Bestyrelsesuddannelse for andelsvirksomheder og øvrige demokratiske virksomheder

Uddannelsen afholdes over 6 dage i form af 3 internater på Comwell Kellers Park i Børkop.

Bestyrelsesuddannelsen er målrettet bestyrelser tilknyttet demokratiske virksomheder - fx inden for landbrug og fødevarer og energi og forsyningssektoren. Uddannelsen er udviklet i samarbejde med Landbrug & Fødevarer.

Hvorfor denne bestyrelsesuddannelse?

Bestyrelsesarbejdet i andelsvirksomheder og andre demokratiske virksomheder ligner på mange måder arbejdet i andre bestyrelser, men der er alligevel væsentlig forskel på at arbejde i bestyrelsen for en traditionel virksomhed og en demokratisk ejet og drevet virksomhed. Fx er der brancher, som reguleres af et stadigt stigende antal særregler, som bestyrelserne også skal forholde sig til. Bestyrelserne befinder sig desuden i et krydspres, hvor de skal varetage ejernes interesser, som kan være højere afregningspriser (landbrugs- og fødevaresektoren) eller lavere priser (fx forsyningsvirksomheder) samtidig med, at virksomheden skal have en konkurrencekraft i markedet. I bestyrelseslokalet er der ofte et særligt behov for at have fokus på emner som fx pligten til at varetage virksomhedens interesser kontra særinteresser, loyalitet, habilitet og tavshedspligt, da medlemmerne ofte indvælges, så de repræsenterer et område eller et segment. Aktivering og involvering af ejerskabet er også nødvendigt for at sikre, at bestyrelsen ved, hvordan andelshavere/medlemmerne ønsker, at virksomheden skal udvikle sig. De demokratisk valgte bestyrelser har derfor en opgave i fht. at udvikle og aktivere andelshaverne/repræsentantskab og gøre det såvel interessant som let at udøve et godt og aktivt ejerskab.

Denne bestyrelsesuddannelse har derfor fokus på, at bestyrelsesmedlemmer i andelsvirksomheder og øvrige demokratiske virksomheder er klædt på i forhold til:

 • De juridiske pligter, rettigheder og ansvar.
 • De særlige problemstillinger omkring habilitet, uafhængighed, loyalitet og tavshedspligt.
 • Bestyrelsens ansvar for økonomien: regnskabet som styringsredskab, budgettering, rapportering og risikostyring.
 • Det effektive bestyrelsesarbejde: forretningsordenen, årshjul, dynamisk dagsorden, mv.
 • Det dynamiske bestyrelsesarbejde: samarbejdet i bestyrelsen og formandens rolle som bestyrelsesleder.
 • Bestyrelsens strategiske arbejde, herunder de særlige strategiske temaer som digitalisering, FNs 17 verdensmål, arbejde med aktuelle strategiske udfordringer og muligheder.
 • Internationale markeder og omverdenforståelse – fx et eventuelt Brexit.
 • Bestyrelsens rolle i krydsfeltet mellem ejere, kunder og myndigheder.
 • Arbejdsdelingen mellem direktion og bestyrelse.
 • Aktivering af ejerskab / repræsentantskab.
 • Kompetenceafklaring og rekruttering.
 • Evaluering af bestyrelsens værdiskabelse.

Se en foreløbig moduloversigt nedenfor.

Teori på praksis / praksis på teori

Uddannelsen kobler forskningsbaseret viden med best practice. Deltagerne får konkrete redskaber til, hvordan den erhvervede viden kan anvendes i praksis i eget bestyrelsesarbejde. Der inddrages løbende virksomhedscases, som alle vil være fra andelsvirksomheder og andre demokratiske virksomheder – også deltagernes egne – således at der sikres et samspil mellem nyeste teori og best practice.

Netværk

Med bestyrelsesuddannelsen får du chancen for mere end blot at opnå større og mere relevant viden om bestyrelsesarbejdet. Uddannelsen giver dig også mulighed for at styrke og udvide dit netværk. Du kan videndele og diskutere problemstillinger, som kan hjælpe dig i forbindelse med dit bestyrelsesarbejde.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Bestyrelsesuddannelsen er målrettet nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer i andelsvirksomheder og øvrige demokratiske virksomheder og repræsentantskaber.

