Verdensmålene for bæredygtig udvikling i praksis: Fra benspænd til strategiske værdiprocesser

Kursusdatoer følger

Formålet med kurset er at sætte deltagerne i stand til at arbejde strategisk med FN’s 17 verdensmål.

Om kurset

Med FN’s formulering af de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling er der kommet nye forventninger til og pres på virksomheders og organisationers rolle i forhold til at sikre en fælles grøn og fredelig fremtid. Men hvordan forholder den enkelte virksomhed og organisation sig til de 17 Verdensmål? Hvordan oversætter man dem til sin egen organisatoriske praksis? Hvad er vigtigt? Hvordan prioriterer man? Hvem involverer man? Og hvordan griber man det an? Dette kursus handler om, hvordan man arbejder strategisk med Verdensmålene som en ramme for beslutningsprocesser, og hvordan man dermed transformerer Verdensmålene fra et organisatorisk benspænd til strategiske værdiprocesser.

Det strategiske perspektiv på Verdensmålene er afgørende for virksomheders og organisationers involvering. Det er med andre ord afgørende, at arbejdet med Verdensmålene integreres i og prioriteres i forhold til den enkelte organisations værdikæde og forretningsmodel og herigennem omsættes til strategisk værdi. Kurset tager dette strategiske fokus til sig og fokuserer på, hvordan Verdensmålene kan forankres i den organisatoriske praksis og på de forskellige typer af værdier, som et eksplicit fokus på Verdensmålene kaster af sig, fx i forhold til omdømme, rekruttering/fastholdelse, branding, legitimitet, produktudvikling osv.

En af de helt centrale præmisser for Verdensmålene er ideen om samarbejde og dialog: Fra det store globale makroniveau til konkrete organisatoriske og private hverdagshandlinger. For virksomheder og organisationer er det derfor helt afgørende, at de formår at involvere deres interessenter (herunder medarbejdere, medlemmer, kunder, leverandører, offentlige myndigheder, aktivister osv.) i arbejdet med Verdensmålene – både dem der støtter op om visionerne og de mere kritiske. Kurset tager præmissen om samarbejde og dialog til sig og fokuserer på, dels hvordan man udpeger og udvælger de væsentligste interessenter, dels på hvordan man håndterer samarbejds- og dialogprocesserne.

Arbejdet med Verdensmålene er en proces, der kræver organisatorisk og ledelsesmæssig opbakning. Men hvordan gearer man en organisation til det konkrete arbejde? Og hvem har det konkrete organisatoriske, ledelsesmæssige og processuelle ansvar for Verdensmålenes eksekvering? Med udgangspunkt i FN’s Verdensmålskompas guider kurset deltagerne igennem hele processen fra 1) at forstå de enkelte Verdensmål, 2) at prioritere konkrete Verdensmål med udgangspunkt i den organisatorisk praksis, 3) at formulere mål, 4) at integrere engagementet i Verdensmålene i organisationen og involvere relevante interessenter og 5) at kommunikere om og afrapportere Verdensmålene.

Deltagerne vil få viden og redskaber til at håndtere det strategiske arbejde med Verdensmålene i praksis. De vil endvidere få indsigt i de overordnede analyse- og strategiprocesser såvel som i de enkelte faser - fra at forstå Verdensmålene til at kommunikere om organisationens engagement i Verdensmålene til en bredere målgruppe.

Kurset veksler mellem teori og praksis med underviseroplæg og eksterne oplægsholdere, diskussioner og workshop med udgangspunkt i kursisternes egne erfaringer og praksisser. Workshops faciliteres af kursets fire deltagere.

 

Kurset har fokus på følgende områder:

 • Hvad indeholder Verdensmålene, og hvorfor er de også relevante for din organisation?
 • Hvordan kan Verdensmålene anvendes i din organisation og omsættes til konkrete værdier?
 • Hvordan kan du identificere relevante Verdensmål og prioritere mellem dem?
 • Hvordan integrerer du Verdensmålene i organisationens strategi og kerneforretning?
 • Hvordan involverer du virksomhedens forskellige interessenter i prioriteringen, udviklingen og implementeringen af de forskellige initiativer?
 • Hvordan kommunikerer du organisationens engagement i Verdensmålene, så de strategiske initiativer resonerer med forskellige interessentgruppers forskellige interesser og værdier, herunder spørgsmål vedr. de konkrete målgrupper, kommunikationsform og medievalg?
 • Hvordan kan du bruge internationale retningslinjer og værktøjer i arbejdet med Verdensmålene, eksempelvis i forbindelse med rapportering af CSR og bæredygtighed?
Dit udbytte

Efter gennemførelse af kurset vil du:

 • have erhvervet viden om Verdensmålene, herunder viden om fastlæggelse, udvikling og implementering af Verdensmålene.
 • have erhvervet redskaber til at igangsætte og/eller videreføre det strategiske arbejde med Verdensmålene i din egen organisation.
 • reflektere og kritisk forholde dig til udfordringer, dilemmaer og paradokser i tilknytning til arbejdet med Verdensmålene.

