smitter i boligområder. Indvandrerdrenge bliver mere kriminelle af at vokse op i områder med høj ungdomskriminalitet.

Nyheder om Anna Piil Damms forskning:

- Se Anna Piil Damms publikationsliste


Jens Peter Frølund Thomsen

Lektor i statskundskab,
Aarhus BSS


Mobil: 3022 2479
Fastnet: 8716 5889
E-mail: froelund@ps.au.dk

Holdninger til indvandring

- Har forsket i danskernes holdninger til indvandring i snart 20 år, herunder betydning for valg af politisk parti.

- Har stor erfaring med udenlandske data på samme område. 

 - Arbejder med, hvordan holdninger til indvandring påvirker holdninger til velfærdsydelser.

- Se Jens Peter Frølund Thomsens publikationsliste


Simon Calmar Andersen

Professor i statskundskab,
Aarhus BSS

Leder af TrygFondens Børneforskningscenter


Mobil: 6166 6501
E-mail: simon@ps.au.dk

Skole- og uddannelsespolitik

- Forsker i ledelse, læring og trivsel i folkeskolen

- Har med sin forskning blandt andet vist, at tolærerordninger styrker elevers læring, men ekstra undervisningstid er mere effektivt.

- Er formand for regeringens kommission, der skal se på en ny læreruddannelse og medlem af Undervisningsministeriets rådgivningsgruppe for evaluering af nationale tests. Var i 2009-13 medlem af formandsskabet for Rådet for evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen.

- Nyheder om Simon Calmar Andersens forskning:
Pressede lærere vælger Anders frem for Ahmed

- Se Simon Calmar Andersens publikationsliste


Lotte Bøgh Andersen

Professor i offentlig ledelse,
Aarhus BSS

Leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse


Mobil: 3158 7780
E-mail: lotte@ps.au.dk
Twitter: @LBoghAndersen

Offentlig ledelse

- Forsker i offentlig styring og ledelse. 

- Har rådgivet regeringen vedrørende ledelses- og kompetencereformen.

- Var medlem af Ledelseskommissionen 2017-2018.

- Har lavet mange undersøgelser af, hvordan ledelse påvirker motivation og målopfyldelse i private og offentlige organisationer.

- Forsker også i styring og styringsparadigmer samt politisk ledelse.

- Se Lotte Bøgh Andersens publikationsliste


Rasmus Brun Pedersen

Lektor i international politik,
Aarhus BSS    


Mobil: 2085 6551
Fastnet: 8716 5613
E-mail: brun@ps.au.dk

Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik

- Forsker i:

  • Dansk europapolitik, danske EU-forbehold og europæisk integration
  • Danmarks ageren i bl.a. EU, NATO og FN
  • Danmarks aktivistiske udenrigspolitik: militære interventioner

- Medlem af Dansk Institut for Internationale Studiers udredningsarbejde om udviklingen af EU’s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og dets betydning for det danske forsvarsforbehold

- Se Rasmus Brun Pedersens publikationsliste


PRESSEKONTAKT


Leder du efter en ekspert til din historie, eller søger du information om nyheder. Så kontakt vores pressekonsulenter for hjælp.


Pressetelefon: 93 52 24 44
E-mail: presse.bss@au.dk