2. semester

It-forståelse som redskab til innovation

Faget beskæftiger sig med mentale (forståelsesmæssige) og operationelle modeller samt modelleringspraksis i forhold til computere, programmer, systemer, teknologier og udviklingsprocesser. Herunder følgende områder:

 • Computerens opbygning og virkemåde: maskin-arkitektur og lagdeling
 • Programmers opbygning og virkemåde: algoritmer og data
 • Systemers opbygning og virkemåde: arkitektur af og mellem systemer
 • Teknologier: grænseflader, netværk og databaser
 • Nye teknologier – trends og modenhed
 • Udviklingsprocesser: sekventielle og iterative metoder
 • Modeller: abstraktion & modellering.

Undervisning og eksamen

 • Undervisning: 6 undervisningsdage
  Kombination af holdundervisning, praktiske øvelser, projektarbejde, vejledning og it-støttede læringsaktiviteter (blended learning).
 • Prøve: Mundtlig prøve på baggrund af obligatorisk skriftligt arbejde udarbejdet i løbet af modulet (portfolio), intern censur, karakter efter 7-trinsskalaen. 

Design og brugerdrevet innovation

Faget beskæftiger sig med:

 • Iterative brugerorienterede designprocesser
 • Designmaterialer, designteknikker og designteori, herunder design som en reflekterende praksis
 • User experience og evaluering

Faget introducerer til brugerorienterede designprocesser samt relevante designmaterialer, -teknikker og –teori med henblik på, at den studerende selv kan planlægge og gennemføre en designproces, der inddrager brugere, borgere eller kunder i udvikling af it-baserede produkter, services og processer. Endvidere introducerer faget til user-experience teori og evaluering med henblik på, at den studerende kan udforme og evaluere et design for slutbrugere.

Undervisning og eksamen

 • Undervisning: 3 undervisningsdage
  Kombination af holdundervisning, forelæsning, praktiske øvelser og vejledning.
 • Prøve: Projektrapport på 10-15 sider, intern censur, karakter efter 7-trinsskalaen. Emnet for projektet aftales med eksaminator.