Information til bedømmelsesudvalg

Vejledning om bedømmelsesforløbet ved ph.d.-studiet i Social Science and Business

Introduktion

Denne vejledning har til formål at bidrage med informationer om, hvad der kræves af bedømmelses-udvalget for en ph.d.-afhandling i programmet Social Science and Business. Den skal ses som et supplement til Vejledning til Bedømmelsesudvalg for ph.d.-afhandlinger, som der findes link til nedenfor. Skulle du have spørgsmål, der ikke besvares her, er du velkommen til at kontakte enten programudvalgsformand Torsten Kolind (tk.crf@psy.au.dk) eller specialkonsulent Stine Birk Kristensen (stinebk@asb.dk ).   

Ph.d.-programmet i Social Science and Business

Programudvalget for Social Science and Business består pt. af Niels Mejlgaard, Allan Gross, Torben Andersen og Torsten Kolind (formand). Programudvalget er ansvarlig for ph.d.-uddannelsen i Social Science and Business og for bedømmelse af ansøgere til ph.d.-stipendier.

Programmet har to formål. Det første er at rumme projekter, der går på tværs af de etablerede fagligheder på BSS. Programmet rummer således bl.a. tværfaglige projekter. Ved BSS findes der forskellige tværfaglige miljøer, bl.a. de interdisciplinære forskningscentre Center for Forskningsanalyse, Center for Rusmiddelforskning, Center for Registerforskning eller Center for Undervisning og Læring, hvor flere af programmets ph.d.-studerende er ansat. Programmet rummer dog også tværfaglige ph.d.-projekter uden for centrenes tematiske afgrænsninger. Det andet formål er at optage ph.d.-studerende med projekter, der ikke passer ind i ph.d.-skolens andre 6 programmer, altså projekter med fagligheder, der ikke er repræsenteret i de 6 andre programmer, men som eksisterer i bestemte miljøer ved BSS (fx ved de ovennævnte forskningscentre) og/eller projekter, der af andre grunde er relevante og vigtige for ph.d.-skolen at optage.

Et vigtigt kriterium for optagelse i ph.d.-programmet i Social Science and Business er, at der er vejledningskapacitet til projektet tilstede på BSS.

Bedømmelsen finder sted (jfr. ovenfor) under hensyntagen til, at afhandlingen ikke nødvendigvis ligger inden for et bestemt fag eller en bestemt faglig tradition. Bedømmelsesudvalget afspejler afhandlingens fokus og forskningsfelt.   

Bedømmelsesudvalgets, herunder formandens opgaver

Bedømmelsesforløbet er omtalt i Retningslinjernes afsnit 12 og i en særlig Vejledning for bedømmelses-udvalg.

Formanden er over for komiteens medlemmer behjælpelig i spørgsmål om rejse, fremmøde og procedure ved forsvaret (jfr. nedenfor). Institutsekretæren er ansvarlig for rejse- og hotelbestillinger. Såfremt der ligger en aftale mellem et forskningscenter og instituttet på dette område, følges denne naturligvis.   

Forsvaret

Forsvaret omtales i Retningslinjernes afsnit 12.6 og 12.7

Forsvaret ledes af programformanden eller en repræsentant for denne. Det er berammet til at vare max. 3 timer. Efter velkomst fra programformanden eller dennes stedfortræder indledes forsvaret med kandida-tens forelæsning, som kan vare op til 45 minutter. Herefter har de tre bedømmere ca. 25 minutter hver til at kommentere på, stille spørgsmål til og gå i dialog med kandidaten. Det kan være lidt forskelligt, hvordan man vælger at sammensætte rækkefølgen af bedømmerne, dog skal den være aftalt på forhånd. Det er også kutyme flere steder, at formanden for bedømmelsesudvalget efter kandidatens forelæsning kort indleder dialogen med en overordnet vurdering af afhandlingen (ca. 5 min.). Der kan indlægges en kort pause på ca. 10 – 15 minutter enten efter kandidatens forelæsning eller efter første bedømmer har været i dialog med kandidaten. Efter forsvaret forlader bedømmelseskomiteen lokalet for at votere.

Kommentarer og spørgsmål til kandidaten under forsvaret bør tilstræbe en frugtbar dialog og diskussion og ikke kun være en eksamination af kandidaten i detaljer fra afhandlingen. Formålet med forsvaret er også at stimulere en berigende diskussion af afhandlingens problemområde, herunder metodiske udfordringer og perspektiver. Det er kutyme, at kritiske temaer, som bringes op under forsvaret, knytter sig til kritikpunkter i bedømmelsen, således at kandidaten ikke overraskes af helt nye kritiske spørgsmål.

For at undgå overlap, bør kommentarer og spørgsmål aftales indbyrdes mellem komiteens medlemmer.

Forsvarets praktiske rammer

Institutsekretæren sørger for reservation af lokale til forsvaret, bestilling af teknisk assistance, samt udfærdigelse af godkendelsesblanket til underskrift af bedømmerne efter forsvaret. Dertil kommer bl.a. annoncering af forsvaret både internt og eksternt bl.a. til BSS nyhedsbrev og trykning af afhandling i et aftalt antal eksemplarer forud for forsvaret. Afhængig af de aftaler, der er mellem centre (CRF, NCCR, CFA) og instituttet, kan denne opgave høre under centersekretæren.

Almindeligvis vil der blive afholdt frokost forud for forsvaret for bedømmelseskomiteen, hovedvejleder og programformand (eller dennes stedfortræder), og bestilling af frokost og lokalereservation sorterer også under institutsekretæren/centersekretæren. Via formanden for bedømmelseskomiteen inviteres bedømmerne, og det er også dennes ansvar at anvise dem vej til lokalet. Formanden bør også arrangere middag for komiteen aftenen før, hvis medlemmernes ankomst muliggør dette.

Der er almindeligvis reception efter forsvaret. Dette sørger instituttet almindeligvis for, og organisering af receptionen hører under institutsekretæren. Der kan dog forekomme variationer, afhængigt af hvilket institut den ph.d.-studerende er indskrevet ved. Ligesom dette kan ligge under et af centrene.