Og være i stand til at:

 • håndtere processen ift. fastlæggelse, udvikling og implementering af Verdensmålene, herunder:
  • identificere og prioritere mellem de Verdensmål, der passer til din organisations værdiprocesser og forretningsmodel
  • tilrettelægge det konkrete arbejde med Verdensmålene i din organisation, herunder inddrage relevante interessenter
  • udvælge og anvende relevante internationale retningslinjer og værktøjer i implementering af verdensmålene i din organisation
  • træffe beslutning om, hvordan organisationens engagement i Verdensmålene bedst kommunikeres og afrapporteres.
Hvem er deltagerne?

Målgruppen for kurset er ledere og projektansvarlige i offentlige og private organisationer, herunder ansvarlige for implementering af Verdensmålene, CSR- og bæredygtighedsansvarlige, kommunikationsansvarlige, konsulenter eller andre, der arbejder med miljø, arbejdsmiljø og lignende (fx HR- og marketingansvarlige) og er interesserede i Verdensmålene, CSR og bæredygtighed.

Inden kursusstart vil deltagerne blive bedt om kort at beskrive deres motivation for at deltage i kurset. Beskrivelserne vil blive brugt til at målrette såvel indhold som gruppesammensætning ift. de enkelte øvelser.

Din underviser

Anne Ellerup Nielsen er professor, PhD i CSR og strategisk kommunikation på Århus Universitet, institut for Ledelse. Hun har tidligere været ansat ved Handelshøjskole i Århus og Syddansk Universitet. Hun har siden 2005 forsket i social ansvarlighed og etik og i en kort periode været ansat som gæsteprofessor på University of California Santa Barbara. Hendes forskningsområder ligger indenfor Corporate Social Responsibility & bæredygtighed, Corporate Volunteering og Community Engagement og stakeholder relationer. Igangværende forskningsprojekter omfatter bla. cororate volunteering i danske banker og deres engagement i lokalområdet, iddragelse af medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalg i udviklingen og implementeringen af virksomheders bæredygtige initiativer og præsentation af CSR-jobs i jobannoncer. Hendes forskning er publiceret i bøger samt nationale og internationale forskningstidskrifter.

Christa Thomsen er professor ved Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS. Christa har en ph.d.-grad fra Handelshøjskolen i Aarhus. Hun har opholdt sig kortvarigt ved Université de Genève. Hendes tidligere ansættelser omfatter Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, Aarhus Amt, Handelshøjskolen i Kolding og O.G. Hoyer A/S. Christa har forsket i ledelse og kommunikation af Corporate Social Responsibility og bæredygtighed siden 2004. Lige nu forsker hun i, hvordan medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalg inddrages i udviklingen og implementeringen af virksomheders bæredygtige initiativer, hvordan CSR jobs præsenteres i jobannoncer samt i hvordan sociale partnerskaber skaber bæredygtig innovation. Hun har tidligere forsket i andre problemstillinger i tilknytning til CSR og bæredygtighed. Hendes forskning er publiceret i nationale og internationale tidsskrifter og bøger.

Christiane Marie Høvring er adjunkt ved Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BBS. Christiane har en ph.d.-grad fra Aarhus BSS. Hun har tidligere haft et kortvarigt forskningsophold ved International Centre for Corporate Social Responsibility på Nottingham University Business School i England. Christiane har forsket i kommunikation af Corporate Social og Responsibility og bæredygtighed siden 2013, og hendes forskning er publiceret i internationale tidsskrifter. Forud for sit arbejde på Aarhus BSS har Christiane arbejdet med Corporate Social Responsibility, kommunikation og marketing i FMCG-sektoren og den finansielle sektor.

Sophie Esmann Andersen er lektor ved Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS. Med en humanistisk kandidatgrad og en ph.d.-grad fra Handelshøjskolen i Aarhus, placerer Sophies forskning sig i mødet mellem organisationer, mennesker og samfund og søger at udforske værdien i, at virksomheder engagerer sig i sine stakeholdere og det omgivende samfund. Hvordan kan virksomheder eksempelvis skabe værdi ved at inddrage sine stakeholdere i CSR-processer? Og hvordan kan brands mobilisere og drive sociale forandringer? Sophies forskning er publiceret i nationale og internationale tidsskrifter, bøger og encyklopædier. Inden sin ph.d. arbejdede Sophie med kommunikation og strategisk planning i reklamebranchen.

Alle er tilknyttet Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS.

Litteratur:

 • E-læringsmateriale gøres tilgængeligt for deltagerne forud for kurset.
 • Cases og øvelser udleveres.
Pris og rabatmuligheder

Pris

10.500 DKK ekskl. moms.

Undervisningen er momsfritaget, men der opkræves moms af kursusmateriale og forplejning.

 

Er du alumne fra Aarhus BSS?
Er du alumne (tidligere studerende) fra Aarhus BSS og medlem af alumnenetværket, kan du få 15% rabat på kurset.

Læs mere og bliv gratis medlem på http://bss.au.dk/alumner/.  

Deltager I flere kolleger på kurset?
Få 10% rabat ved samlet tilmelding af 3-4 personer fra samme virksomhed.
Få 15% rabat ved samlet tilmelding af mindst 5 personer fra samme virksomhed.

Rabatterne kan ikke kombineres.  

  Kursus

  Senest sete

  Favoritter