Information til ph.d.-studerende

Retningslinjer, regler og praksis for ph.d.-studerende ved Ph.d.-studiet i Social Science and Business.

Introduktion

I denne vejledning vil du forhåbentlig kunne finde svar på de fleste af dine spørgsmål. Så frem du ikke kan, er du velkommen til at kontakte programudvalgsformand Torsten Kolind, på  tk.crf@psy.au.dk.

Vi vil dog opfordre dig til at læse denne vejledning først:

Ph.d.-programmet i Social Science and Business

Programudvalget for Social Science and Business består pt. af Niels Mejlgaard, Allan Gross, Torben Andersen og Torsten Kolind (formand). Programudvalget er ansvarlig for ph.d.-uddannelsen i Social Science and Business og for bedømmelse af ansøgere til ph.d.-stipendier.

Programmet har to formål. Det første er at rumme projekter, der går på tværs af de etablerede fagligheder på BSS. Programmet rummer således bl.a. tværfaglige projekter. Ved BSS findes der forskellige tværfaglige miljøer, bl.a. de interdisciplinære forskningscentre Center for Forskningsanalyse, Center for Rusmiddelforskning, Center for Registerforskning eller Center for Undervisning og Læring, hvor flere af programmets ph.d.-studerende er ansat. Programmet rummer dog også tværfaglige ph.d.-projekter uden for centrenes tematiske afgrænsninger. Det andet formål er at optage ph.d.-studerende med projekter, der ikke passer ind i ph.d.-skolens andre 6 programmer, altså projekter med fagligheder, der ikke er repræsenteret i de 6 andre programmer, men som eksisterer i bestemte miljøer ved BSS (fx ved de ovennævnte forskningscentre) og/eller projekter, der af andre grunde er relevante og vigtige for ph.d.-skolen at optage.

Et vigtigt kriterium for optagelse i ph.d.-programmet i Social Science and Business er, at der er vejledningskapacitet til projektet tilstede på BSS.

Bedømmelsen finder sted (jfr. ovenfor) under hensyntagen til, at afhandlingen ikke nødvendigvis ligger inden for et bestemt fag eller en bestemt faglig tradition. Bedømmelsesudvalget afspejler afhandlingens fokus og forskningsfelt.   

Ansættelsesforhold

Indskrives man på programmet i Social Science and Business vil man altid blive ansat ved et af de 6 institutter eller ved Center for Undervisning og Læring på BSS. Man kan således være ansat som ph.d.-studerende fx ved Psykologisk Institut, men indskrevet på programmet i Social Science and Business. Det kan endda være mere kompliceret: man kan være ansat ved et forskningscenter (fx Center for Forskningsanalyse), der er en del af Institut for Statskundskab, samtidig med at man er indskrevet på ph.d.-programmet i Social Science and Business. Dette kan give nogle udfordringer, fx i forhold til at undervisning og/eller, hvilket ph.d.-miljø man skal deltage i, etc. Du bør snakke med din vejleder om, hvordan det takles. Der kan være forskel på praksis, hvis du er ansat på de enkelte institutter eller på et forskningscenter under et institut.

Alle udgifter forbundet med ph.d.-forløbet betales af instituttet, med mindre andre aftaler foreligger (fx mellem institut og et center). Den ph.d.-studerende i programmet Social Science and Business har således samme vilkår i forhold til udlandsrejse, betaling af konferencer, ph.d.-kurser, evt. rådighedsbeløb, etc. som andre ph.d.-studerende ansat ved instituttet. Det er også instituttet, der forestår trykning af afhandling og udgifter i forbindelse med forsvarog modtager refusion fra ph.d.-skolen efter endt ph.d.-forløb. Hvis andre aftaler foreligger (fx mellem et center og et institut) er det naturligvis disse, der er gældende.

Ph.d.-kurser og konferencer

Du skal sammen med din vejleder sætte dig ind i bekendtgørelsens og ph.d.-skolens regler for kursusdeltagelse (retningslinjernes afsnit 7.1) På programmet i Social Sciences and Business kan du vælge mellem alle de kurser, som ph.d.-skolen og de 6 andre programmer tilbyder. Du kan søge om deltagelse på lige vilkår med andre ph.d.-studerende og bliver optaget på samme grundlag. Som udgangspunkt skal du bestræbe dig på at få 15 ECTS point på de kurser der udbydes af ph.d.-skolen, men vi er også klar over, at dette ikke altid er lige nemt. Drøft det med din vejleder og følg de kurser, der er relevante for dig og dit projekt, også selvom du ikke kan komme helt op på 15 ECTS point. Det vigtige er, at de ECTS-point du tager, er fordelt og balanceret mellem hhv. metodiske kurser, analytiske kurser og mere specifikke kurser, der retter sig mere direkte mod dit projekt.

De sidste 15 ECTS kan optjenes gennem kurser uden for ph.d.-skolen. Konferencedeltagelse kan undtagelsesvis indgå i optjening af disse 15 ECTS point, hvis den ph.d.-studerende selv fremlægger på den pågældende konference. Konferencedeltagelse uden fremlæggelse, eller deltagelse i faglige fora e.l. tæller ikke som kursus ECTS, og pædagogiske kurser gør det heller ikke (de kræves særskilt af Bekendtgørelsen).

