Information til vejledere

Information til vejledere om ph.d.-studiet i Social Science and Business

Introduktion

Nedenfor redegøres kort for, hvad det indebærer at være vejleder for ph.d.-studerende i programmet Social Science and Business. Yderligere spørgsmål til dette besvares af programudvalgsformand Torsten Kolind (tk.crf@psy.au.dk) eller specialkonsulent Stine Birk Kristensen (stinebk@asb.dk).   

Ph.d.-programmet i Social Science and Business

Programudvalget for Social Science and Business består pt. af Niels Mejlgaard, Allan Gross, Torben Andersen og Torsten Kolind (formand). Programudvalget er ansvarlig for ph.d.-uddannelsen i Social Science and Business og for bedømmelse af ansøgere til ph.d.-stipendier.

Programmet har to formål. Det første er at rumme projekter, der går på tværs af de etablerede fagligheder på BSS. Programmet rummer således bl.a. tværfaglige projekter. Ved BSS findes der forskellige tværfaglige miljøer, bl.a. de interdisciplinære forskningscentre Center for Forskningsanalyse, Center for Rusmiddelforskning, Center for Registerforskning eller Center for Undervisning og Læring, hvor flere af programmets ph.d.-studerende er ansat. Programmet rummer dog også tværfaglige ph.d.-projekter uden for centrenes tematiske afgrænsninger. Det andet formål er at optage ph.d.-studerende med projekter, der ikke passer ind i ph.d.-skolens andre 6 programmer, altså projekter med fagligheder, der ikke er repræsenteret i de 6 andre programmer, men som eksisterer i bestemte miljøer ved BSS (fx ved de ovennævnte forskningscentre) og/eller projekter, der af andre grunde er relevante og vigtige for ph.d.-skolen at optage.

Et vigtigt kriterium for optagelse i ph.d.-programmet i Social Science and Business er, at der er vejledningskapacitet til projektet tilstede på BSS.

Bedømmelsen finder sted (jfr. ovenfor) under hensyntagen til, at afhandlingen ikke nødvendigvis ligger inden for et bestemt fag eller en bestemt faglig tradition. Bedømmelsesudvalget afspejler afhandlingens fokus og forskningsfelt.   

Ansættelsesforhold

Indskrives man på programmet i Social Science and Business vil man altid blive ansat ved et af de 6 institutter eller ved Center for Undervisning og Læring på BSS. Man kan således være ansat som ph.d.-studerende fx ved Psykologisk Institut, men indskrevet på programmet i Social Science and Business. Det kan endda være mere kompliceret: man kan være ansat ved et forskningscenter (fx Center for Forskningsanalyse), der er en del af Institut for Statskundskab, samtidig med at man er indskrevet på ph.d.-programmet i Social Science and Business. Dette kan give nogle udfordringer, fx i forhold til at undervisning og/eller, hvilket ph.d.-miljø man skal deltage i, etc. Du bør snakke med din vejleder om, hvordan det takles. Der kan være forskel på praksis, hvis du er ansat på de enkelte institutter eller på et forskningscenter under et institut.

Alle udgifter forbundet med ph.d.-forløbet betales af instituttet, med mindre andre aftaler foreligger (fx mellem institut og et center). Den ph.d.-studerende i programmet Social Science and Business har således samme vilkår i forhold til udlandsrejse, betaling af konferencer, ph.d.-kurser, evt. rådighedsbeløb, etc. som andre ph.d.-studerende ansat ved instituttet. Det er også instituttet, der forestår trykning af afhandling og udgifter i forbindelse med forsvarog modtager refusion fra ph.d.-skolen efter endt ph.d.-forløb. Hvis andre aftaler foreligger (fx mellem et center og et institut) er det naturligvis disse, der er gældende.

Vejledning

Alle studerende skal inden inskrivning have udpeget én hoved- og (mindst) én medvejleder. Hoved-vejlederen skal være ansat ved et institut ved BSS og være lektor/seniorforsker eller professor. Medvejledere kan være ansat ved BSS eller ved en anden institution og skal mindst have adjunktkvalifikationer.

Vejledning omhandler både faglig vejledning i forhold til ph.d.-projektet og vejledning i forhold til kursusdeltagelse, konferencedeltagelse, udlandsophold og undervisning.

