Business Process Management Innovation - Master i it

Fagpakken Business Process Management and Innovation sætter deltagerne i stand til at analysere, planlægge og lede udvikling og drift af integrerede forretningsprocesser - med særligt fokus på store, komplekse virksomhedssystemer som f.eks. SAP. 

It i form af moderne virksomhedssystemer skal anvendes til at skabe forretningsmæssige muligheder og innovation i virksomheder. Ved at lægge stor vægt på organisering og kontrol af procesinnovation kan virksomhederne opfylde de høje krav til agilitet, som udspringer af de hyppige ændringer i markedsvilkårene og nye teknologier. Fagpakken møder disse udfordringer.

Fagpakken er målrettet nuværende og kommende forretningsproceseksperter. Det vil sige personer, som arbejder på tværs af forretning og it.

Du kan læse om fagpakkens fokus og de tre enkeltfag nedenfor.

Fagpakkens fokus

Fagpakken omfatter både de teknologiske, organisatoriske og forretningsmæssige perspektiver på at analysere, planlægge og lede udvikling og drift af integrerede forretningsprocesser. Et særligt fokus er på integrerede forretningsprocesser i forbindelse med store komplekse virksomhedssystemer som f.eks. SAP.

I fagpakken vil vi både arbejde med infrastruktur og tværgående forretningsprocesser fra deltagernes egne organisationer. Processer, som også kan involvere integration med leverandører eller kunder. Et særligt fokus er at skabe forståelse for forretningsprocessen som omdrejningspunkt for ledelse og udvikling af værdikæden inden for f.eks. industri, byggeri og service.

Deltagerne opnår en forståelse for og en indsigt i forretningsprocesser i den forretningsmæssige kontekst, som moderne forretnings- og it-organisationer indgår i. Dette gælder særligt i forhold til samspil mellem problemejer og løsningsudvikler.

Udbytte

Målet med fagpakken er, at deltagerne bliver i stand til at analysere, planlægge og lede udvikling og drift af integrerede forretningsprocesser.

Viden

Gennem fagpakken opnår deltagerne viden og forståelse for teorier, metoder og modeller for ledelse og udvikling af forretningsprocesser inden for følgende emneområder:

 • Teknologidrevet innovation og strategisk ledelse af it.
 • Beskrivelse, analyse, design og implementering af forretningsprocesser.
 • Virksomhedssystemer, BPM-teknologier og metoder.
 • Organisatorisk implementering og forretningsudvikling.
 • Procesmonitorering, diagnose og procesforbedringer.
 • Procesorientering og organisatorisk modenhed.

Deltagerne lærer gennem fagpakken at forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til disse teoretiske emner i relation til egen praksis.

Færdigheder

Deltagerne opnår færdigheder i at anvende teorier, metoder og modeller fra fagpakkens områder til at identificere og analysere de forretningsmæssige muligheder, som moderne virksomhedssystemer skaber i en organisation.

De skal derudover kunne vurdere, hvordan disse muligheder kan realiseres, samt tilegne sig færdigheder i at analysere og planlægge udvikling og ledelse af integrerede forretningsprocesser.

Endelig vil de blive i stand til at argumentere for valgte modeller, teorier og metoder samt vurdere helhedsorienterede løsningsforslag.

Kompetencer

Deltagerne vil efter gennemførelse af fagpakken være i stand til at:

 • forstå, anvende og tilpasse metoder og modeller til at analysere den forretningsmæssige kontekst som forretningsprocessen indgår i, og som løsningen skal bidrage til,
 • konstruere og udvikle integrerede forretningsprocesser, som tilgodeser krav inden for rammerne af de muligheder og begrænsninger, som forretningen, organisationen og teknologien udgør,
 • lede og organisere en udviklingsproces af ovenstående,
 • reflektere over egen praksis for derved at opnå en helhedsforståelse for egen situation og handlemuligheder med henblik på at skabe forslag til udvikling og forandring.

I tillæg hertil opnår deltagerne kompetencer til at kunne redegøre for de overvejelser, som implementering og realisering af de udarbejdede forslag medfører.

Fagpakken er bygget op af tre enkeltfag, som du kan læse mere om ved at trykke på fold ind/fold ud-knapperne nedenfor.

Ledelse af forretningsprocesser

Faget har fokus på de grundlæggende teknologier og det forretningsmæssige rationale for Business Process Management, BPM.

Faget omfatter emner som:

 • Procesledelse og modenhed.
 • BPM metoder og værktøjer.
 • Governance.
 • Strategisk Alignment.
 • Virksomhedssystemer.
 • Virksomhedsarkitektur og it-strategi.
 • Mennesker og kultur.

Udbytte

Som deltager på faget tilegner du dig grundlæggende viden om Business Process Management og analyse, ledelse og organisering af forretningsprocesser samt teknologier til understøttelse heraf.

Udvikling af forretningsprocesser

Faget har fokus på udvikling og innovation af forretningsprocesser. Det vil sige de organisatoriske forandringstiltag og organisering af disse, samt på implementering og realisering af benefits.

Faget omfatter emner som:

 • Agile processer.
 • Procesdesign og udviklingsmetoder.
 • Procesorientering og organisation.
 • Proces-centrisk it organisering.
 • Implementering og realisering af benefits.
 • Ledelse af it-værdikæden.
 • Strategic Technology Innovation.

Udbytte

Som deltager på faget vil du få et solidt overblik over de fremgangsmåder og metoder, der findes til procesudvikling og realisering af procesforbedringer.

Forretningsprocesser i praksis

Fagpakken afsluttes med en praktisk projektopgave inden for fagpakkens teoriområder.

Deltagerne anvender teorier, metoder og modeller i praksis gennem løsning og evaluering af en problemstilling i egen organisation. 1-3 deltagere kan arbejde sammen om et projekt, der skal munde ud i en projektrapport.

Undervisningssproget er dansk, men opgaven kan afleveres på engelsk, hvis deltagerne ønsker det.

Udbytte

Efter at have gennemført enkeltfaget Forretningsprocesser i praksis vil deltagerne være i stand til at:

 • definere og formulere en relevant problemstilling fra (egen) praksis,
 • vælge relevante metoder og teorier fra fagpakkens pensum til belysning af problemstillingen,
 • inddrage ny teori, hvor det er nødvendigt for besvarelse af problemstillingen,
 • demonstrere overblik over teorien ved at diskutere og argumentere for valg af teori og fremgangsmåde,
 • gennemføre relevant indsamling og analyse af data til besvarelse af problemstillingen,
 • gennemføre en sammenhængende analyse baseret på en teoretisk tilgang til problemet,
  opstille alternative forslag til forbedring af praksis på basis af analyserne,
 • diskutere, sammenligne og argumentere for den valgte løsning,
 • formidle teori, argumentation og løsning klart og velstruktureret.
Undervisningskalender

På fagpakken er undervisningen samlet i fire intensive seminarer, der starter fredag og slutter lørdag og et enkelt opstartsseminar af hensyn til din praktiske planlægning og koordinering af arbejde, familie og studie.

Download undervisningskalenderen for Business Process Management Innovation i foråret 2019

Fagpakke

Senest viste

Favorites