Adgangskrav HD 2. del

For at blive optaget på HD 2. del skal du opfylde både kravet om en adgangsgivende uddannelse samt kravet om 2 års erhvervserfaring.

Uddannelsesbaggrund

Du har adgang til HD 2. dels modulerne, hvis du har bestået en af nedenstående uddannelser. Vær opmærksom på at der kan være yderligere fagkrav listet i fold-ud-elementet på den specifikke adgangsgivende uddannelse. 

HD 1. del

Erhvervsøkonomisk Bachelor

(HA, HA(dat.), HA(jur.), HA(int.),  HA(fil.), HA(kom.), HA(mat.) og BScB))

Markedsøkonom

Finansøkonom

Markedsføringsøkonom

med valgfagene Statistik og Driftsøkonomi (bestået som led i uddannelsen eller alternativt som enkeltfag). Derudover stilles der krav om supplerende kursus i erhvervsøkonomisk metode, som skal bestås forud for eller senest sammen med 3. semester på HD 2. del. Erhvervsøkonomisk metode er et fag fra 3. semester på HD 1. del.

Akademiuddannelsen i International Handel og Markedsføring

med bundet fagvalg i form af fagene Erhvervsøkonomi, Global økonomi, Statistik og Erhvervsret (bestået som led i uddannelsen eller alternativt som enkeltfag). Derudover stilles der krav om supplerende kursus i erhvervsøkonomisk metode, som skal bestås forud for eller senest sammen med 3. semester på HD 2. del. Erhvervsøkonomisk metode er et fag fra 3. semester på HD 1. del.

Akademiuddannelsen i Økonomi- og Ressourcestyring

med bundet fagvalg i form af fagene Erhvervsøkonomi, Global økonomi, Statistik og Erhvervsret (bestået som led i uddannelsen eller alternativt som enkeltfag). Derudover stilles der krav om supplerende kursus i erhvervsøkonomisk metode, som skal bestås forud for eller senest sammen med 3. semester på HD 2. del. Erhvervsøkonomisk metode er et fag fra 3. semester på HD 1. del.

Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning

Ud over de generelle optagelseskrav skal visse betingelser være opfyldte før du kan optages på HD 2. del, hvis du har taget Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning.

Akademiuddannede i Finansiel Rådgivning med linjespecifikke krav

Ved start på akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning før september 2009
Bestået Erhvervsøkonomi og Statistik. 
Mangler du at bestå disse valgfag, kan du erstatte fagene med Virksomheders investering og finansiering (i stedet for Erhvervsøkonomi) og Data, marked og afsætning (i stedet for Statistik) på Akademiuddannelsen.

Ved start på akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning i september 2009 eller senere: Bank- eller revisorlinjen, såfremt alle følgende 3 fagkrav er bestået under den pågældende linje:

A: Banklinjen:

 • Enten Data, marked og afsætning eller Statistik samt
 • Enten Virksomheders investering og finansiering eller Driftsøkonomi samt
 • Specialefaget Finansielle forretninger eller Årsrapport og virksomhedsanalyse

B: Revisorlinjen:

 • Virksomheders investering og finansiering samt
 • Enten Revision og årsrapport eller Skat og moms samt
 • Specialefaget Analyse af regnskabsdata

Finansbachelor

Business Controller/Financial Controller

Ved start på uddannelsen som Financial Controller før august 2013 skal valgfaget Videregående Dataanalyse være bestået. Alternativt skal Dataanalyse på HD 1. del være bestået. Der er ingen suppleringskrav for studerende, der har påbegyndt uddannelsen Financial Controller fra og med august 2013. 

Jordbrugsteknolog med linjen Jordbrugsøkonomi og driftsledelse

og de tre HD-suppleringsfag Erhvervsret, Driftsøkonomi og Statistik og dataanalyse (bestået som led i uddannelsen og dokumenteret ved HD-suppleringsbevis – OBS! Aktuelt kun muligt ved Erhvervsakademi Aarhus) samt individuel meritvurdering af afsluttende eksamensprojekt. Meritten søges via skemaet nederst på denne side og vedhæftes ved ansøgning om optagelse.

