Finansiering

  • Aarhus

Formålet med HD 2. dels studiet i Finansiering er at give dig et stærkt teoretisk og metodemæssigt grundlag for at forstå og anvende gængse finansieringsmodeller til brug for løsning af konkrete finansielle problemstillinger.

Studiet er anvendelsesorienteret, men der lægges stor vægt på, at de studerende forstår det teoretiske begrebsapparat og kan anvende relevante teorier og metoder.

Målgruppe

HD 2. del i Finansiering er relevant for dig, der arbejder i finansielle virksomheder eller i finansierings- og investeringsafdelinger i private såvel som og offentlige virksomheder.

På Finansiering får du kvalifikationer, der kan bruges såvel i finansielle virksomheder som i private og offentlige virksomheders finansierings- og investeringsafdelinger. De typiske jobfunktioner for en HD-F-alumne er portfolio manager, investeringsrådgiver, investeringschef og finanschef.

Udbytte

Gennem en kombination af teori, metode og praksis får du på Finansiering en helhedsforståelse for de investerings- og finansieringsbeslutninger, som skal træffes af aktørerne i en åben global markedsøkonomi med frie kapitalbevægelser og en tiltagende integration af de finansielle markeder.

Du bliver i stand til selvstændigt at identificere og foretage analytiske og beregningsmæssige vurderinger af finansielle problemer i såvel den finansielle sektor som i private og offentlige virksomheder. Studiet kvalificerer dig således til at kunne tilvejebringe beslutningsgrundlag for løsning af aktuelle finansielle problemstillinger. Der lægges speciel vægt på at sætte dig i stand til at få det nødvendige overblik over, hvordan finansieringsmæssige og investeringsmæssige forhold spiller sammen, så du bliver i stand til at implementere konkrete finansielle løsningsmodeller.

Du opnår kompetencer inden for såvel corporate finance som investeringsteori. På corporate finance-siden udmøntes disse kompetencer i en række kvalifikationer, hvor du bliver i stand til at analysere konkrete finansielle problemstillinger som f.eks. værdiansættelse af virksomheder. På investeringssiden får du kvalifikationer inden for porteføljeteori, investering i aktier og obligationer, afdækning af risici ved brug af afledte produkter og risk management. Hertil kommer, at du får en detaljeret indsigt i hele det lovgivningsmæssige begrebsapparat, der regulerer de finansielle virksomheder. Endelig får du opbygget gode IT-kompetencer, specielt i at bruge Excel og forskellige statistiske softwarepakker.

Anbefalinger

Studiemiljøet på Aarhus Universitet har været rigtig godt, med dygtige undervisere og god støtte og opbakning fra de medstuderende. Det at udvikle faglige kompetencer med andre inden for samme branche, giver rigtig meget.

Anette Als, fund manager | PFA Alumne fra HD Finansiering


Undervisningsform

Studiet foregår i Aarhus, og der er heldagsundervisning hver anden eller tredje lørdag.

Undervisningen består af perspektiverende forelæsninger, der kombineres med bearbejdning af cases og diskussioner heraf. Studieformen er fleksibel, klasseundervisning suppleres med e-læring, hvor studerende og undervisere fremlægger og diskuterer problemstillinger og cases.

Forelæsningerne videooptages, så den studerende har mulighed for at se eller gense forelæsningen, når der er tid eller behov for det.

Studiet er meget løsningsorienteret, og opgaveregning indgår som en integreret del af undervisningen.

Excel indgår som en central del i de fleste fag, og i løbet af studietiden bliver den studerende superbruger i Excel.


Indhold og opbygning

Fakta om HD 2. del

Ansøgningsfrist:
Efterårsfag: 1. maj
Forårsfag: 1. november
Studiestart: 
Efterårsfag: August/september
Forårsfag: Januar/februar
Varighed: 2 år på deltid 
ECTS: 60 point 
Adgangskrav: HD 1. del eller tilsvarende
Økonomi: kr. 63.000
Sted: Aarhus