Vejledningsnormeringen er den, som er gældende ved vejlederens institut. Vejledere vil dog ofte bruge mere tid på de studerende end normeret i de tilfælde, hvor der er tale om reelt forskningssamarbejde og fælles forfatterskab til videnskabelige artikler. Medforfatterskab kræver her som ellers et substantielt bidrag til publikationen; det følger ikke automatisk af vejlederforholdet.

Bestemmelser om vejledning findes i Retningslinjernes afsnit 10. Ifølge dem skal den studerendes ph.d.-plan indeholde en beskrivelse af de gensidige krav og forventninger til vejledningsforløbet, herunder form og hyppighed af vejledning. Det er en god ide at have faste kontaktmøder, også selv om der ikke foreligger særlige vejledningsopgaver. Hovedvejlederen og den ph.d.-studerende bekræfter i halvårsevalueringerne, at vejledningsforløbet har været tilfredsstillende (se nedenfor).

Ifølge Bekendtgørelsen skal Universitetet tilbyde den ph.d.-studerende vejledning i undervisning. Hvis undervisningsopgaver indbefatter eksamen, må vejledningen også omfatte hjælp hertil. Eftersom hovedvejleder har ansvaret for den ph.d.-studerendes samlede uddannelse, er det i første omgang dennes pligt at sørge for, at der ydes passende vejledning. Ifølge Retningslinjerne bør vejlederne være særligt opmærksomme på den ph.d.-studerendes behov for råd, interesse og opmuntring med hensyn til undervisning.

Vurderinger under studiet

Ifølge Bekendtgørelsen skal universitetet regelmæssigt i løbet af ph.d.-uddannelsen vurdere, om den ph.d.-studerende følger ph.d.-planen, og sørge for, at den studerende i fornødent omfang justerer planen. Ved ph.d.-skolen gennemføres halvårsevalueringer i januar og august, og halvårsevalueringen i januar er suppleret med et såkaldt vejlederkollegium. Formålet med vejlederkollegiet er gennem en konstruktiv drøftelse af den enkelte ph.d.-studerendes studieforløb i en lidt bredere kontekst at øge kvaliteten af ph.d.-projekterne samt bidrage til, at de bliver færdige inden for den berammede tid. Vejlederkollegiet skal også fokusere på vejledningen i forløbet.

Ph.d.-studerende indskrevet på programmet Social Science and Business kan omfattes af vejlederkollegiet på instituttet, hvor de er ansat. Har den ph.d.-studerende arbejdssted ved et af BSS’ forskningscentre (CRF, CFA, NCRR, CUL), kan der etableres vejlederkollegium i disse miljøer. Programudvalgsformanden eller et programudvalgsmedlem deltager sammen med vejleder og et antal seniorforskere.

Halvårsevalueringen foregår nu elektronisk via PhD Planneren. Både hovedvejleder og programformand godkender halvårsevalueringer og vejlederkollegier. Tilsvarende sker for den aktivitetsoversigt over kursusdeltagelse, konferencedeltagelse, udlandsophold og afholdt undervisning, der ved afslutningen af ph.d.-forløbet indleveres sammen med afhandlingen. Indlevering af afhandlingen skal varsles en måned i forvejen til hovedvejleder og institutsekretær.

Bedømmelse af afhandlingen

Reglerne for nedsættelse af bedømmelsesudvalg findes i Retningslinjernes afsnit 12.1

Det er hovedvejlederens opgave at indstille formand og 2 medlemmer af bedømmelsesudvalget samt indhente tilsagn fra de pågældende om at påtage sig opgaven. Henvendelsen til disse personer kan formuleres som vist i denne brevskabelon. Forslaget sendes dernæst til programformanden/ph.d.-skolesekretæren. Forslaget skal foreligge inden indlevering af afhandlingen.

Bedømmelsesforløbet er omtalt i Retningslinjernes afsnit 12 og i en særlig vejledning for bedømmelsesudvalg, som kan findes her.

Krav til afhandlingen

En ph.d.-afhandling skal ifølge Ph.d.-bekendtgørelsens §11 dokumentere evne til at anvende fagets videnskabelige metoder og til at yde en forskningsindsats svarende til de internationale standarder for ph.d.-grader inden for fagområdet.

Kravene til ph.d.-afhandlingen er omtalt i Retningslinjernes afsnit 11.1