Master i offentlig ledelse

STADIG LEDIGE PLADSER

Masteruddannelsen sætter fokus på de særlige spilleregler og forventninger, der stilles til offentlige ledere i dag. Du møder den bedst tilgængelige forskning og aktuelle udviklingstendenser inden for offentlig organisation, styring og ledelse, og du lærer at bringe det i spil i egen ledelsespraksis. Med uddannelsen får du mulighed for at skærpe din ledelsesfaglige profil og dit personlige lederskab, og du lærer at reflektere over din organisation, din karriere og din egen ledelsespraksis.

Udbytte

Master i offentlig ledelse giver dig et vidensbaseret fundament for at lede i din organisation. Du lærer bl.a. at analysere de omgivelser, du er leder i, du bliver klogere på dine personlige styrker og svagheder som leder, og på hvordan du kan gøre en forskel som leder.

Kort sagt giver uddannelsen dig redskaber til at analysere de ledelsesmæssige udfordringer, du står overfor, og ledelsesværktøjer til at løse dem. Desuden får du et professionelt netværk med andre offentlige ledere på tværs af sektorer.

Fleksibilitet

Masteruddannelsen er fleksibel både i indhold og tempo. Det betyder, at du selv sammensætter indholdet af din uddannelse ud fra de fag, der matcher netop dine og din organisations behov. Desuden kan du selv skrue op og ned for tempoet i uddannelsen afhængigt af, hvad der passer til dit arbejdsliv og dit privatliv.

Stærke miljøer

Master i offentlig ledelse udbydes i et samarbejde mellem Aarhus BSS og Syddansk Universitet. Syddansk Universitet varetager ledelse og administration, og de to universiteter koordinerer uddannelsen sammen.

Masteruddannelsen har desuden et tæt samarbejde med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus BSS. Det sikres herved, at uddannelsen er solidt forankret i den bedste nationale og internationale ledelsesforskning. 

Uddannelsens samlede pris er 180.000 kr.

Den samlede pris gælder, hvis modulerne tages på master i offentlig ledelse. Vælger man f.eks. valgfrie moduler fra andre masteruddannelser, betales den aktuelle pris for faget. Prisen varierer mellem kr. 15.000 - kr. 30.000 afhængig af antallet af ECTS-point.

Deltagerbetalingen pålægges ikke moms

Prisen pr. fag: 3.000 kr. pr. ECTS-point

Tid og sted

Du kan tage fag på Master i offentlig ledelse i både Aarhus og i Odense.

Du kan søge om optagelse på Master i offentlig ledelse to gange om året. Der er ansøgningsfrist:
1. maj og 1. november med studiestart i september og februar.

 

Læs mere om Master i offentlig ledelse på SDUs hjemmeside

Udtalelse

Allan Friis Clausen, rektor på gymnasium

Der var flere grunde til, at jeg valgte at læse Master i offentlig ledelse. Jeg hørte om masteren fra en lederkollega, som jeg delte kontor med i mit forrige job. Han fortalte om uddannelsen, og jeg syntes, det var inspirerende. Desuden var jeg nysgerrig på udviklingen af den sektor, jeg arbejder i. Gymnasieskolen har på relativt kort tid gennemgået flere store reformer, hvilket har medført mange forandringer i sektoren. Jeg ønskede også at blive klogere på, hvad det er, der sker i den offentlige sektor generelt, så jeg kunne få et bredere blik på gymnasieskolen som en del af den parlamentariske styringskæde. Jeg tænkte, at det kunne Master i offentlig ledelse give nogle svar på, og uddannelsen har levet op til mine forventninger.

Jeg valgte dels nogle fag, der relativt nemt kunne knyttes an til arbejdet i gymnasieskolen, fx institutionsledelse. Dels valgte jeg fag, som kunne udfordre min humanistiske uddannelsesbaggrund, fx organisations- og ledelsespsykologi samt organisationsteori. Det har helt klart udfordret min måde at tænke på og givet mig et veludviklet samfundsvidenskabeligt analyseapparat. Som rektor i en selvejende institution er der en hel del bestyrelsesbetjening. Her har det bestemt været et aktiv at kunne lave en samfundsvidenskabelig analyse af den uddannelsespolitiske debat og debattens konsekvenser i form af diverse politiske tiltag og reformer af økonomisk art.

Jeg har anvendt teori om blandt andet transformationsledelse i mit arbejde med at formulere og implementere en vision for vores gymnasium. For at understøtte denne implementering har jeg tillige arbejdet med visse former for transaktionsledelse, fx i forhold til motivation af medarbejdere og udvikling af lokalløn på min arbejdsplads.

Efter at have taget uddannelsen er min måde at udøve ledelse på blevet mere vidensinformeret, og jeg kan bedre end tidligere træde et skridt tilbage og kigge på min egen ledelsespraksis. Det har også kvalificeret den måde, jeg tænker strategi på, når vi arbejder med konkrete handleplaner. Her har jeg opnået en større forståelse af organisatorisk kapacitet, målsætning og målopfyldelse, hvilket er særdeles vigtigt i den reformtid, vi lever i. I det hele taget har masteruddannelsen gjort mig bedre til at formulere målsætninger og undersøge, om vi når de mål, vi sætter os.

Uddannelsen skal afsluttes inden for maksimalt 6 år, og jeg valgte at bruge fleksibiliteten fuldt ud. Egentlig havde jeg planlagt at tage den på 3-4 år, men halvandet år inde i uddannelsen fik jeg mit nuværende job som rektor, og min kalender så derefter meget anderledes ud. Læringskurven har inden for mange fag været ganske stejl for mig, og jeg har lagt mange timer i arbejdet, men udbyttet står bestemt mål med indsatsen. Så min anbefaling er at klø på.

Allan Friis Clausen fortæller om uddannelsen, mens han smiler til kameraet.

    Masteruddannelse

    Senest sete

    Favoritter