Du er her: Aarhus BSS Efteruddannelser Masteruddannelser Master i it It-strategi og organisation

It-strategi og organisation

Fagpakken It-strategi og organisation retter sig mod dig, der ønsker at styrke dine evner til at skabe sammenhæng mellem forretningsstrategi og it-strategi i din organisation og medvirke til at skabe effektive strategibaserede koblinger mellem organisationens forretning og it, så it kan medvirke til at skabe forretningsmæssig nytte. 

På fagpakken får du praktiske værktøjer og viden, der klæder dig på til at anvende teorier, metoder og modeller inden for højaktuelle områder og til at identificere, analysere og udarbejde løsningsforslag til komplekse organisatoriske og it-mæssige problemstillinger i dit daglige arbejde. Du lærer at argumentere for, hvorfor du vælger at gøre, som du gør, og ikke mindst for dine løsningsforslag, ligesom du bliver styrket i din evne til at reflektere over konsekvenser og begrænsninger og formidle resultaterne til både fagfæller og ikke-specialister.

Fagpakkens fokus

Fagpakken It-strategi og organisation retter sig mod dig, der ønsker at styrke dine evner til at skabe sammenhæng mellem forretningsstrategi og it-strategi i din organisation og medvirke til at skabe effektive strategibaserede koblinger mellem organisationens forretning og it, så it kan medvirke til at skabe forretningsmæssig nytte. 

På fagpakken får du praktiske værktøjer og viden, der klæder dig på til at anvende teorier, metoder og modeller inden for højaktuelle områder og til at identificere, analysere og udarbejde løsningsforslag til komplekse organisatoriske og it-mæssige problemstillinger i dit daglige arbejde. Du lærer at argumentere for, hvorfor du vælger at gøre, som du gør, og ikke mindst for dine løsningsforslag, ligesom du bliver styrket i din evne til at reflektere over konsekvenser og begrænsninger og formidle resultaterne til både fagfæller og ikke-specialister.

Under forløbet præsenteres du for teorier, metoder og modeller inden for bl.a.

 • Organisationsteori
 • Organisering af it-organisationen
 • Ledelse af It-drift og It-udvikling
 • Ledelse af It-produkter
 • Sourcing
 • Forretningsstrategi og strategiskoler
 • It-strategi, udformning og indhold, alignment med forretningsstrategi It-arkitektur og strategi
 • It-governance og styring af it-relaterede beslutninger
 • Projektporteføljeledelse

Dine kompetencer

Du vil i løbet af fagpakken på masteruddannelsen få styrket dine evner til at designe og lede en it-organisation professionelt. Du vil lære, hvordan du ved at skabe og udbygge koblinger mellem forretningen og it i en organisation opnår at øge værdiskabelsen og sikre en effektiv udnyttelse af it-ressourcerne. Du vil blive styrket i at lede forandringer, der involverer it samt at vurdere potentialer ved nye teknologier, der knytter sig til både forretningen, organisationen og arkitekturen.


Fagpakken tager sit afsæt i, at af de største udfordringer for virksomhederne på det it-mæssige område er at sikre et forretningsmæssigt udbytte af it-investeringerne og dermed også at sikre, at der er overensstemmelse mellem virksomhedens strategi, it-strategien og de ressourcer, der anvendes inden for it-området. For at dette skal lykkes, kræver det en gensidig forståelse fra it-organisationen og fra forretningsledelsen: it-organisationen skal kunne forstå og omsætte en forretningsstrategi til strategistøttende initiativer på it-området. Tilsvarende skal forretningsledelsen kunne forstå it’ens muligheder og begrænsninger og kunne medvirke ved udformning af en forretningsunderstøttende it-strategi.

Læs om fagpakkens enkeltfag her eller naviger i venstremenuen.

 • It-organisation og ledelse
 • It-strategi og governance
 • It-strategi og organisation i praksis

It-organisation og ledelse

Gennem dette enkeltfag opnår du viden inden for følgende områder:

 • Organisationsteori
 • Organisering af it-organisationen
 • Ledelse af It-drift og It-udvikling
 • Ledelse af It-produkter
 • Sourcing

Faget beskæftiger sig ledelse og organisering af it-organisationer.

Faget indledes med introduktion til organisationsteori som baggrund for at forstå organisationers udvikling både med henblik på at kunne lede it-organisationen og på at kunne bidrage til forretningens udvikling.

Endvidere fokuseres der på organiseringen af it, på ledelse af processer i udvikling og drift og på, hvordan it-systemer kan styres som produkter. Der afsluttes med en diskussion af muligheder og udfordringer ved forskellige typer af sourcing.

Udbytte

Målet med faget er, at du skal kunne:

 • beskrive, sammenfatte og perspektivere fagområdets teorier,
 • relatere de beskrevne teorier til konkrete praksissituationer,
 • reflektere over praksissituationer og/eller andre dele af fagpakkens teorier med baggrund i fagets teorier.

It-strategi og governance

På dette enkeltfag opnår du viden om følgende områder:

 • Forretningsstrategi og strategiskoler
 • It-strategi, udformning og indhold, alignment med forretningsstrategi
 • IT-arkitektur og strategi
 • It-governance og styring af it-relaterede beslutninger
 • Projektporteføljeledelse

Enkeltfaget beskæftiger sig både med forretningsstrategi og it-strategi, herunder hvorledes der skabes de nødvendige koblinger mellem de to områder. Centralt i faget er en fokusering på forhold og betingelser knyttet til ’alignment’ mellem forretningsstrategi og it-strategi. Enkeltfaget beskæftiger sig også med, hvordan der skabes en beslutningsstruktur,(it-governance og projektporteføljeledelse), der sikrer, at der er sammenhæng mellem strategi og de projekter, der gennemføres.

