Master i offentlig ledelse

Kravene til lederne i den offentlige sektor er større end nogensinde. Det er reformernes tid og i alle dele af den offentlige sektor er der et øget forventningspres fra brugere, borgere, medarbejdere, politikere og samfundet generelt. Forventninger om professionel ledelse, effektiv kommunikation, medarbejderudvikling, smidige organisationer og strategisk tænkning. Master i offentlig ledelse hjælper dig til at opfylde forventningerne!

Fleksibel

Vi har tilrettelagt uddannelsen på en måde, så du som offentlig leder kan få den fornødne tid til at gennemføre uddannelsen. Dermed kan du skabe dig et frirum, hvor du ved at lære nyt om ledelse, strategi og din egen personlige lederstil kan reflektere over din organisation, din karriere og egen ledelsespraksis.

Stærke miljøer

Master i offentlig ledelse udbydes af et konsortium bestående af Syddansk Universitet (SDU) og Aarhus BSS. SDU varetager ledelse og administration af uddannelsen, og vi koordinerer uddannelsen sammen. 

Masteruddannelsen i offentlig ledelse har desuden et tæt samarbejde med det nyoprettede Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus BSS. Herved sikrer vi, at uddannelsen er solidt forankret i den bedste nationale og internationale ledelsesforskning. Samtidig danner centeret ramme om ledelsesnetværk, der understøtter, at forskning og praktisk ledelse mødes og gør hinanden bedre.

Vi udbyder moduler fra Master i offentlig ledelse i to byer, Odense og Aarhus. Du kan søge om optagelse på Master i offentlig ledelse to gange om året: 
1. maj og 1. november med studiestart i september og februar. 

Læs mere om Master i offentlig ledelse på SDUs hjemmeside

Udtalelse

Allan Friis Clausen, rektor på gymnasium

Der var flere grunde til, at jeg valgte at læse Master i offentlig ledelse. Jeg hørte om masteren fra en lederkollega, som jeg delte kontor med i mit forrige job. Han fortalte om uddannelsen, og jeg syntes, det var inspirerende. Desuden var jeg nysgerrig på udviklingen af den sektor, jeg arbejder i. Gymnasieskolen har på relativt kort tid gennemgået flere store reformer, hvilket har medført mange forandringer i sektoren. Jeg ønskede også at blive klogere på, hvad det er, der sker i den offentlige sektor generelt, så jeg kunne få et bredere blik på gymnasieskolen som en del af den parlamentariske styringskæde. Jeg tænkte, at det kunne Master i offentlig ledelse give nogle svar på, og uddannelsen har levet op til mine forventninger.

Jeg valgte dels nogle fag, der relativt nemt kunne knyttes an til arbejdet i gymnasieskolen, fx institutionsledelse. Dels valgte jeg fag, som kunne udfordre min humanistiske uddannelsesbaggrund, fx organisations- og ledelsespsykologi samt organisationsteori. Det har helt klart udfordret min måde at tænke på og givet mig et veludviklet samfundsvidenskabeligt analyseapparat. Som rektor i en selvejende institution er der en hel del bestyrelsesbetjening. Her har det bestemt været et aktiv at kunne lave en samfundsvidenskabelig analyse af den uddannelsespolitiske debat og debattens konsekvenser i form af diverse politiske tiltag og reformer af økonomisk art.

Jeg har anvendt teori om blandt andet transformationsledelse i mit arbejde med at formulere og implementere en vision for vores gymnasium. For at understøtte denne implementering har jeg tillige arbejdet med visse former for transaktionsledelse, fx i forhold til motivation af medarbejdere og udvikling af lokalløn på min arbejdsplads.

Efter at have taget uddannelsen er min måde at udøve ledelse på blevet mere vidensinformeret, og jeg kan bedre end tidligere træde et skridt tilbage og kigge på min egen ledelsespraksis. Det har også kvalificeret den måde, jeg tænker strategi på, når vi arbejder med konkrete handleplaner. Her har jeg opnået en større forståelse af organisatorisk kapacitet, målsætning og målopfyldelse, hvilket er særdeles vigtigt i den reformtid, vi lever i. I det hele taget har masteruddannelsen gjort mig bedre til at formulere målsætninger og undersøge, om vi når de mål, vi sætter os.

Uddannelsen skal afsluttes inden for maksimalt 6 år, og jeg valgte at bruge fleksibiliteten fuldt ud. Egentlig havde jeg planlagt at tage den på 3-4 år, men halvandet år inde i uddannelsen fik jeg mit nuværende job som rektor, og min kalender så derefter meget anderledes ud. Læringskurven har inden for mange fag været ganske stejl for mig, og jeg har lagt mange timer i arbejdet, men udbyttet står bestemt mål med indsatsen. Så min anbefaling er at klø på.

Allan Friis Clausen fortæller om uddannelsen, mens han smiler til kameraet.

Masteruddannelse

Senest sete

Favoritter