Moduloversigt

Modul 1 og 2 (internat)

1. modul: mandag den 18. januar 2021 kl. 9.30-17.00

 • 9.30-11.00: Velkommen, præsentation af uddannelsen og deltagerne
  • Professor Mette Neville, Aarhus BSS, advokat og adjungeret professor Carsten Fode, Aarhus BSS og koordinator Ella Posselt, Aarhus BSS
 • 11.00-12.00: Demokratisk erhverv v. Mette Neville og Carsten Fode
  • Ejerstruktur
  • Den demokratiske tankegang
  • Beslutningsprocesser
 • 12.00-13.00: Frokost
 • 13.00-14.00: Den demokratisk valgte bestyrelses rolle - paradigmeskiftet v. Mette Neville og Carsten Fode
  • Fra kontrol til strategisk ledelse
  • Hvad kræver det af bestyrelsen?
 • 14.00-15.00: De retlige rammer for bestyrelsens arbejde (pligter, rettigheder og ansvar) v. Carsten Fode
  • Den overordnede strategiske ledelse
  • Forsvarlig organisation
  • Økonomi og risikostyring
  • Pligter i forhold til de demokratiske rammer
 • 15.00-15.30: Kaffe
 • 15.30-17.00: Bestyrelsesansvaret v. Carsten Fode
  • Hvornår løber du en risiko for ansvar?
  • Bestyrelsesforsikring
 • 19.00: Middag og netværk

2. modul: tirsdag den 19. januar 2021 kl. 8.30-16.00

 • 8.30-10.30: Anbefalinger for god selskabsledelse v. professor Hanne Birkmose, Aarhus BSS og bestyrelsesformand Eva Ryberg, NRGI amba
  • Indhold og betydning
  • Hvordan arbejder man med dem?
 • 10.30-12.00: Bestyrelsen i et krydsfelt v. Carsten Fode og Mette Neville
  • Rollen som politisk eller demokratisk valgt medlem og potentielle faldgruber
  • Habilitet, loyalitet, uafhængighed og tavshedspligt
 • 12.00-12.45: Frokost
 • 12.45-14.30: Samspillet mellem bestyrelsen og ejere, repræsentantskab og politisk bagland v. Carsten Fode og bestyrelsesformand Eva Ryberg, NRGI amba
  • Ejerdialogen
  • Aktivering af repræsentantskab, herunder kommunikation og dialog
  • Det politiske system
 • 14.45-16.00: Rollefordeling og samarbejde mellem bestyrelse og direktion v. Carsten Fode og ejerleder Louise Helmer, 4yourself

Modul 3 og 4 (internat)

3. modul: torsdag den 11. marts 2021 kl. 9.00-17.00

 • 9.00-12.00: Økonomi - kontrol, kapitalberedskab og risikostyring v. professor Frank Thinggaard, Aarhus BSS og statsaut. revisor Ole Friis
  • Kontrolpligter
  • Regnskabet som styringsredskab - forstå regnskabet
  • Budgettering og rapportering til bestyrelsen
  • Procedurer for risikostyring
 • 12.00-12.45: Frokost
 • 12.45-14.00: Økonomi - kontrol, kapitalberedskab og risikostyring (fortsat)
 • 14.00-15.00: Bestyrelsens strategiske ledelsesopgave v. lektor Henrik B. Sørensen, Aarhus BSS, Mette Neville og Carsten Fode
 • 15.00-15.30: Kaffe
 • 15.30-17.00: Bestyrelsens strategiske ledelsesopgave (fortsat)
 • 19.00: Middag og netværk

4. modul: Fredag den 12. marts 2021 kl. 8.30-16.30

 • 8.30-9.00: Særlige strategiske udfordringer v. Mette Neville
  • Intro til de strategiske udfordringer

