Adgangskrav HD 1. del

Du skal opfylde nedenstående betingelser for at få adgang til HD 1. dels-modulerne.

Du skal have bestået en gymnasial eksamen , det vil sige:

 • Studentereksamen - STX
 • Højere Forberedelseseksamen - HF
 • Højere Handelseksamen - HHX
 • Højere Teknisk Eksamen - HTX
 • Erhvervsuddannelse med gymnasial eksamen - EUX
 • Relevant uddannelse på mindst samme niveau  

Der stilles ikke krav om et bestemt gennemsnit eller specifikke fag/fagniveauer fra din adgangsgivende uddannelse, men denne skal være bestået. Der er ikke adgangsbegrænsning på HD, så du bliver ikke vurderet på dit karaktergennemsnit i forhold til de andre ansøgere. Du behøver derfor heller ikke søge ind både i Aarhus, Herning og online for at sikre dig en plads.

Mulighed for dispensation

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse eller en uddannelse på mindst samme niveau, så er der mulighed for at blive optaget med dispensation, hvis studienævnet for HD efter en konkret vurdering beslutter, at du har de uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med en gymnasial uddannelse.

Det betyder konkret, at du minimum skal have alle de nedenstående niveauer eller dokumentere noget tilsvarende:

 • Dansk på A-niveau
 • Samfundsfag på B-niveau
 • Engelsk på B-niveau
 • Matematik på B-niveau

Meritansøgninger

Som studerende kan du få meritoverført prøver fra andre institutioner. Det forudsætter dog, at disse prøver bliver godkendt ved en faglig vurdering og meritansøgning.

Kriterierne for at opnå merit er, at der tidligere er bestået fag, der i niveau, omfang (ECTS) og fagligt indhold svarer til det pågældende HD-fag. Ved merit for valgfag behøver der ikke være fuld faglig ækvivalens, men det faglige indhold af de(t) fag, der lægges til grund for en ansøgning, skal ligge inden for det erhvervs- og samfundsøkonomiske område – dog må der ikke være overlap med de obligatoriske uddannelseselementer.

Beskrivelser af HD-fag findes i kursuskataloget.

Hvis du mener, at nogle af dine tidligere beståede fag opfylder disse kriterier, er du velkommen til at sende en meritansøgning sammen med din ansøgning om optagelse.

Sammen med meritansøgningsskemaet bedes du indsende følgende information:

 1. Udførlige kursusbeskrivelser på dansk eller engelsk, hvor niveau (akademi, bachelor eller kandidat) og omfang fremgår. Kursusbeskrivelsen skal som minimum indeholde fagbeskrivelser, der dokumenterer, hvilke fagområder der er gennemgået, herunder:
  • Litteraturliste
  • Antal undervisningstimer
  • Eksamensform
  • ECTS-vægt – hvis omfanget ikke er angivet i ECTS-point, skal du medsende dokumentation for, hvad der udgør et årsværk i de credits, som faget er angivet i. Et eksempel: Et årsværk udgør 60 ECTS-point, da dette er den normerede belastning over to semestre. Du vil altså skulle medsende dokumentation for, hvor mange credits man skal opnå over to semestre, hvis man følger den normerede studiebelastning på det studium, hvor du har bestået fag.
 2. Attesteret bevis for beståede fag, det vil sige en eksamensudskrift med stempel og underskrift fra den uddannelsesinstitution, hvor fagene er bestået. Ved udenlandske eksamener skal du vedlægge en officiel beskrivelse af den anvendte karakterskala.
 3. Du skal oplyse en engelsk kursustitel for alle fag/projekter, som ønskes meritoverført

Blanketten samt bilag uploades i det digitale ansøgningssystem (DANS) i forbindelse med ansøgning om optagelse på HD-uddannelsen


Ansøgere med udenlandsk uddannelsesbaggrund

Størstedelen af de udbudte efter- og videreuddannelser på Aarhus BSS undervises på dansk, og Aarhus Universitet stiller derfor krav om dansk på A-niveau, såfremt den adgangsgivende uddannelse ikke er dansk. Det betyder, at ansøgere, der søger ind på en dansksproget uddannelse, skal dokumentere deres danskkvalifikationer svarende til et gymnasialt dansk A-niveau.

HD 1. del - praktiske informationer Hør om adgangskrav, ansøgning, betaling og planlægning af dit studie.