Adgangskrav

For at sikre det højeste faglige niveau og den bedste kvalitet i undervisningen tilstræbes det, at holdene ikke overstiger 25 deltagere.

Ansøgere skal:

 • have bestået en uddannelse på diplom-, bachelor- eller kandidatniveau og
 • have minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse

Der er mulighed for at søge om dispensation, hvis ansøger har anden uddannelse på tilsvarende niveau.
Der kan ikke dispenseres fra kravet om 2 års relevant erhvervserfaring. 

Den typiske ansøger vil have en baggrund som:

 • HA(jur.)
 • HA(jur.) i skat
 • HA
 • HD (R)
 • HD (F)
 • Bach.jur.
 • Professionsbachelor
 • Cand.jur.
 • Cand.merc.jur.
 • Cand.merc.aud.

Såfremt antallet af kvalificerede ansøgere overstiger dette antal, udvælges ansøgerne efter studieegnethed. Følgende kriterier indgår i bedømmelsen af ansøgernes studieegnethed:

 • Ansøgerens erfaring indenfor fagområdet
 • Ansøgerens redegørelse for erhvervserfaring
 • Ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

Meritansøgninger

Kriterierne for at opnå merit er, at der tidligere er bestået fag på en anden masteruddannelse der har et omfang (ECTS) og fagligt indhold ækvivalerer det fag du ønsker at opnå merit for. Ved merit for valgfag behøver der dog ikke være fuld faglig ækvivalens, men det faglige indhold af de(t) fag, der ligges til grund for en ansøgning, skal ligge inden for uddannelsens område – dog må der ikke være overlap med de obligatoriske uddannelseselementer.
Bemærk at det ikke er muligt at få merit for fag du taget på en kandidatuddannelse.  

Hvis du mener, at nogle af dine tidligere beståede fag opfylder ovenfornævnte kriterier, er du selvfølgelig velkommen til at indsende en decideret meritansøgning sammen med din ansøgning om optagelse. Beskrivelser af uddannelsen fag findes i kursuskataloget. Sammen med meritansøgningsskemaet bedes du indsende følgende information:

Udførlige kursusbeskrivelser på dansk eller engelsk, hvor niveau (master) og omfang fremgår. Kursusbeskrivelsen skal som minimum indeholde: 

 • Fagbeskrivelser, der dokumenterer hvilke fagområder, der er gennemgået herunder:
  • Litteraturliste
  • Antal undervisningstimer
  • Eksamensform
  • ECTS vægt -  Hvis omfanget ikke er angivet i ECTS, skal du medsende dokumentation for, hvad der udgør et årsværk i de credits, som faget er angivet i. F.eks.: Et årsværk udgør 60 ECTS, da dette er den normerede belastning over 2 semestre.  Du vil altså skulle sende dokumentation med for, hvor mange credits man skal opnå over to semestre, hvis man følger den normerede studiebelastning på det studium, hvor du har bestået fag
 • Attesteret bevis for beståede fag, dvs. en eksamensudskrift med stempel og underskrift fra den uddannelsesinstitution, hvor fagene er bestået.
 • Ved udenlandske eksamener skal vedlægges en officiel beskrivelse af den anvendte karakterskala.
 • En engelsk kursustitel skal oplyses for alle fag/projekter, som ønskes meritoverført.

Blanketten samt bilag uploades i det digitale ansøgningssystem (DANS) i forbindelse med ansøgning om optagelse på HD-uddannelsen


Ansøgere med udenlandsk uddannelsesbaggrund

Størstedelen af de udbudte efter- og videreuddannelser på Aarhus BSS undervises på dansk, og Aarhus Universitet stiller derfor krav om dansk på A-niveau, såfremt den adgangsgivende uddannelse ikke er dansk. Det betyder, at ansøgere, der søger ind på en dansksproget uddannelse, skal dokumentere deres danskkvalifikationer svarende til et gymnasialt dansk A-niveau.