Køres som to spor

 • 9.00-12.00: Spor 1 - Landbrug & fødevarer
  • 9.00-10.00 Hvad rammer sektoren - set fra et L&F-perspektiv? v. Landbrug & Fødevarer
  • 10.00-11.30: Forbrugeradfærd v. professor Klaus Grunert, Aarhus BSS
  • 11.30-12.00: Workshop - hvordan arbejder vi med det strategisk? v. Landbrug & Fødevarer og Klaus Grunert
 • 9.00-12.00: Spor 2 - Forsyningssektor
  • 9.00-10.30: Sektorbestemte udfordringer (tilpasses deltagerkredsen) v. partner Per Timmermann, PwC
  • 10.30-11.30: Særlige udfordringer v. professor Birgitte Egelund Olesen, Aarhus BSS
  • 11.30-12.00: Workshop - hvordan arbejder vi med det strategisk? v. Birgitte Egelund Olesen, Per Timmermann og Mette Neville
 • 12.00-13.00: Frokost
 • 13.00-14.45: Digitalisering v. Program Director Sam Kondo Steffensen, DTU Executive og Mette Neville
 • 14.45-15.00: Kaffe
 • 15.00-16.30: Digitalisering (fortsat) 

Modul 5 og 6 (internat)

5. modul: onsdag den 7. april 2021 kl. 9.30-17.00

 • 9.30-11.30: Bæredygtighed, klima og FNs 17 verdensmål v. Founder Thomas Kjærgaard, Blue in Balance
 • 11.30-12.15: Opfølgning på strategien v. lektor Henrik B. Sørensen, Aarhus BSS, Mette Neville og Carsten Fode
 • 12.15-13.00: Frokost
 • 13.00-14.45: Forsvarlig (fremtidig) organisation v. lektor Henrik B. Sørensen, Aarhus BSS og Carsten Fode
  • Den overordnede ledelses- og organisationsstruktur skal understøtte strategien og den strategiske ledelsesopgave
  • Orgnisationskultur
  • Bestyrelsens rolle
  • Arbejdsdeling mellem bestyrelse og direktion
 • 14.45-15.00: Kaffe
 • 15.00-17.00: Det effektive og dynamiske bestyrelsesarbejde v. Mette Neville
  • Årshjul
  • Forretningsordenen som styringsredskab
  • Dynamisk dagsorden
  • Samarbejdet i bestyrelsen
 • 19.00: Middag og netværk

6. modul: torsdag den 8. april 2021 kl. 8.30-16.15

 • 8.30-10.00: Formandens rolle som bestyrelsesleder v. Carsten Fode
  • Juridiske pligter
  • Lederrollen
  • Dialogen med ejere, bagland, interessenter mv.
 • 10.00-10.30: Kaffe
 • 10.30-12.00: Bestyrelsesevaluering v. Mette Neville
  • Emnerne
  • Proces og redskaber
  • Opfølgning
 • 12.00-13.00: Frokost
 • 13.00-14.30: Kompetenceafklaring og rekruttering v. Mette Neville og Carsten Fode
  • Kompetencer i forhold til lovgivning og vedtægter
  • Match mellem strategi og kompetencer
  • Gap-analyse
  • Samarbejdet med repræsentantskab og ejere
 • 14.30-15.00: Kaffe
 • 15.00-16.00: Når I nu kommer hjem... v. Mette Neville
 • 16.00-16.15: Afslutning

Se moduloversigt som pdf.

Uddannelsens længde, indhold og kompetence

Bestyrelsesuddannelsen er på universitetsniveau og består af seks moduler. De seks moduler afholdes som tre internater
a to dage på Comwell Kellers Park, Børkop for at styrke netværket og videndeling mellem deltagerne.

Det forventes, at deltagerne forbereder sig til modulerne. Der forventes et pensum på dansk på ca. 50-60 sider pr. undervisningsdag. Pensum vil bestå af kapitler fra bogen 'SMV-bestyrelsen - hele vejen rundt' (2018) og andet materiale om bestyrelsesarbejde i andelsvirksomheder og andre demokratiske virksomheder. Bogen er inkluderet i deltagergebyret og fremsendes til deltagerne i god tid inden første undervisningsdag.

