Bestyrelsesuddannelse for andelsvirksomheder og øvrige demokratiske virksomheder

Uddannelsen afholdes over 6 dage i form af 3 internater på Comwell Kellers Park i Børkop. Se datoer under 'Moduloversigt'.

Bestyrelsesuddannelsen er målrettet bestyrelser tilknyttet demokratiske virksomheder - fx inden for landbrug og fødevarer og energi og forsyningssektoren. Uddannelsen er udviklet i samarbejde med Landbrug & Fødevarer.

Holdet, der starter i foråret 2020, er fuldtegnet, men du har mulighed for at skrive dig på en uforpligtende venteliste.

Hvorfor denne bestyrelsesuddannelse?

Bestyrelsesarbejdet i andelsvirksomheder og andre demokratiske virksomheder ligner på mange måder arbejdet i andre bestyrelser, men der er alligevel væsentlig forskel på at arbejde i bestyrelsen for en traditionel virksomhed og en demokratisk ejet og drevet virksomhed. Fx er der brancher, som reguleres af et stadigt stigende antal særregler, som bestyrelserne også skal forholde sig til. Bestyrelserne befinder sig desuden i et krydspres, hvor de skal varetage ejernes interesser, som kan være højere afregningspriser (landbrugs- og fødevaresektoren) eller lavere priser (fx forsyningsvirksomheder) samtidig med, at virksomheden skal have en konkurrencekraft i markedet. I bestyrelseslokalet er der ofte et særligt behov for at have fokus på emner som fx pligten til at varetage virksomhedens interesser kontra særinteresser, loyalitet, habilitet og tavshedspligt, da medlemmerne ofte indvælges, så de repræsenterer et område eller et segment. Aktivering og involvering af ejerskabet er også nødvendigt for at sikre, at bestyrelsen ved, hvordan andelshavere/medlemmerne ønsker, at virksomheden skal udvikle sig. De demokratisk valgte bestyrelser har derfor en opgave i fht. at udvikle og aktivere andelshaverne/repræsentantskab og gøre det såvel interessant som let at udøve et godt og aktivt ejerskab.

Denne bestyrelsesuddannelse har derfor fokus på, at bestyrelsesmedlemmer i andelsvirksomheder og øvrige demokratiske virksomheder er klædt på i forhold til:

 • De juridiske pligter, rettigheder og ansvar.
 • De særlige problemstillinger omkring habilitet, uafhængighed, loyalitet og tavshedspligt.
 • Bestyrelsens ansvar for økonomien: regnskabet som styringsredskab, budgettering, rapportering og risikostyring.
 • Det effektive bestyrelsesarbejde: forretningsordenen, årshjul, dynamisk dagsorden, mv.
 • Det dynamiske bestyrelsesarbejde: samarbejdet i bestyrelsen og formandens rolle som bestyrelsesleder.
 • Bestyrelsens strategiske arbejde, herunder de særlige strategiske temaer som digitalisering, FNs 17 verdensmål, arbejde med aktuelle strategiske udfordringer og muligheder.
 • Internationale markeder og omverdenforståelse – fx et eventuelt Brexit.
 • Bestyrelsens rolle i krydsfeltet mellem ejere, kunder og myndigheder.
 • Arbejdsdelingen mellem direktion og bestyrelse.
 • Aktivering af ejerskab / repræsentantskab.
 • Kompetenceafklaring og rekruttering.
 • Evaluering af bestyrelsens værdiskabelse.

Se detaljeret program nedenfor.

Teori på praksis / praksis på teori

Uddannelsen kobler forskningsbaseret viden med best practice. Deltagerne får konkrete redskaber til, hvordan den erhvervede viden kan anvendes i praksis i eget bestyrelsesarbejde. Der inddrages løbende virksomhedscases, som alle vil være fra andelsvirksomheder og andre demokratiske virksomheder – også deltagernes egne – således at der sikres et samspil mellem nyeste teori og best practice.

Netværk

Med bestyrelsesuddannelsen får du chancen for mere end blot at opnå større og mere relevant viden om bestyrelsesarbejdet. Uddannelsen giver dig også mulighed for at styrke og udvide dit netværk. Du kan videndele og diskutere problemstillinger, som kan hjælpe dig i forbindelse med dit bestyrelsesarbejde.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Bestyrelsesuddannelsen er målrettet nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer i andelsvirksomheder og øvrige demokratiske virksomheder og repræsentantskaber.

Moduloversigt

Modul 1 og 2: 24.-25. februar 2020 (internat)

1. modul: kl. 9.30-17.00

 • Demokratisk erhverv
 • Bestyrelsens rolle i demokratiske virksomheder
 • Paradigmeskifte i bestyrelsen
 • De retlige rammer for bestyrelsens arbejde
 • Særlige pligter i henhold til anden lovgivning
 • Anbefalinger for god selskabsledelse
 • Bestyrelsen i et krydsfelt
 • Middag og netværk

2. modul: kl. 9.00-16.00

 • Bestyrelsesansvaret
 • Samspillet mellem bestyrelsen og ejere, repræsentantskab og politisk bagland
 • Aktivt ejerskab - bestyrelsens rolle
 • Rollefordeling og samarbejde mellem bestyrelse og direktion

Modul 3 og 4: 11.-12. marts 2020 (internat)

3. modul: kl. 9.30-17.00

 • Økonomi: kontrol, kapitalberedskab og risikostyring
 • Den strategiske ledelsesopgave
 • Særlige strategiske udfordringer
 • Middag og netværk

