Undervisning og eksamen HD 1. del

På HD-studiet vil du stifte bekendtskab med flere forskellige undervisningsformer. Du vil støde på traditionel holdundervisning og forelæsninger.

Derudover findes der it-støttet lørdagsundervisning, som er valgfrit på nogle enkelte fagmoduler på HD 1. del.

Det er også muligt at være tilmeldt som selvstuderende. Der er desværre ikke mulighed for rent fjernstudie eller et rent virtuelt studie, men i Herning er der mulighed for at kombinere elektronisk undervisning med klasseundervisning.

Det enkelte fagmodul består af en undervisningsdel, der afsluttes med en eksamen. I nogle tilfælde kræves det, at du i løbet af undervisningen afleverer opgaver, som indgår i eksamen.

Tid og sted

Undervisningen finder sted i Aarhus og Herning.

I Aarhus foregår undervisningen i tidsrummet ca. 18-21, og du kan vælge mellem to hverdagsaftener om ugen eller nogle lørdage. Om lørdagen ligger undervisningen i tidsrummet 9.00-16.30.

I Herning finder undervisningen som udgangspunkt sted to hverdagsaftener om ugen i tidsrummet 17.30-21.00 og/eller lørdag i tidsrummet 8.30-14.00, men det kan variere fra uge til uge og fra semester til semester. Du kan hverken vælge lørdagsundervisning til eller fra i Herning.NB! På specialiseringen Finansiel Rådgivning undervises i dagstimerne, læs mere herom under HD 2. del.

Undervisningsform

På HD 1. del vil du stifte bekendtskab med flere forskellige undervisningsformer såsom holdundervisning og forelæsninger. Case- og projektarbejde er også integreret i undervisningen. Læringen er baseret på dialog, hvor den studerendes praktiske erfaringer og underviserens teoretiske indsigt bringes i samspil.

I Herning kan du i øvrigt tage HD 1. del som Blended Learning, hvor e-læring kobles med klasseundervisning.

På HD 1. del i Aarhus er der også mulighed for at tage nogle enkelte fagmoduler på HD 1. del som it-støttet lørdagsundervisning, hvor studiet gennemføres som heldagsundervisning hver anden eller tredje lørdag i stedet for i hverdagen og understøttes med e-læring.

Endelig er det også muligt at være tilmeldt som selvstuderende.


ECTS-point og forberedelsestid

Hvert semester består af 15 ECTS-point. ECTS er en betegnelse for, hvor stor arbejdsbelastning, man som studerende kan forvente at skulle lægge i et fag. 1 ECTS-point er for de fleste lig med 28 arbejdstimer.

Du bør være opmærksom på, at forberedelsen tager mindst lige så lang tid som undervisningen. Dermed skal du forvente at afsætte 12-20 timer (inkl. undervisning) til studiet pr. undervisningsuge i de to år, studiet varer, hvis du følger det anbefalede forløb.

Fleksibel opbygning

HD 1.del er bygget op af moduler.

Modulopbygningen betyder, at du ikke er bundet til det anbefalede studieforløb. Du kan i et vist omfang tage fagmodulerne i den rækkefølge, du selv ønsker, og du kan tage længere tid om studiet, end de normerede to år, hvis du har behov for det.

Du skal dog være opmærksom på, at nogle fagmoduler kræver, at du har gennemført eller er ved at gennemføre forudgående moduler, og at der kan forekomme undervisnings- og eksamensoverlap.

Projekter og eksamen

Det enkelte fagmodul består af en undervisningsdel, der afsluttes med en eksamen. I enkelte tilfælde skal der i løbet af undervisningen afleveres opgaver, som indgår i eksamen.

Deltagerbetaling omfatter tre eksamensforsøg. Du bliver automatisk tilmeldt den første ordinære eksamen i umiddelbar forlængelse af undervisningen på hvert fag. Prøverne gennemføres én gang om året med mulighed for omprøve ved reeksamen i februar eller august.

Eventuel framelding til eksamen skal ske senest en uge før prøven afholdes eller påbegyndes. Du kan ikke framælde dig eksamen i det afsluttende projekt. Hvis du ikke afleverer et projekt inden for afleveringsfristen, bruger du et eksamensforsøg og skal dermed skrive en helt ny opgave.