Uddannelsesansvar og undervisere

Mette Neville

Portræt af Mette Neville

Professor, ph.d.
Juridisk Institut
Leder af Center for Små og Mellemstore Virksomheder
Aarhus BSS
Aarhus Universitet
E-mail: men@law.au.dk 
Tlf.: 87 16 49 17

Mette Neville er professor og leder af Center for Små og Mellemstore Virksomheder ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet. Mette forsker i vækst og udvikling i SMV'er, herunder bestyrelsens værdiskabelse, fx i forhold til arbejdet med digitalisering. Hun har udviklet og er uddannelsesansvarlig for bestyrelsesuddannelserne på Aarhus BSS (Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV'er og Uddannelse for bestyrelsesformænd) og var desuden uddannelsesansvarlig for den Strategiske Bestyrelsesuddannelse, som Aarhus BSS udbød i samarbejde med Landbrug & Fødevarer. Hun har desuden erfaring med at køre skræddersyede bestyrelsesforløb for forskellige typer af demokratiske virksomheder. Endelig har hun selv bred bestyrelseserfaring fra SMV'er, universiteter og kulturinstitutioner.

Hun er sammen med Carsten Fode forfatter til bogen "SMV bestyrelsen - hele vejen rundt", som anvendes på uddannelsen.

 

Carsten Fode

Portræt af Carsten Fode

Advokat
Kromann Reumert
Adjungeret professor
Aarhus BSS
Aarhus Universitet
E-mail: CF@kromannreumert.com 
Tlf.: 38 77 43 44 

Carsten Fode er strategisk sparringspartner på bestyrelsesuddannelsen og betegnes som en af landets førende inden for bl.a. selskabsret, Corporate Governance og bestyrelsesarbejde. Han er certificeret voldgiftsdommer og bestrider en række bestyrelsesposter hos bl.a. ARoS samt Carl Hansen og Søn A/S.

På det videnskabelige plan har Carsten Fode en tæt tilknytning til særligt det selskabsretlige miljø på Juridisk Institut, Aarhus BSS, hvorfra han selv blev cand.jur. i 1973. Han har publiceret en lærebog i selskabsret, en række bidrag til bøger og artikler samt en række populærvidenskabelige og debatskabende indlæg.

Carsten har sammen med Mette Neville skrevet bogen "SMV bestyrelsen - hele vejen rundt".

Undervisere

Temaet af undervisere, der er vist nedenfor, består af professorer og praktikere, der er specialister i bestyrelsesarbejde
og har viden om andelsvirksomheder og andre demokratiske virksomheder. Dermed sikres samspil mellem nyeste teori og best practice.

Mette Neville, professor og leder af Center for Små og Mellemstore Virksomheder, Aarhus BSS

Carsten Fode, advokat, Kromann Reumert og adjungeret professor, Aarhus BSS

Hanne Søndergaard Birkmose, professor, Aarhus BSS

Birgitte Egelund Olsen, professor, Aarhus BSS

Frank Thinggaard, professor, Aarhus BSS

Henrik B. Sørensen, lektor, Aarhus BSS

Klaus Grunert, professor, Aarhus BSS

Eva Ryberg, bestyrelsesformand, NRGI

Louise Helmer, ejerleder, 4yourself

Ole Friis, statsaut. revisor

Per Timmermann, partner og statsaut. revisor, PwC

Sam Kondo Steffensen, professor og director, DTU Business

Thomas Kjærgaard, founder, Blue In Balance

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med Landbrug & Fødevarer.

 

Logo for Landbrug og Fødevarer

Tid, sted og pris

De seks moduler afholdes som tre internater a to dage på:

Comwell Kellers Park

H. O. Wildenskovsvej 28

7080 Børkop

 

Tidspunkt:

Modul 1 og modul 2: Mandag den 18. januar og tirsdag den 19. januar 2021.

Modul 3 og modul 4: Torsdag den 11. marts og fredag den 12. marts 2021.

Modul 5 og modul 6: Onsdag den 7. april og torsdag den 8. april 2021.

Pris:

Prisen er 36.000 kr. ekskl. moms og inkl. materiale og tre internater a to dage på Comwell Kellers Park.

Tilmeldingsfrist: 1. december 2020.

Uddannelsesbevis

Få bevis på dine bestyrelseskompetencer

Bestyrelsesuddannelsen er på universitetsniveau. Ved uddannelsens afslutning får du et uddannelsesbevis fra Aarhus
BSS, som dokumenterer dine bestyrelseskompetencer.

 

 • Begrænsede pladser

Bestyrelsesuddannelse

Senest sete

Favoritter