Jura, Enkeltfag

Udbudte enkeltfag

I foråret 2023 udbydes følgende enkeltfag:

Enkeltfag

Indskrivningsperiode

ECTS

Prøve

Strafferet og straffeproces

01.02.2023 - 31.01.2024

20

Vinter 2023/24

I efteråret 2023 udbydes følgende enkeltfag:

Enkeltfag

Indskrivningsperiode

ECTS

Prøve

EU-ret

01.09.2023 - 31.01.2024

10

Vinter 2023/2024

Om bacheloruddannelsen i jura, tilrettelagt på deltid

Det juridiske studium beskæftiger sig med de retsregler, der regulerer forholdet mellem samfundets borgere indbyrdes, mellem borgerne og samfundet og mellem forskellige samfund. De fleste discipliner i faget sigter mod at opbygge et grundigt kendskab til den gældende retstilstand på en række praktisk vigtige områder. For at forklare disse retsregler i historisk og samfundsmæssig sammenhæng indeholder studiet også en række discipliner, som beskæftiger sig med retsreglernes forudsætninger og forskellige funktioner.

Samfundets retsregler skaber en ramme, som det politiske, økonomiske og sociale liv kan udfolde sig indenfor. Jurister kan derfor heller ikke give færdigsyede løsninger på, hvordan man skal forholde sig i forskellige situationer, men de kan påpege konsekvenserne af forskellige handlemuligheder og gøre opmærksom på, hvilke begrænsninger retsreglerne sætter for handlemulighederne. I et gennemreguleret samfund som det danske vil enhver blot nogenlunde betydningsfuld handling komme i kontakt med retsreglerne – det er derfor også vigtigt at kende disse regler eller have adgang til personer, der har et sådant kendskab.

Målgruppe

Enkeltfagene fra bacheloruddannelsen i Jura, tilrettelagt på deltid, retter sig primært mod ansøgere, der har en specifik faglig interesse, for et område, men som ikke påtænker at følge hele bacheloruddannelsen.

Tilrettelæggelse

Undervisningen foregår på et højt niveau. Der er ikke mødepligt på faget, krav om opgaveafleveringer eller krav om forberedelse til undervisningstimerne. Det forventes, at hver enkelt studerende selv tilegner sig den viden, der er nødvendig for at gennemføre studiet. Dette sker selvsagt mest udbytterigt, hvis man deltager forberedt i undervisningen, men da øvelsesopgaver og andet supplerende undervisningsmateriale vil være tilgængeligt via AUs elektroniske læringsplatform Brightspace, vil selvstudium til en vis grad være mulig (om end udfordrende).

Tid og sted for undervisningen

Enkeltfag på Modul 2

Undervisningen på enkeltfag på Modul 2 finder sted på Aarhus Universitet tirsdage kl. 18.15 - 21.45.

Undervisningen på enkeltfag på Modul 1 finder sted på Aarhus Universitet  torsdage kl. 18.15 - 21.45 .

Der vil desuden blive afholdt en række lørdagsseminarer af 5-6 timers varighed.

Nærmere oplysninger om datoer vil blive meddelt optagne ansøgere.

Deltagerbetaling

Der må påregnes udgifter til undervisningsmateriale i størrelsesordenen (cirkaudgifter):

  • 600 kr. for Folkeret og internationale menneskerettigheder
  • 200 kr. for Retslære
  • 2.700 kr. for Forvaltningsret
  • 1.500 kr. for Strafferet og straffeproces
  • 1200 kr. for EU-ret

Information om, hvilke bøger der skal købes vil kunne findes på følgende adresse umiddelbart før studiestart på juridisk bogformidlings hjemmeside.

I bygning 1350 på universitetet findes Bogformidlingen, som holder særligt åbent omkring studiestart, således at også deltidsstuderende kan få adgang til de relevante bøger til studenterpris.

Aarhus Universitet tager forbehold for ændringer af priserne på enkeltfag.

Adgangskrav

Enkeltfag på modul 2

Optagelse på enkeltfag på modul 2 kræver som hovedregel, at modul 1 er bestået.

Der kan dog gives tilladelse til at optage studerende med dispensation på enkeltfagene på modul 2, som ikke har bestået modul 1, under forudsætning af at holdet bliver oprettet, samt at der er plads på holdet.

Det er en betingelse for at få dispensation for kravet om, at modul 1 skal være bestået, at du har en gymnasial uddannelse med Dansk A, Engelsk B, Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B og derudover kan dokumentere – gennem erhvervsarbejde, uddannelse eller på anden måde – at have erhvervet dig forudsætninger svarende til det faglige indhold og niveau på modul 1.

Det er således meget vigtigt, at du giver dig tid til at dokumentere din ansøgning, hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav (adgangsgivende eksamen og bestået modul I af bacheloruddannelsen i jura), da din redegørelse for din uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund kan blive udslagsgivende i disse tilfælde.

Enkeltfag fra Modul 2:

  • Forvaltningsret 1+2
  • Folkeret og internationale menneskerettigheder
  • Retslære
  • Strafferet og straffeproces

Øvrige forudsætninger

Det vigtigste arbejdsredskab i det juridiske studium er sproget. For at kunne gennemføre studiet med godt resultat skal du derfor have danskkundskaber svarende til hf- eller studentereksamen. Derudover er et bredt kendskab til samfundsforhold en væsentlig forudsætning for at tilegne sig forståelse for retsreglernes indhold og betydning.

Den overvejende del af pensum på bacheloruddannelsen er skrevet på dansk, men svensk, norsk og engelsk kan også forekomme. 

Studieordning

For nærmere oplysninger om de udbudte enkeltfag, prøvetyper mv. henvises til studieordningen for 
bacheloruddannelse i Jura 2018.

For generelle regler og bekendtgørelser, der knytter sig til udbuddet af heltidsuddannelse på deltid se Regler og bekendtgørelser.

Hovedområde og studienævn

Enkeltfagene fra den juridiske bacheloruddannelse tilrettelagt på deltid hører hjemme under Aarhus BSS.

Juridisk Studienævn har ansvaret for det faglige niveau, indhold, undervisning og prøver.