Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgere har gennemført mindst:

 • en relevant bacheloruddannelse
 • en relevant professionsbacheloruddannelse
 • en relevant diplomuddannelse gennemført som et reguleret forløb eller
 • en relevant udenlandsk uddannelse på samme niveau

Ansøgeren skal have mindst tre års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Der lægges vægt på, at der er tale om erhvervserfaring:
- der ligger inden for uddannelsens erhvervsøkonomiske faglighed,
- i ledelsesfunktioner eller koordinerende/specialiserede funktioner, der indicerer ledelsespotentiale,
- der giver indblik i en virksomheds/organisations økonomiske og organisatoriske funktioner.    

 

Ved adgangsbegrænsning vil der bliver foretaget en vurdering af ansøgerne ud fra følgende kriterier:

 • ansøgerens motiverede ansøgning
 • ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund
 • ansøgerens erhvervserfaring, herunder relevant ledelseserfaring
 • ansøgerens hensigt i forhold til at gennemføre den samlede uddannelse

Meritansøgninger

Kriterierne for at opnå merit er, at der tidligere er bestået fag på en anden masteruddannelse der har et omfang (ECTS) og fagligt indhold ækvivalerer det fag du ønsker at opnå merit for. Ved merit for valgfag behøver der dog ikke være fuld faglig ækvivalens, men det faglige indhold af de(t) fag, der ligges til grund for en ansøgning, skal ligge inden for uddannelsens område – dog må der ikke være overlap med de obligatoriske uddannelseselementer.
Bemærk at det ikke er muligt at få merit for fag du taget på en kandidatuddannelse.  

Hvis du mener, at nogle af dine tidligere beståede fag opfylder ovenfornævnte kriterier, er du selvfølgelig velkommen til at indsende en decideret meritansøgning sammen med din ansøgning om optagelse. Beskrivelser af uddannelsen fag findes i kursuskataloget. Sammen med meritansøgningsskemaet bedes du indsende følgende information:

Udførlige kursusbeskrivelser på dansk eller engelsk, hvor niveau (master) og omfang fremgår. Kursusbeskrivelsen skal som minimum indeholde: 

 • Fagbeskrivelser, der dokumenterer hvilke fagområder, der er gennemgået herunder:
  • Litteraturliste
  • Antal undervisningstimer
  • Eksamensform
  • ECTS vægt -  Hvis omfanget ikke er angivet i ECTS, skal du medsende dokumentation for, hvad der udgør et årsværk i de credits, som faget er angivet i. F.eks.: Et årsværk udgør 60 ECTS, da dette er den normerede belastning over 2 semestre.  Du vil altså skulle sende dokumentation med for, hvor mange credits man skal opnå over to semestre, hvis man følger den normerede studiebelastning på det studium, hvor du har bestået fag
 • Attesteret bevis for beståede fag, dvs. en eksamensudskrift med stempel og underskrift fra den uddannelsesinstitution, hvor fagene er bestået.
 • Ved udenlandske eksamener skal vedlægges en officiel beskrivelse af den anvendte karakterskala.
 • En engelsk kursustitel skal oplyses for alle fag/projekter, som ønskes meritoverført.

Blanketten samt bilag uploades i det digitale ansøgningssystem (DANS) i forbindelse med ansøgning om optagelse på MBA-uddannelsen


Ansøgere med udenlandsk uddannelsesbaggrund

Størstedelen af de udbudte efter- og videreuddannelser på Aarhus BSS undervises på dansk, og Aarhus Universitet stiller derfor krav om dansk på A-niveau, såfremt den adgangsgivende uddannelse ikke er dansk. Det betyder, at ansøgere, der søger ind på en dansksproget uddannelse, skal dokumentere deres danskkvalifikationer svarende til et gymnasialt dansk A-niveau.