Indhold og opbygning

MBA-uddannelsen er i udgangspunktet en 2-årig deltidsuddannelse, men med mulighed for pause undervejs. Dermed kan MBA-uddannelsen gennemføres over op til 6 år.

Uddannelsens indhold

Planlæg dit uddannelsesforløb

De obligatoriske fag sikrer en bred opkvalificering inden for det erhvervsøkonomiske fagområde, herunder forretningsforståelse og generel ledelse. Deltagerne får et solidt teoretisk og metodisk grundlag for at forstå deres virksomhed eller organisation og dennes position i forhold til omgivelserne. Her lægges der vægt på at udvikle deltagernes evne til at analysere og agere i forhold til organisationens eksterne og interne udfordringer og muligheder.

I første semester er der fokus på de eksterne perspektiver. Industri- og strukturøkonomi giver en indføring i teori, metode og analyseredskaber for at kunne forstå og analysere virksom­hedens konkurrencebetingelser under forskellige markedsstrukturer. Dette grundlag fungerer som en naturlig over­gang til faget Strategy. Første semester rundes af med et fag, der omhandler virksomhedens marke­tingfunktion.

Opmærksomheden rettes i andet se­mester mod de interne perspektiver i virksomheden. I faget Driftsøkonomi og forsyningskæder behandles virksomhe­dens position i et forsynings- og værdi­kædeperspektiv. I de efterfølgende to fag på semesteret fokuserer vi på den finan­sielle og økonomiske styring af virksom­heden samt på styring af virksomhedens immaterielle ressourcer.

I tredje semester introduceres faget Erhvervsøkonomisk metode til evidensbaserede ledelsesbeslutninger. Deltagerne får her lejlighed til at demonstrere, at de kan anvende den opnåede teoretiske og metodiske indsigt i praksis. Projektet indledes med en me­todeworkshop, hvor deltagerne arbejder selvstændigt og i grupper med udvalgte kvalitative og kvantitative metoder. Projektopgaven tager udgangspunkt i de forudgående fag på første og andet semester og med afsæt i et aktuelt og relevant problem (typisk i sponsorvirk­somheden).

Der er desuden to valgfag på 3. semester, hvilket giver den studerende mulighed for at vælge fag ud fra egne interesser for kompetenceudvikling. 

Fjerde og sidste semester er dedikeret til masterprojektet. Formålet med det afsluttende projekt er dels, at deltagerne skal demonstrere en selvstændig evne til at indkredse og afgrænse en tvær­faglig problemstilling med relation til praksis, dels får mulighed for at tilføre en ekstra faglig toning af uddannelsen.