I forbindelse med forretningsstrategi tages der afsæt i forskellige strategiskoler, herunder den eksterne skole, hvor fokus er rettet mod markedet og konkurrencen. Desuden er den ressourcebaserede strategiskole i fokus. Her lægges der vægt på, at virksomhederne er bevidste om, hvilke styrker og kernekompetencer de er i besiddelse af.

I forbindelse med udformningen af strategier for såvel forretningen som it er det vigtigt at have fokus på de muligheder, som teknologien giver for forretningen. It har ’impact’ på forretningen. En rigtig udnyttelse af teknologien kan være med til at give virksomheden store fordele sammenlignet med konkurrenterne. Faget adresserer dette emne ved at beskæftige sig med ’innovation’.

Enkeltfaget beskæftiger sig med it-governance – det vil sige principper for styring af it i organisationen. Et centralt element i it-governance er beslutningsprocesser og -strukturer knyttet til effektiv udnyttelse af it i organisationen. I faget behandles de elementer, der indgår i en effektiv udnyttelse af it-ressourcerne i en virksomhed, og en best practice model for it-beslutninger præsenteres.

Projektporteføljeledelse beskæftiger sig med styring og udvælgelse af projekter ud fra en portefølje, der er karakteriseret ved at indeholde flere projekter, end det er muligt at igangsætte på samme tid

Udbytte

Målet med faget er, at du skal kunne

 • beskrive, sammenfatte og perspektivere fagområdets teorier,
 • relatere de beskrevne teorier til konkrete praksissituationer,
 • reflektere over de beskrevne teorier - både set i sammenhæng med praksissituationer og med fagområdets teorier.

It-strategi og organisation i praksis

Enkeltfaget er bygget op omkring en problemorienteret praktisk opgave. Deltagerne skal anvende teorier fra fagpakkens to øvrige fag til at løse eller belyse en praktisk udfordring. Det giver mulighed for at gå i dybden med egen organisation eller interesseområde.

Opgaven kan løses individuelt eller i grupper med maksimalt tre deltagere.

Deltagelse i faget forudsætter samtidig deltagelse i de to øvrige enkeltfag fra fagpakken.

Udbytte

Målet med faget er, at deltagerne opnår  eksakte færdigheder rettet mod brugen af dele af de teorier, der indgår i faget. Desuden er kompetence-delen vigtig, derved at den studerende med baggrund i en konkret fagrelateret problemstilling skal kunne analysere denne ved hjælp af fagpakkens teorier.

Deltagerne skal kunne

 • Identificere og formulere en organisatorisk og informationsteknologisk problemstilling med relevans for fagpakken,
 • Udvælge relevante teorier fra fagpakken til belysning og behandling af problemstillingen,
 • Opstille forslag til metode for belysning af den identificerede problemstilling - herunder eventuelle dataindsamlingsmetoder,
 • Beskrive, analysere og vurdere problemstillingen gennem en selvstændig og systematisk anvendelse af de valgte teorier, metoder og teknikker,
 • Demonstrere indsigt i implikationerne af analysearbejdet og de opstillede handlingsforslag, herunder præsentere en logisk konklusion og perspektivering af det gennemførte arbejde,
 • Udarbejde en konklusion i forlængelse af problemstillingen med afsæt i de gennemførte analyser,
 • Perspektivere konklusionen i forhold til problemområdet og praksis,
 • Udarbejde en velstruktureret og velformuleret rapport,
 • Reflektere over selve problemløsningsprocessen med baggrund i de anvendte teorier, metoder og teknikker.

Undervisningsform

Faget gennemføres sideløbende med fagpakkens to øvrige enkeltfag.

Der gives en introduktion til videnskabelig metode, udarbejdelse af problemformulering og struktur på projektopgaven. Deltagerne bliver tilknyttet en vejleder, som løbende giver faglig sparring og coaching.

Undervisningskalender

På fagpakken er undervisningen samlet i 4 intensive fredag-lørdags-seminarer og et enkelt opstartsseminar af hensyn til din praktiske planlægning og koordinering af arbejde, familie og studie.

Undervisningen foregår på Aarhus BSS, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V.

Undervisningskalender for foråret 2018:

TidAktivitet
26. januar 
9.00-15.00
Kick-off
2. februar
9.00 – 21.30
1. seminar
3. februar
8.30 – 12.30
1. seminar
9. marts
9.00 – 21.30
2. seminar
10. marts
8.30 – 12.30
2. seminar
6. april
9.00 – 21.30
3. seminar
7. april
8.30 – 18.00
3. seminar
4. maj
9.00 – 21.30
4. seminar
5. maj
8.30 – 12.30
4. seminar
25. juni Mundtlig eksamen
26. juni Mundtlig eksamen
27. juni Mundtlig eksamen
28. juni Mundtlig eksamen

 

 

Nyheder

12.12.2017 | Videnudveksling

Digital transformation: Er din næste chef en robot?

For at kunne konkurrere i den digitale verden, må virksomhederne forandre sig til selv at blive digitale. Det betyder nye jobtyper, krav til nye medarbejderfærdigheder, og nye måder at organisere sig på.

Jacob flohr Kristiansen, it-direktør, Sydbank

07.11.2017 | Uddannelsesnyhed

Skab værdi med it

Få kompetencer til at sikre, at it-investeringer bidrager til værdi for forretningen med fagpakken 'It-strategi og organisation' på Master i it.

Viser resultater 9 til 10 ud af 49

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste