Obligatoriske grundmoduler (2. semester)

Driftsøkonomi og forsyningskæder

Liberalisering af verdenshandelen og den udvikling, der er sket inden for teknologi har skabt nye muligheder men også medført en intens global konkurrence inden for mange områder og dermed et behov hos virksomhederne for at effektivisere fremstillingen af produkter og ydelser.  Mange virksomheder søger derfor – for at fastholde konkurrenceevnen - at tilpasse produkter og ydelser til mange forskellige kundeønsker, at sikre en tilfredsstillende kvalitet og at minimere omkostningerne.  En væsentlig konsekvens af denne udvikling har været et forøget fokus på koordinering af opgaver på tværs af de traditionelle funktionsopdelinger for at leve op til de øgede krav både på kunde- og på omkostningssiden.

Centrale områder:

 • Forsyningskæder
 • Værdi, kunder og marked
 • Ledelse og styring af kapacitet
 • Aggregeret produktionsplanlægning
 • Produktionsstyring (herunder MPS, MRP, JIT og Lean Production)
 • Sourcing beslutninger og indkøbsprocesser
 • Transport og distribution

Finans- og økonomistyring

Økonomiafdelinger varetager typisk en række vigtige opgaver som fx lønsomhedsvurderinger, budgettering og planlægning, analyser af nye aktiviteter, rapportering til og ad hoc analyser for ledelsen, planlægning af investeringsprojekter, finansielle risikovurderinger og kapitalstrukturering. Økonomisystemet er en del af det samlede informationssystem, som ledelsen anvender for at fremskaffe et beslutningsgrundlag ved hjælp af en række metoder, modeller og værktøjer. Økonomistyring er derfor fokuseret på at finansielt optimere driften af virksomheden på et operationelt, taktisk og strategisk niveau.

Faget fokuserer primært på følgende problemstillinger: 

 • Omkostningsstyring, lønsomhedsberegninger og prisfastsættelse
 • Vurdering af beslutningsrelevans samt allokering ved hjælp af forskellige allokeringsmodeller som f.eks. ABC.
 • Finansiel og ikke-finansiel resultat- og målstyring i form af f.eks. balanced scorecard og strategikort.
 • Budgettering og finansiel kontrol ved hjælp af variansanalyser og scenarier.
 • Vurderinger af lønsomhed og risici fx investeringer ved hjælp af nutidsberegninger, indre renter, og sandsynlighedsberegninger.
 • Lån- og kapitalstrukturering i forhold til lånetyper, kapitalomkostninger og forskellige kapitalstrukturer


Managing People and Behaviour in Organisations

Faget har overordnet et tosidet sigte. For det første at introducere en række værktøjer til – hvordan adfærd i organisationer kan forstås, beskrives og analyseres. Sidstnævnte er hensigtsmæssigt at beherske, når man som leder skal kunne forstå og potentielt ændre på adfærden, således at individer, grupper og organisationen som helhed kan opnå ønsket og fastsatte mål. For det andet bidrager faget med specifik indsigt i, hvordan lønsystemer og ikke-økonomiske incitamenter kan anvendes ved ledelsesopgaver, som er relateret til forøgelse af performance, primært produktivitet og profitabilitet.

Centrale områder:

 • En overordnet forståelse af organisationen og hvordan individuelle resultater, såsom job performance  og organisatorisk engagement påvirkes af:
  • Individuelle karakteristika såsom f. eks. personlighed
  • Individuelle mekanismer såsom jobtilfredshed og motivation
  • Gruppe mekanismer som ledelsesstil og adfærd, team processer og kommunikation
  • Organisatoriske mekanismer såsom organisationsstruktur og –kultur.
 • Rekruttering og ansættelse
 • Kompensation og incitamenter
 • Best management practices, evaluering af ansatte og job-organisation