4. modul: kl. 9.00-16.00

 • Særlige strategiske udfordringer (fortsat)
 • Bestyrelsens involvering i strategiprocessen - hvor meget og hvordan?
 • Opfølgning på strategien

Modul 5 og 6: 15.-16. april 2020 (internat)

5. modul: kl. 9.30-17.00

 • Forsvarlig (fremtidig) organisation
 • Det effektive og dynamiske bestyrelsesarbejde
 • Formandens rolle som bestyrelsesleder
 • Middag og netværk

6. modul: kl. 9.00-16.00

 • Bestyrelsesevaluering
 • Kompetenceafklaring og rekruttering
Uddannelsens længde, indhold og kompetence

Bestyrelsesuddannelsen er på universitetsniveau og består af seks moduler. De seks moduler afholdes som tre internater
a to dage på Comwell Kellers Park, Børkop for at styrke netværket og videndeling mellem deltagerne.

Det forventes, at deltagerne forbereder sig til modulerne. Der forventes et pensum på dansk på ca. 50-60 sider pr. undervisningsdag. Pensum vil bestå af kapitler fra bogen 'SMV-bestyrelsen - hele vejen rundt' (2018) og andet materiale om bestyrelsesarbejde i andelsvirksomheder og andre demokratiske virksomheder. Bogen er inkluderet i deltagergebyret og fremsendes til deltagerne i god tid inden første undervisningsdag.

Uddannelsesansvar og undervisere

Mette Neville

Portræt af Mette Neville

Professor, ph.d.
Juridisk Institut
Centerleder for Små og Mellemstore Virksomheder
Aarhus BSS
Aarhus Universitet
E-mail: men@law.au.dk 
Tlf.: 87 16 49 17

Mette Neville er professor og leder af Center for Små og Mellemstore Virksomheder ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet. Mette forsker i vækst og udvikling i SMV'er, herunder bestyrelsens værdiskabelse, fx i forhold til arbejdet med digitalisering. Hun har udviklet og er uddannelsesansvarlig for bestyrelsesuddannelserne på Aarhus BSS (Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV'er og Uddannelse for bestyrelsesformænd) og var desuden uddannelsesansvarlig for den Strategiske Bestyrelsesuddannelse, som Aarhus BSS udbød i samarbejde med Landbrug & Fødevarer. Hun har desuden erfaring med at køre skræddersyede bestyrelsesforløb for forskellige typer af demokratiske virksomheder. Endelig har hun selv bred bestyrelseserfaring fra SMV'er, universiteter og kulturinstitutioner.

Hun er sammen med Carsten Fode forfatter til bogen "SMV bestyrelsen - hele vejen rundt", som anvendes på uddannelsen.

 

Carsten Fode

Portræt af Carsten Fode

Advokat
Kromann Reumert
Adjungeret professor
Aarhus BSS
Aarhus Universitet
E-mail: CF@kromannreumert.com 
Tlf.: 38 77 43 44 

Carsten Fode er strategisk sparringspartner på bestyrelsesuddannelsen og betegnes som en af landets førende inden for bl.a. selskabsret, Corporate Governance og bestyrelsesarbejde. Han er certificeret voldgiftsdommer og bestrider en række bestyrelsesposter hos bl.a. ARoS samt Carl Hansen og Søn A/S.

På det videnskabelige plan har Carsten Fode en tæt tilknytning til særligt det selskabsretlige miljø på Juridisk Institut, Aarhus BSS, hvorfra han selv blev cand.jur. i 1973. Han har publiceret en lærebog i selskabsret, en række bidrag til bøger og artikler samt en række populærvidenskabelige og debatskabende indlæg.

Carsten har sammen med Mette Neville skrevet bogen "SMV bestyrelsen - hele vejen rundt".

Undervisere

Temaet af undervisere, der er vist nedenfor, består af professorer og praktikere, der er specialister i bestyrelsesarbejde
og har viden om andelsvirksomheder og andre demokratiske virksomheder. Dermed sikres samspil mellem nyeste teori og best practice.

Birgitte Egelund Olsen, professor, Aarhus BSS

Philipp Schröder, professor, Aarhus BSS

Henrik B. Sørensen, lektor, Aarhus BSS

Sam Konfo Steffensen, professor og director, DTU Business

Klaus Grunert, professor, Aarhus BSS

Eva Ryberg, bestyrelsesformand, NRGI

Per Timmermann, partner og statsaut. revisor, PwC Denmark

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med Landbrug & Fødevarer.

Logo for Landbrug og Fødevarer

Tid, sted og pris

De seks moduler afholdes som tre internater a to dage på:

Comwell Kellers Park

H. O. Wildenskovsvej 28

7080 Børkop

 

Tidspunkt:

Modul 1-2: 24.-25. februar 2020

Modul 3-4: 11.-12. marts 2020

Modul 5.-6.: 15.-16. april 2020

Se yderligere informationer under program.

 

Pris:

Prisen er 36.000 kr. ekskl. moms og inkl. materiale og tre internater a to dage på Comwell Kellers Park.

Tilmeldingsfrist er 5. februar 2020.

Uddannelsesbevis

Få bevis på dine bestyrelseskompetencer

Bestyrelsesuddannelsen er på universitetsniveau. Ved uddannelsens afslutning får du et uddannelsesbevis fra Aarhus
BSS, som dokumenterer dine bestyrelseskompetencer.

 

 • Udsolgt

Bestyrelsesuddannelse

Senest sete

Favoritter