Vejlederkollegium og projektpræsentationer

Ph.d.-skolens retningslinjer bestemmer, at der hvert år omkring januar skal gennemføres et såkaldt Vejlederkollegium. Formålet er gennem en konstruktiv drøftelse af den enkelte ph.d.-studerendes studieforløb i en lidt bredere kontekst at øge kvaliteten af ph.d.-projekterne, samt bidrage til, at de bliver færdige inden for den berammede tid. Vejlederkollegium (kan) bestå/r af seniorforskere, medlemmer af ph.d.-program-udvalget og ph.d.-programudvalgsformanden. Du skal sammen med din vejleder drøfte, hvor det er mest hensigtsmæssigt, at du deltager i et vejlederkollegium.

De nye retningslinjer kræver, at den ph.d.-studerende mindst to gange under studiet fremlægger sit projekt og sine forskningsresultater for et forum af seniorforskere under ledelse af hovedvejleder og indkaldt af programformanden. Den første fremlæggelse bør som udgangspunkt ske senest ét år efter indskrivningen. Sådanne fremlæggelser kan med fordel foregå i forbindelse med vejlederkollegium, der skal ske én gang om året. Mundtlige fremlæggelser ved videnskabelige konferencer tæller også som projektfremlæggelser.

Vejledning

Bestemmelser om vejledning findes i retningslinjernes afsnit 10. Som ph.d.-studerende har man én hovedvejleder og mindst én medvejleder. Den studerendes ph.d.-plan skal indeholde en beskrivelse af de gensidige krav og forventninger til vejledningsforløbet som hovedvejleder og ph.d.-studerende har til hinanden, herunder form og hyppighed af vejledning. Hovedvejlederen og den ph.d.-studerende bekræfter i halvårsevalueringerne, at vejledningsforløbet har været tilfredsstillende.

I tilfælde af, at der opstår vejledningsproblemer, ud over sådanne der kan klares gennem dialog med vejlederen, vil disse kunne drøftes med programudvalgsformanden eller et andet medlem af programudvalget i en fortrolig samtale (jf. nedenfor). Muligheden er også til stede, at der skiftes vejleder (ifølge Retningslinjerne [afsnit 10.4] bør ”skift af vejleder betragtes som en naturlig del af et ph.d.-forløb”).

Undervisning og formidling

I henhold til Ph.d.-bekendtgørelsen har ph.d.-studerende en undervisnings- eller formidlingsforpligtelse svarende til 840 timer (½ årsværk). Universitetet er forpligtet til at tilbyde kurser i undervisning/formidling, og sådanne kurser udbydes af Fakultetets Center for Undervisning og Læring. Se mere her: 

Kurser hos CUL

Workshops hos CUL

Hvordan du lægger denne undervisningsforpligtelse kommer an på, hvor du er ansat. Du skal drøfte med din vejleder, hvordan undervisningen bedst kan tilrettelægges under de forhold, som findes på det institut, hvor du er ansat. Hvis du har arbejdsplads ved et af fakultetets permanente interdisciplinære centre (CRF, CFA, NCRR) eller ved CUL, skal du drøfte afviklingen af din undervisnings- eller formidlingsforpligtelse med centerlederen.

Ph.d.-studerende skal ifølge Retningslinjerne varetage mindst ét selvstændigt undervisningsforløb, som metode- og/eller emnemæssigt er relateret til vedkommendes ph.d.-projekt. Typisk sker dette i form af et seminar. Ud over det krævede seminarforløb tilstræbes det, at de ph.d.-studerende tilskyndes til at deltage i forskellige undervisningsaktiviteter, herunder at holde forelæsninger, rette og give feedback på eksamensopgaver osv.

Ph.d.-miljø

Som ph.d.-studerende indskrevet i programmet Social Science and Business vil du altid tilhøre et forskningsmiljø, men bliver måske ikke naturligt placeret i et miljø med andre ph.d.-studerende, der deler faglige interesser med én selv. Det anbefales dog, at du altid deltager i et ph.d.-miljø enten på det institut hvor du er ansat, på et af forskningscentrene, eller lign. Derudover opfordres du til fx at deltage i miljøet omkring Dale T. Mortensens bygning. Det viser sig vigtigt at kunne have andre ph.d.-studerende at kunne udveksle erfaringer med, ikke udelukkende omkring det faglige, men også omkring det at være ph.d.-studerende.   

Udlandsophold

Ifølge Retningslinjerne indebærer ph.d.-studiet et længerevarende ophold ved en anden forsknings-institution af høj international standard, fortrinsvis i udlandet, almindeligvis af minimum 3 måneders varighed.

Du skal sammen med din vejleder drøfte, hvordan retningslinjerne for udlandsophold er ved det institut du er ansat. Fx hvor meget tilskud du kan få fra instituttet. Dette kan være forskelligt de 6 institutter imellem.

MUS og TR

Du har ret til at få en medarbejderudviklingssamtale (MUS) én gang om året. Hvem du skal have denne samtale med afhænger af det institut du er ansat ved. Har du arbejdssted ved et af de interdisciplinære centre vil det typisk være centerlederen der står for MUS. Du skal drøfte med din vejleder, hvordan MUS-strukturen er på dit institut.

Hvis du ønsker det, kan du til enhver tid henvende sig til programformanden eller til et andet medlem af programudvalget for at få en fortrolig samtale om tvivlsspørgsmål eller problemer.

I sager, der vedrører ansættelsesmæssige vilkår og arbejdsforhold, kan ph.d.-studerende henvende sig til den lokale tillidsrepræsentant.