Adgangskrav HD 1. del

Du skal opfylde følgende betingelser for at få adgang til HD 1. dels modulerne:

Du skal have bestået en gymnasial eksamen - dvs.:

 • Studentereksamen - STX
 • Højere Forberedelseseksamen - HF
 • Højere Handelseksamen - HHX
 • Højere Teknisk Eksamen - HTX
 • Erhvervsuddannelse med gymnasial eksamen - EUX
 • Relevant uddannelse på mindst samme niveau  

Der stilles ikke krav om et bestemt gennemsnit fra din adgangsgivende uddannelse, men denne skal være bestået.
Der er ikke adgangsbegrænsning på HD, så du bliver ikke vurderet på dit karaktergennemsnit i forhold til de andre ansøgere. Du behøver derfor heller ikke søge ind både i Aarhus og i Herning, for at sikre dig en plads.

Mulighed for dispensation

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse eller uddannelse på mindst samme niveau, så er der mulighed for at blive optaget på dispensation, hvis studienævnet for HD efter en konkret vurdering beslutter, at du har de uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med en gymnasial uddannelse. Det betyder konkret at du minimum skal have alle de nedenstående niveauer eller dokumentere noget tilsvarende:

 • Dansk på A-niveau
 • Samfundsfag på B-niveau
 • Engelsk på B-niveau
 • Matematik på B-niveau

Brushupkurser

Matematik

Hvis du har behov for at få opfrisket dine matematikkompetencer, så er dette brushupkursus en mulighed i Aarhus. Kurset henvender sig primært til de personer, som begynder på HD 1. del og har matematik på B-niveau eller C-niveau. Der er tale om et brushupkursus, så du kan ikke forvente at få gennemgået det, der svarer til et B-niveau, men en gennemgang af de terminologier og områder, som bliver anvendt på dit kommende HD-studie.


Meritansøgninger

Som studerende kan du få meritoverført prøver fra andre institutioner. Dette forudsætter dog, at disse prøver bliver godkendt ved faglig vurdering og meritansøgning.

Kriterierne for at opnå merit er, at der tidligere er bestået fag, der i niveau, omfang (ECTS) og fagligt indhold ækvivalerer det pågældende HD-fag. Ved merit for valgfag behøver der ikke være fuld faglig ækvivalens, men det faglige indhold af de(t) fag, der ligges til grund for en ansøgning, skal ligge inden for det erhvervs- og samfundsøkonomiske område – dog må der ikke være overlap med de obligatoriske uddannelseselementer.

Hvis du mener, at nogle af dine tidligere beståede fag opfylder ovenfornævnte kriterier, er du velkommen til at indsende en meritansøgning sammen med din ansøgning om optagelse.

Beskrivelser af HD-fag findes i kursuskataloget.

Sammen med meritansøgningsskemaet bedes du indsende følgende information:

 1. Udførlige kursusbeskrivelser på dansk eller engelsk, hvor niveau (akademi, bachelor eller kandidat) og omfang fremgår. Kursusbeskrivelsen skal som minimum indeholde: 
 • Fagbeskrivelser, der dokumenterer hvilke fagområder, der er gennemgået herunder:
 • Litteraturliste
 • Antal undervisningstimer
 • Eksamensform
 • ECTS vægt -  Hvis omfanget ikke er angivet i ECTS, skal du medsende dokumentation for, hvad der udgør et årsværk i de credits, som faget er angivet i. F.eks.: Et årsværk udgør 60 ECTS, da dette er den normerede belastning over 2 semestre.  Du vil altså skulle sende dokumentation med for, hvor mange credits man skal opnå over to semestre, hvis man følger den normerede studiebelastning på det studium, hvor du har bestået fag.

2. Attesteret bevis for beståede fag, dvs. en eksamensudskrift med stempel og underskrift fra den  uddannelsesinstitution, hvor fagene er bestået.

3. Ved udenlandske eksamener skal vedlægges en officiel beskrivelse af den anvendte karakterskala.

4. En engelsk kursustitel skal oplyses for alle fag/projekter, som ønskes meritoverført.

Blanketten samt bilag uploades i det digitale ansøgningssystem (DANS) i forbindelse med ansøgning om optagelse på HD-uddannelsen


Ansøgere med udenlandsk uddannelsesbaggrund

Størstedelen af de udbudte efter- og videreuddannelser på Aarhus BSS undervises på dansk, og Aarhus Universitet stiller derfor krav om dansk på A-niveau, såfremt den adgangsgivende uddannelse ikke er dansk. Det betyder, at ansøgere, der søger ind på en dansksproget uddannelse, skal dokumentere deres danskkvalifikationer svarende til et gymnasialt dansk A-niveau.