Gode råd til ansøgere

Husk følgende

 1. Læs al tilgængelig generel information om ph.d.-uddannelsen på Aarhus BSS Graduate School grundigt på https://bss.au.dk/forskning/phd/phd-programmer/erhvervs-og-samfundsvidenskab/
 2. Læs opslaget grundigt. Der findes to forskellige slags stillingsopslag: (i) et generelt opslag og (ii) et specielt ad hoc-opslag, som er direkte bundet op på et specifikt forskningsprojekt (dvs. med fastlagt emne/opgave). I førstnævnte tilfælde forventes det, at du selv formulerer et emne, der stemmer overens med instituttets og forskningsgruppernes strategiske mål. Du opfordres også kraftigt til sætte dig ind i den igangværende forskning på instituttet, og samtidig finde frem til en potentiel vejleder inden for det forskningsområde, der er relevant for dig. I sidstnævnte tilfælde opfordres du kraftigt til at kontakte den professor, der nævnes i det ekstraordinære opslag for at få mere information og vejledning om, hvad ph.d.-stipendiet omhandler, og hvad der forventes af dig.
 3. Det forventes, at du i din ansøgning eksplicit påpeger hvilken af de opslåede stillinger, du søger.
 4. Opfyld alle kravene fremsat i opslaget såvel som retningslinjerne. Vedlæg fx en kopi af alle akademiske og relevante uddannelser og eksaminer (oversat til en engelsk og international standard), en kopi af dit ph.d.-projektforslag, dit CV og en motiveret ansøgning. Hvis du ikke overholder samtlige krav fremsat i opslaget, kan det nemt betyde, at din ansøgning bliver afvist.

Undgå følgende

 1. Vedlæg ikke ekstra materiale med mindre dette specifikt efterspørges i de generelle retningslinjer
 2. Anvend ikke en ’standardansøgning’ (en ansøgning, der anvendes til mere end én stilling) - en sådan ansøgning vil på forhånd blive frasorteret
 3. Ansøg ikke med mindre dit karaktergennemsnit er klart bedre end gennemsnittet, og din specialekarakter er blandt de øverste 10 % fra dit hold (kun omkring 10 % af ansøgerne kan forventes at have en realistisk chance for at blive tilbudt indskrivning og/eller et stipendie)
 4. Undgå plagiering (vi har foranstaltninger, der kan tjekke efter for plagiering - og vi tolererer ikke plagiering)
 5. Søg ikke med det formål blot at få finansiering, da alle tilkendte stipendier kræver indskrivning på Aarhus BSS Graduate School og en fysisk tilstedeværelse på vores institut. Dog kan du ansøge om at blive indskrevet som selvfinansieret ph.d.-studerende; i dette tilfælde vil din ansøgning gennemgå samme kvalitetskontrol som alle andre ansøgninger.
 6. Du kan ikke indsende materiale efter den angivne ansøgningsfrist i opslaget (ansvaret for at overholde tidsfristen ligger udelukkende hos ansøgeren)

Hvad skal dit ph.d.-projektforslag indeholde?

Et godt ph.d.-projektforslag (max. 12.000 anslag inkl. mellemrum, se her for yderligere detaljer) sætter forskningsproblemet i relation til dets relevans for den eksisterende viden på området (og identificerer fx et behov, et hul eller en uoverensstemmelse i forskningen) og til dets relevans for erhvervslivet. Kort sagt skal projektforslaget:

 • klart tilkendegive de(t) samlede mål og forskningsspørgsmål
 • dokumentere, at du er bekendt med den nyeste litteratur inden for området (underbygget af relevante henvisninger)
 • forklare, hvordan du planlægger at udføre dit projekt, herunder hvilken teori og metode, du forventer at anvende (generelle bemærkninger om hvad der måske kunne overvejes er ikke tilstrækkeligt); du skal være meget konkret og tydelig, når du uddyber det tilsigtede empiriske design og når du argumenterer for dit metodevalg (detaljeret viden om dit valg af stikprøve, spørgeskema og/eller case er nødvendigt, for at udvalget kan vurdere den bredere anvendelighed af dit forskningsprojekt)
 • indeholde en oversigt over milepæle og afleveringer 
 • indeholde en redegørelse for dine forventede videnskabelige og praktiske bidrag, og for hvordan du forestiller dig, at dit forskningsprojekt passer ind i og bidrager til den igangværende forskning på instituttet og i dets forskningscentre og/eller forskningsgrupper 
 • endeligt skal dine vejledere være tilknyttet instituttet

Yderligere information: Hvis du har konkrete spørgsmål om ansøgningsprocessen og/eller vores forskeruddannelse, er du velkommen til at kontakte ph.d.-administrationen på Aarhus BSS Graduate School.