Erhvervserfaring

For optag på alle 2. dels-specialiseringer gælder at uanset hvilken adgangsgivende uddannelse du har, skal der være dokumenteret to års erhvervserfaring optjent efter påbegyndelsen af den adgangsgivende uddannelse. Det vil sige at du kan optjene din erhvervserfaring sideløbende med den adgangsgivende uddannelse eller efterfølgende.

For at have opnået 2 års erhvervserfaring, skal du dokumentere, at du har arbejdet minimum 20 timer om ugen. Vi indregner 6 ugers ferie pr. år. Er disse afholdt udenfor ansættelsesperioden bedes dette dokumenteret.    

Som relevant erhvervserfaring regnes først og fremmest arbejde, som giver indblik i en virksomheds økonomiske og organisatoriske funktioner.

Anden erhvervserfaring kan dog også godkendes, men her kun hvis du varetager det pågældende arbejde, fordi du har en videregående uddannelse.

NB! Du skal have udfyldt en underskrevet arbejdsgivererklæring, som du skal uploade, når du søger om optagelse på HD 2. del.
Merit og dansk på A-niveau

Læs om kriterierne for at opnå merit:

Meritansøgninger

Som studerende kan du få meritoverført prøver fra andre institutioner. Dette forudsætter dog, at disse prøver bliver godkendt ved faglig vurdering og meritansøgning.

Kriterierne for at opnå merit er, at der tidligere er bestået fag, der i niveau, omfang (ECTS) og fagligt indhold ækvivalerer det pågældende HD-fag. Ved merit for valgfag behøver der ikke være fuld faglig ækvivalens, men det faglige indhold af de(t) fag, der ligges til grund for en ansøgning, skal ligge inden for det erhvervs- og samfundsøkonomiske område – dog må der ikke være overlap med de obligatoriske uddannelseselementer.

Hvis du mener, at nogle af dine tidligere beståede fag opfylder ovenfornævnte kriterier, er du velkommen til at indsende en meritansøgning sammen med din ansøgning om optagelse.

Beskrivelser af HD-fag findes i kursuskataloget.

Sammen med meritansøgningsskemaet bedes du indsende følgende information:

 1. Udførlige kursusbeskrivelser på dansk eller engelsk, hvor niveau (akademi, bachelor eller kandidat) og omfang fremgår. Kursusbeskrivelsen skal som minimum indeholde: 
 • Fagbeskrivelser, der dokumenterer hvilke fagområder, der er gennemgået herunder:
 • Litteraturliste
 • Antal undervisningstimer
 • Eksamensform
 • ECTS vægt -  Hvis omfanget ikke er angivet i ECTS, skal du medsende dokumentation for, hvad der udgør et årsværk i de credits, som faget er angivet i. F.eks.: Et årsværk udgør 60 ECTS, da dette er den normerede belastning over 2 semestre.  Du vil altså skulle sende dokumentation med for, hvor mange credits man skal opnå over to semestre, hvis man følger den normerede studiebelastning på det studium, hvor du har bestået fag.

2. Attesteret bevis for beståede fag, dvs. en eksamensudskrift med stempel og underskrift fra den  uddannelsesinstitution, hvor fagene er bestået.

3. Ved udenlandske eksamener skal vedlægges en officiel beskrivelse af den anvendte karakterskala.

4. En engelsk kursustitel skal oplyses for alle fag/projekter, som ønskes meritoverført.

Blanketten samt bilag uploades i det digitale ansøgningssystem (DANS) i forbindelse med ansøgning om optagelse på HD-uddannelsen


Se kravene om danskkvalifikationer, hvis adgangsgivende uddannelse ikke er dansk:  

Ansøgere med udenlandsk uddannelsesbaggrund

Størstedelen af de udbudte efter- og videreuddannelser på Aarhus BSS undervises på dansk, og Aarhus Universitet stiller derfor krav om dansk på A-niveau, såfremt den adgangsgivende uddannelse ikke er dansk. Det betyder, at ansøgere, der søger ind på en dansksproget uddannelse, skal dokumentere deres danskkvalifikationer svarende til et gymnasialt dansk A-niveau.

Video om praktiske forhold

I videoen nedenfor fortæller vores to studievejledere bl.a. om adgangskrav.  

Kontakt os

Aarhus BSS Student Services
Mail: studentservices.bss@au.dk 
Tlf: 8716 4026
Se åbningstider